Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

26. června 2020
UZAVŘENÍ ŠKOLY - aktualizováno 26. června 2020 v 16.30 h

26. 6.


Vážení rodiče, milí žáci,

rozdáním vysvědčení jsme ukončili školní rok 2019 - 2020. Děkujeme za společně zvládnutý školní rok, Vám, rodičům děkujeme za vaši spolupráci při vzdělávání. Velmi si Vaší práce vážíme.

Přejeme Vám všem zasloužené prázdniny, pohodové léto plné sluníčka, pohody a dobré nálady a v září se těšíme na shledanou


Úřední hodiny o prázdninách na hlavní budově školy (Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí) - pondělí a středa v době od 8 do 12 h.24. 6.


Vážení rodiče,

třídní učitelé Vám minulý týden prostřednictvím zprávy v e-ŽK poslali odkaz na vyplnění dotazníku „Zhodnocení distanční výuky z pohledu zákonného zástupce“. Někteří nám již dotazník vyplniili, děkujeme. Prosíme i Vás další o jeho vyplnění. Vaše postřehy a zhodnocení jsou pro nás důležité, z jejich výsledků budeme vycházet také při plánování a fungování naší školy v budoucnosti. Moc Vám děkujeme, že nám pomůžete zhodnotit tento tříměsíční způsob výuky. 

Velmi si vážíme Vaší práce a přejeme Vám pohodové a klidné dny
 


Setkáni s rodiči budoucích prvňáků

Ve čtvrtek 25. června 2020 se od 15 h v atriu budovy NOVA uskuteční informační schůzka - společné setkání zákonných zástupců budoucích prvňáčků s budoucími třídními učitelkami. Zákonní zástupci obdrží informace k zahájení nového školního roku, obdrží seznam pomůcek a další informace
Vzhledem k aktuálním opatřením předpokládáme účast jednoho zákonného zástupce.
Těšíme se na setkání s Vámi.
 

17. 06.
 

Informace k organizaci závěrečného týdne (22. - 26. 6.) školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
 
během dnešního dne obdržíte od třídních učitelů prostřednictvím e-ŽK informace k organizaci posledního týdne školního roku 2019/2020. Níže uvádíme nejdůležitější body:

 1. Vysvědčení bude předáváno v pátek 26. 6. 2020 klasickým způsobem, tedy 1. hodinu předání vysvědčení a poté jdou žáci domů. Konec "vyučování" do 9 h.
 2. Na pondělí 29. 6. a na úterý 30. 6. 2020 jsou vyhlášeny volné dny pro žáky ZŠ (ředitelské volno). Z organizačních a technických důvodů (dne 30. června 2020 bude probíhat v ulicích Komenského 274 a Opletalova 699 plánovaná odstávka dodávek elektrické energie v době od 7 do 17 h, budovy ZŠ budou bez elektrické energie a z provozu budou vyřazena veškera zařízení zajišťující provoz organizace).
 3. Nadále trvá povinnost odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ v případě prvního nástupu žáka do školy (pokud jste již čestné prohlášení odevzdávali, není potřeba odevzdávat znovu). Čestná prohlášení v papírové podobě jsou k dispozici ve vestibulu budovy NOVA (vchod A) a ve vestibulu budovy Bílá (hlavní vchod). Naleznete jej také na webových stránkách v sekci "Nepřehlédněte". Zároveň musí mít žák s sebou do školy roušku.
 4. Organizace školních skupin pro žáky 1. stupně ZŠ zůstává beze změny.
 5. V týdnu od 22. 6. 2020 budou vybírány učebnice a žáci si mohou vyzvednout vše, co potřebují. Vždy v rámci třídnických hodin – přesné termíny zašlou TU.
 6. Hromadné akce organizované školou nebudou organizovány (setkání se žáky a rodiči 1. ročníků + setkání se žáky a rodiči budoucích 4. ročníků proběhnou v posledním srpnovém týdnu, konkrétní informace budou zveřejněny na webových stránkách).

Bližší informace obdržíte prostřednictvím e-ŽK.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 


16. 06.

 

Od 22. června 2020 se mění některé podmínky pro účast žáků na akcích školy včetně předávání vysvědčení. Více informací na webu MŠMT.


08. 06.


Způsob hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Klasifikace bude vycházet z Vyhlášky č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (zde) a Postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (zde). Tato vyhláška je nadřazena školnímu řádu naší školy. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok.

Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou.

Základ známky budou tvořit podklady získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020).
Na známku mohou mít vliv další podklady, ale pouze podpůrně. Na výsledné známce se mohou projevit pouze pozitivně, tedy známku zlepšit. Jedná se o následující podklady:
a) práce vykonávaná v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
b) podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol dobrovolně účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
c) známka na vysvědčení z 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Klasifikace na vysvědčení nebude horší než v předchozím pololetí.

Pravidla pro hodnocení žáka stupněm „nedostatečný“ nebo „nehodnocen“ vychází z výše uvedené metodiky, žáka lze takto hodnotit pouze v odůvodněných a výjimečných případech.

Tato pravidla se přednostně uplatňují jen pro hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 a nenahrazují platný klasifikační řád.

Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy
 

 

05. 06.


Informace k nástupu žáků 2. stupně od pondělí 8. června 2020

 

Vážení zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí vlády ČR bude umožněna od 8. června 2020 osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol ve školách.

Režim přítomnosti žáků 2. stupně však bude z důvodu platných hygienických opatření a prostorových možností školy výrazně omezen. Hlavní vzdělávací aktivitou bude až do 19. 6. 2020 vzdělávání na dálku.

Základní informace:

Účast je dobrovolná.

Docházka bude v termínu 8. – 19. 6. 2020 probíhat v době od 8.30 – 12 h v kmenových učebnách následovně:

pondělí 8. a 15. 6. 2020 - 8. ročník, 8.30  - 12 h

úterý 9. a 16. 6. 2020 - 7. ročník, 8.30 – 12 h

středa 10. a 17. 6. 2020 - 6. ročník, 8.30 – 12 h

čtvrtek 11. a 18. 6. – individuální konzultace s vyučujícími (vždy po vzájemné dohodě) 8 – 11 h

První hodinu budou probíhat třídnická hodina, druhá a třetí hodina je určena ke konzultacím s vyučujícími matematiky a českého jazyka, čtvrtá hodina - cizí jazyk (AJ, NJ, RJ), pátá hodina – konzultace v rámci dalších předmětů podle zájmu žáků.

Sraz žáků bude ve stanovený den v 8.30 hod u žákovského vchodu (vchod A) – 8A, 7A, 6A, u vchodu pro dospělé (vchod B) – 8B, 7B, 6B a u zadního vchodu (vchod C) – 6C. Žáky si u vchodu v přesně určený čas vyzvedne třídní učitel/učitelka (vchody jsou označeny). Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Počet žáků ve školní skupině je max. 15, aby byla splněna podmínka jeden žák v lavici. V případě překročení této hranice bude třída rozdělena na dvě skupiny. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné.

Docházka je bez školního stravování.

Pokyny k průběhu týdne od 22. – 26. 6. a závěru školního roku dostanou zákonní zástupci v samostatné zprávě nejpozději do 18. 6. 2020.

DŮLEŽITÉ! Bližší informace k pravidlům provozu školy pro žáky 2. stupně od 8. června 2020 naleznete ZDE. Čestné prohlášení naleznete ZDE.


Spolu s pedagogickými pracovníky se těšíme na společnou práci s Vašimi dětmi

kolektiv ZŠ

 

02. 06. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Z některých běžně užívaných postupů je tak třeba slevit a hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole. Stejně tak je třeba slevit z objemu učiva stanoveného v ŠVP. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv. V souvislosti s výše uvedeným MŠMT připravilo vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou naleznete ZDE. Metodiku k vyhlášce č. 211/2020 naleznete ZDE.


V souladu s výše uvedenou vyhláškou v současné době připravujeme konkrétní postup pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Bližší informace k hodnocení žáků ve druhém pololetí zveřejníme později. Sledujte prosím naše webové stránky.

28. 05. 

OFFLINE týden

Vážení rodiče, milí žáci,

máme za sebou dva a půl měsíce distančního vzdělávání, rozhodli jsme se, také v souvislosti s oslavou Mezinárodního dne dětí, vyhlásit od 1. do 5. června 2020 – OFFLINE TÝDEN, tedy týden bez učení, bez úkolů, bez stresů.
Znamená to, že na cloudovém úložišti nebudou na tento týden zadané žádné úkoly. Dál probíhá činnost školních skupin (žáci - 1. stupeň) a příprava na přijímací zkoušky (žáci 9. tříd).

Věříme, že si tento týden všichni užijeme v klidu a v pohodě a další týden začneme s novým elánem.

vedení školy
 

27. 05.

Návrat žáků 2. stupně ZŠ (6. - 8. ročníky) od pondělí 8. června 2020

Vážení rodiče, přinášíme prvotní informace ohledně otevření školy od 8. 6. 2020 pro žáky 6. - 8. ročníku.

Vláda ČR dne 25. 5. 2020 na svém jednání schválila: možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin.

Účast žáků bude dobrovolná a nebude se jednat o každodenní provoz. Konkrétní infromace k návratu žáků 2. stupně do školy obdržíte prostřednictvím zprávy v DMSoftware od třídních učitelů nejpozději do 3. června 2020. Návrat žáků 2. stupně se bude opět řídit zvýšenými hygienckými opatřeními vycházejcími z pravidel MŠMT, která naleznete ZDE. V případě skupinových konzultací bude nutné opět dodržovat maximální počet 15 žáků! Před prvním vstupem do školy bude nutné předat podepsané čestné prohlášení.

Děkujeme za pochopení

 

21. 05.

Všem rodičům, kteří závazně přihlásili svoje dítě k docházce do školy od 25. 5. 2020, jsme v úterý odeslali podrobné pokyny k organizaci, průběhu a zajištění provozu ZŠ formou tzv. školních skupin. Vše bude probíhat podle pravidel provozu, o kterých jsme vás informovali a která najdete ZDE. Závazné přihlašování žáků 1.- 5.ročníku k docházce do školy bylo ukončeno 18. 5. 2020 a již není možné žádné další dítě přihlásit. Ostatní žáci a žákyně budou pokračovat v distanční výuce až do konce školního roku. V den nástupu do školy musíte přinést podepsané Čestné prohlášení s datem 25. 5. (nebo 24. 5. 2020). Tiskopisy Čestného prohlášení budou k dispozici také u vchodu školy a rodiče je tudíž mohou podepsat i na místě.

 

 

14. 05.


Informace pro žáky 8. tříd

Ve spolupráci s Mgr. Michaelou Houdovou, vedoucí Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání - Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Děčíně a s lektorkou a kariérovou poradkyní PhDr. Petrou Drahoňovskou bude v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín realizován online seminář pro žáky 8. tříd základních škol z území SO ORP Děčín


                                     

Seminář je určen pro žáky osmých tříd (rodiče se mohou přihlásit na jiném zařízení příp. také).

Bude se konat ve 2 termínech: 22. 5. 2020 od 17 do 19 hodin a 29. 5. 2020 od 17 do 19 hodin.

V případě, že bude o seminář zájem bude se opakovat ještě ve dvou dalších termínech, a to v červnu 2020.

Na seminář se děti mohou závazně registrovat (přihlásit) prostřednictvím uvedeného odkazu, který zároveň naleznou i v pdf.pozvánce (viz pozvánka výše, odkaz není díky formátu funkční):

https://docs.google.com/forms/d/1QP1HYMNSYx4vwD8Y6Ybt6RL72pR_FjbbOUA1bm0cj54/edit

Ve formuláři vyplní e-mail, jméno, příjmení, základní školu a vyberou jeden ze dvou termínů. Kapacita jednoho semináře je omezena, proto i přihlášení žáka je závazné, tak aby se případně neblokovalo místo pro dalšího zájemce.

Absolvování semináře je pro všechny přihlášené účastníky zcela ZDARMA, nehradí se se žádný poplatek.

 

07. 05.

Informace ZUŠ Žandov
 

V přiloženém dokumentu jsou informace k obnovení provozu základní umělecké školy, které lze stáhnout zde a plakát k přijímání žáků pro školní rok 2020/2021, který lze stáhnout zde.

 

06. 05.

Aktuální informace z webu MŠMT k termínu konání jednotných přijímacích zkoušek


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci o termínu konání jednotných přijímacích zkoušek.

V tomto školním roce - 2019/2020 - proběhnou následovně:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června 2020

Víceletá gymnázia – 9. června 2020

Schéma školních přijímacích zkoušek stanovilo ministerstvo vyhláškou.

Přehledný harmonogram jednotné přijímací zkoušky naleznete zde

 

05. 05.


Informace k zahájení intenzivní přípravy žáků devátých ročníků na přijímací zkoušky od pondělí 11. května 2020.

Do 7. 5. 2020 musí zákonní zástupci vyjádřit prostřednictvím zprávy v e-ŽK závazný zájem o přípravu na přijímací zkoušky formou osobních konzultací ve školních skupinách – přihlášení odesílají zákonní zástupci svým třídním učitelům. UPOZORŇUJEME, ŽE POZDĚJI SE DLE NAŘÍZENÍ NELZE DO SKUPIN ZAPOJIT!

Příprava z matematiky a českého jazyka bude probíhat vždy v pondělí a úterý od cca 8 do 11 h, ve středu pak individuální konzultace po vzájemné dohodě s vyučujícími. Oběd nebude zajištěn. Výuka bude probíhat ve třech neměnných skupinách, vždy v kmenové třídě přihlášených žáků. Jednotlivé skupiny budou z důvodu minimalizace shromažďování osob před školou (pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování odstupů mezi přicházejícími) nastupovat postupně. Rozpis obdrží přihlášení prostřednictvím e-ŽK.

Při nástupu je nutné zajistit - předání čestného prohlášení, pouze originál podepsaný zákonným zástupcem (nelze zasílat emailem). Pokud toto prohlášení nebude předáno v den nástupu, nebude žák na skupinu vpuštěn. Čestné prohlášení je k vytištění uloženo v cloudovém úložišti nebo je možné jej stáhnout zde (pokud nemá rodič možnost tisku, vyzvedne si ho ve škole ve středu nebo ve čtvrtek, 6. – 7. 5., v době od 8 – 13 h).
V den nástupu do skupiny bude žák poučen o všech pravidlech, která je potřeba v rámci školy dodržovat. Nerespektování těchto pravidel povede k vyloučení žáka ze skupiny. Konkrétní pravidla najdete na webových stránkách.
Žáci s sebou musí každý den mít:
2 ks roušky
sáček na roušku
Ze strany školy bude zajištěno:
desinfekce rukou
tekuté mýdlo, jednorázové ručníky
každodenní pravidelná desinfekce prostoru třídy

Příprava bude probíhat v lavicích po jednom, lavice v rozestupu 2 m. V tomto případě není nutné mít roušku. Při vstupu do školy a při pohybu ve společných prostorách (chodby, šatny, toalety) je rouška povinná. Příprava poběží do dne konání JPZ, poté budou tyto skupiny rozpuštěny.
 

04. 05.

MŠMT zveřejnilo očekávané materiály, které jsou pro školy i rodiče důležité v tom, že stanovují konkrétní podmínky pro obnovení docházky v ZŠ a v MŠ v omezeném režimu. Vedení školy tyto podmínky vyhodnotí s ohledem na vlastní specifické možnosti a stanoví režim, v jakém bude školské zařízení fungovat i termín, od kterého mohou děti opět nastoupit do MŠ resp. ZŠ (pouze 1.stupeň). Manuál pro ZŠ a Manuál pro MŠ najdete zde. Rodiče budeme blíže informovat o dalších krocích.

 

03. 05. 

 • V sobotu 2. 5. 2020 v 17.29 hod. naše škola obdržela avizované manuály k uvolňování epidemiologických opatření ve školách.

 

 • Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci dne 1. 5. 2020 oznámil, že resort školství již ve spolupráci s odborníky z ministerstva zdravotnictví dokončil manuály pro všechny typy škol a školských zařízení. Tyto manuály budou distribuovány do všech škol v ČR tak, aby se mohli ředitelé připravit na jednotlivé fáze uvolňování, které nastanou 11. a 25. května.  „Pokud se někdo bál drakonických opatření, mohu jej uklidnit. Důležitým faktorem pro nás byla proveditelnost na českých školách,“  řekl ministr školství na tiskové konferenci.

  • Více z tiskové konference najdete na webu MŠMT zde.

 

01. 05. 

1. Aktuální informace k otevření škol:

 • Na základě jednání vlády ze dne 30. 4. došlo k aktualizování harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství.

 • Od 11. května budou moci být žáci devátých tříd ve škole POUZE za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Tato účast je dobrovolná, proto se opravdu netýká všech žáků 9. ročníků, výuka se pro ně neobnovuje. Bude se jednat pravděpodobně o časově omezený (ne tedy celodenní) prostor pro přípravu na přijímací zkoušky. Detaily doplníme ve chvíli, kdy dorazí manuály z MŠMT, bez kterých se aktuálně neobejdeme. V důsledku výše uvedeného je možné, že od 11. května toto nebudeme schopni spustit, ale začneme až později v daném týdnu.  ​​​​​

 • Současná situace se neskutečně rychle mění. Informace se k nám  dostávají, bohužel, stejným kanálem, jako k Vám, tedy z médií. Naštěstí komunita učitelů a ředitelů napříč republikou vzájemně sdílí, takže se nám orientovat daří.

 • Od 25. května možnost přítomnosti žáků 1. stupně v rámci omezených skupin. Prozatím žádná změna, vše dle dřívějších informací, připraveni jsme v rámci dostupných informací.

2. Největším problémem pro nás v současné chvíli je, že MŠMT původně slibovalo zaslání "manuálů" k otevření škol do konce dubna. Bohužel tento manuál nemáme stále k dispozici a proto Vás nemůžeme podrobnějí informovat. V manuálech mají být konkrétní hygienické podmínky, které musíme splnit. V současné době  připravujeme konkrétní plány a pouze čekáme, jak je budeme muset upravit s ohledem na tato nařízení. Jakmile tyto manuály dorazí, obratem Vás budeme informovat o všech dalších krocích. Děkujeme za pochopení.

 

16. 4. 

1. Aktuální informace k otevření škol:

 • od pondělí 25. 5. 2020 bude možná přítomnost žáků 1. stupně ve škole, dobrovolně, ve skupinách v max. počtu 15 žáků, ve společných prostorách povinně s rouškou

 • v červnu bude možné reailzovat jen konzultace a vzdělávací aktivity i pro žáky 2. stupně v menších skupinách

Přesnou organizaci takovéto výuky upřesníme, jakmile bude jisté, že je tento scénář finální. 

2. Pro OSVČ jsou níže vloženy nové dokumenty v rámci podávání žádostí o ošetřovné ("Potvrzení o uzavření ZŠ pro OSVČ" a "Potvrzení o uzavření MŠ pro OSVČ").

9. 4. 

Dodržujeme velikonoční prázdniny, aby naši žáci, rodiče i učitelé měli maximální možnost si po náročném období oddechnout a věnovat se sobě a svým rodinám. Přejeme krásné VELIKONOCE.
Po dobu velikonočních prázdnin bude škola UZAVŘENA.

 

1. 4. 

Aktualizovány informace o ošetřovném  pro děti do 13 let a pro OSVČ (viz níže).

 

30. 3. 

Vážení rodiče, prostřednictvím e-ŽK jsme Vám dnes odeslali odkaz na dotazník zpětné vazby k distanční výuce. Moc Vás prosíme o vyplnění nejlépe do pondělí 6. 4. 2020. Zpětná vazba nám moc pomůže přizpůsobit zadávání úkolů Vašim potřebám. Děkujeme.

 

27. 3. 

I takhle probíhá výuka

Vážení rodiče,
v současné době, kdy nemůžeme pracovat s dětmi ve škole, nabízíme dětem našich tříd aktivity, úkoly, vysvětlení nového učiva nevšední formou. Postupně vkládáme na www.youtube.com videa s názvem Škola v obýváku. Videa s černou vizitkou jsou připravena pro žáky čtvrté třídy, videa se zelenou vizitkou pro třídu třetí. Některé úkoly zvládnou i bystré děti nižších tříd nebo je mohou využít starší žáci k procvičování a upevňování učiva již probraného. Ne všechna videa jsou jen učení, děti si s námi mohou zazpívat nebo procvičit paměť, pozornost, ...

      
(proklikem na obrázek se otevře první lekce)
 
Mgr. M. a D.Turkovi
 

24. 3. 

Každá situace si žádá řešení - distanční výuka v době Covid 19

Nenadálá situace způsobená virovým onemocněním a s tím související i uzavřením všech škol, si vyžádala pohotová a zároveň online řešení formou výuky na různých školách. Ani naše škola v tomto ohledu není rozhodně pozadu! Nejen díky týmu skvělých pedagogů, všemu otevřenému a výbornému vedení školy a trpělivým i chápajícím rodičům, jsme byli schopni během necelého jednoho týdne začít zasílat zadání pro distanční výuku všem našim žákům.

Ani to ale nestačí! Ohlasy od žáků a rodičů jsou natolik pozitivní, že jsme se rozhodli úkoly doplnit o různé formy online výuky, včetně možnosti virtuálních tříd. Ano, nejsme žádná pražská soukromá škola, a přesto do toho jdeme! Spousta dětí oznámila, že jim vyučující navíc opravdu chybí, a že by raději byli ve škole než seděli doma. Z pohledu učitele je to úplně stejné, i našim vyučujícím chybí jejich děti, plné třídy a ruch o přestávkách na chodbách. Rozhodli jsme se tedy splnit jim jejich přání! Jsme prozatím v testovací fázi, ale nebojte se, děláme maximum! Navíc i v době, kdy máme strach o své zdraví (to je v tuhle chvílí prioritou číslo 1 pro všechny), bychom měli být pozitivně naladěni, a proto při testování virtuální učebny se nikdy nenudíme! Těšíme se na vás, ať už zpět ve škole nebo v naší virtuální učebně!

                                      

M. Hudečková, Mgr. K. Procházková, Mgr. M. Pilnáčková, Mgr. M. Jansová, Mgr. L. Sönlová a ředitel školy Mgr. J. Zelený

 

23. 3.

Informace z tiskové konference pana ministra Plagy ze dne 23. 3.:

1) Školy budou zavřené minimálně do půlky května, spíše do jeho konce.
2) Letních prázdnin se opatření nedotknou, jejich termín zůstává beze změny.
3) Přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po znovuotevření škol v nezměněné podobě s jedinou výjimkou. Nebudou dvoukolové, ale budou pouze jednokolové, tedy nebude se počítat lepší výsledek ze dvou, ale pouze jedna možnost. Plus bude vyhlášen náhradní termín. Je tedy více času na přípravu, ale pouze jedno kolo.

Prosím, buďte v kontaktu s třídními učiteli a dejte jim konstruktivní zpětnou vazbu a společně, pozitivně, jistě najdete vždy to nejlepší individuální řešení. Učitelé posílají úkoly plošně, ale jsou připraveni individuálně reagovat a upravovat. Děkuji.

Školy budou uzavřeny nejméně do poloviny května 2020, spíše do jeho konce!

Dnes v 10.00 hod. se uskuteční tisková konference ministra školství Roberta Plagy, který by měl informovat o budoucích krocích. Především jde o termín otevření škol, přijímací zkoušky, maturity. Budu Vás poté informovat zprávou přes e-ŽK s informacemi relevantními pro vás. Aktuálně budeme představovat učitelům systém komunikace přes aplikaci ZOOM, kterou lze realizovat videokonference. Zároveň neustále připomínáme našim kolegům, že nejde o zahlcení žáků úkoly, respektovat střídání činností a necentralizovat vše na PC apod. Buďte i Vy prosím v kontaktu s třídními učiteli a pokud máte překážku, která znemožňuje Vašemu žáčkovi plnit zadanou práci, případně z jakýchkoli důvodů nestíhá. Třídní učitel je pak schopen individuálně zkoordinovat práci tak, aby to bylo schůdné pro všechny. Děkujeme. 
 

21. 3.

Prohlášením MPSV došlo ke změně v možnosti čerpání ošetřovného. Nově platí pro rodiče žáků do 13 let i pro OSVČ a lze jej čerpat po celou dobu uzavření školy. Bohužel, stále za 60 % platu. Formuláře lze vyzvednout v kanceláři tajemnice školy (budova Opletalova 699) od pondělí 23. 3. 2020 od 7 h do 13 h. Formuláře Vám rádi zašleme také prostřednictvím e-mailu (tuto formu preferujeme).

PROJEKT FAIR PLAY.
Vzhledem k nepřiznivě se vyvíjející situaci v Evropě a po dohodě s partnerskou školou Pestalozzi Gymnáziem v Heidenau jsme byli nuceni přesunout konání výměnného pobytu pro naše žáky v Německu na začátek nového školní roku 2020/2021. Děkujeme za pochopení.

 

19. 3.

V návaznosti na nařízení Vlády ČR se ode dneška zakazuje vstup do školy bez roušky či jiné adekvátní ochrany úst. Nejpozději v pátek 20. března 2020 byste měli od třídních učitelů obdržet podrobnější informace k distanční výuce s využitím cloudového uložiště. Současně se snažíme zajistit aktuální informace o zápisech, přijímacích zkouškách a letních prázdninách. Jakmile se něco dozvíme, budeme Vás informovat. Prosím, komunikujte se svými třídními učiteli, pokud potřebujete cokoli řešit. Jsou tu od toho pro Vás. Děkujeme za všechny pozitivní ohlasy, moc nám pomáhají.  
 

Vážení rodiče budoucích školáků,

z důvodu ochranných opatření nařízených vládou ČR se dne 3. dubna 2020 ruší prezenční zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 na základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace.
Pro další informace k průběhu zápisu bez přítomnosti dětí ve škole sledujte prosím informace na webových stránkách školy – www.zsbnpl.cz.
Po ukončení mimořádných opatření to dětem vynahradíme. Uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Děkujeme za pochopení
Mgr. J. Zelený, ředitel školy

 

16. 3.

S ohledem na vyhlášenou karanténu minimalizujeme provoz školy. Z tohoto důvodu budou všechny budovy školy od 17. března 2020 zcela uzavřeny pro veřejnost. Pokud budete ve škole potřebovat cokoli vyzvednout, kontaktujte prosím tajemnici školy na telefonním čísle 412 586 366 nebo 606 646 292 (od 7.00 do 13.00 h), kde se individuálně domluvíte, abychom případné návštěvy co nejvíce rozložili. Pokud jde opravdu o vyzvednutí pracovních sešitů, učebnic apod. určitě to aktuálně není priorita, naopak, klidně tu ještě počkají. Moc Vás prosím, buďte v kontaktu s vašimi třídními učiteli a dávejte jim zpětnou vazbu o zadávaných úkolech na domácí přípravu. Nechceme především Vám přidělávat více starostí, než aktuálně máte. I pro nás je tato situace zcela nová a potřebujeme najít ideální přístup. Děkuji.


PROSÍME RODIČE, aby neposílali žáky vyzvednout cokoli do školy. Žáci nebudou a nemohou být do školy vpuštěni. Děkujeme za pochopení.

 

12. 3.

Vládou vyhlášené mimořádné opatření v souvislosti s vyhlášením stavu nouze se dotýká i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo zveřejnilo informace k připatým opatřením. Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

 

Vážení rodiče,

dnes Vám od třídního učitele (TU) prostřednictvím e-ŽK dorazila zpráva s podklady k výuce pro období 11. - 20. 3. 2020. TU s Vámi budou v neustálém kontaktu, určitě se na ně obracejte pro další upřesnění. Případné dotazy ohledně zadaných úkolů směřujte vždy na vyučujícího daného předmětu, který bude pro vás i pro žáky k dispozici každý pracovní den od 9 do 12 h na emailu a prostřednictvím e-ŽK.

 

11. 3.

Dle informací náměstka MZ budou školy uzavřeny nejspíše do konce března, možná i s prvním týdnem v dubnu.

Aktuálně nejsou další nové či rozšiřující informace. Nejpozději ve čtvrtek 12. března dorazí rodičům a žákům přes elektronickou žákovskou materiály a pokyny k distančnímu studiu žáků na příští týden (zatím do 20. března 2020).

 

Informace ZUŠ Žandov:

Ředitelka školy na základě nařízení Vlády ČR, doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a se souhlasem zřizovatele od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání ruší výuku v Základní umělecké škole Žandov, včetně poboček v Kravařích a v Benešově nad Ploučnicí.

Zároveň s tímto opatřením se ruší akce a koncerty školy předběžně do konce března.

Informace o obnovení výuky budou zveřejněny na webových stránkách školy a rodiče budou informováni vyučujícími prostřednictvím SMS zprávy.

Alena Losová, dipl. um., ředitelka školy

 

10. 3.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR se uzavírají školy na území ČR od středy 11. března 2020 do odvolání. 


Uzavřena bude základní škola i školní družina. Zrušena je zároveň výuka ZUŠ. Aktuální informace budeme uveřejňovat na webu školy a prostřednictvím elektronické ŽK. Prosíme sledujte tedy náš web a E-ŽK pro nejnovější informace.

Ve škole bude zajištěn běžný provoz našimi zaměstnanci. Pokud budete potřebovat konkrétní informaci či službu, kontaktujte mě prostřednictvím emailu: infozsbnpl@zsbnpl.cz nebo na telefonu 412 586 366 nebo 606 646 292.


Provoz školy pro veřejnost: Škola je od úterý 17. 3. 2020 zcela uzavřena pro veřejnost.
Provoz budovy Bílá - Komenského 274: 7.00 - 13.00 h
Provoz budovy Nova - Opletalova 699: 7.00 - 13.00 h

  
Děkujeme za pochopení.

Mgr. J. Zelený, ředitel školy


Důležité informace:

Obědy pro žáky ve školní jídelně jsou odhlášené automaticky!  

Ošetřovné:
Pokud potřebujete potvrzenou žádost o ošetřovné pro svého zaměstnavatele, stačí se zastavit v kanceláři školy, kde jsou pro Vás Žádosti připravené a potvrzené k převzetí, stačí zde do formuláře vyplnit jméno, rodné číslo žáka a datum převzetí. Z prohlášení MPSV bude ošetřovné platné po celou dobu uzavření školy (ne předchozích 9, respektive 16 dní). Je možné jej čerpat pro žáky do 13 let a je platné i pro OSVČ.
Pro žáky do 13 let: využijte stejný formulář, jako pro žáky do 10 let. Možné vyzvednout ve škole v provozní době nebo zaslat emailem.
Pro OSVČ: postupujte podle tohoto článku, kde naleznete celý postup i s odkazem na webový formulář.


Důležité dokumenty:
Mimořádné opatření ministra zdravotnictví
Informace ČSSZ k ošetřovnému pro rodiče žáků do 10 let
Žádost o ošetřovné
Kalkulačka ošetřovného
Potvrzení o uzavření ZŠ pro OSVČ
Potvrzení o uzavření MŠ pro OSVČ


 

24. dubna 2020
Aktuální informace k přijímacímu řízení - aktualizováno dne 9. 6.

9. 6.

Informace pro zákonné zástupce žáků, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku

Vážení rodiče, milí žáci,
dne 8. 6. 2020 jste, doufám, že úspěšně, vykonali přijímací zkoušky na střední školy.
Dovoluji si Vás tedy informovat o následujícím dění:

 1. Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Centrum. Střední škola odešle Centru ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy s tím, že Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce.

 2. Ředitel střední školy zveřejní do 1 kalendářního dne od vyhlášení výsledků seznam přijatých uchazečů – na stánkách školy – anonymně pod přiděleným registračním číslem. Pouze nepřijatým uchazečům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

           Tedy nejpozději 16. 6. 2020 budete vědět, zda jste přijati.

 1. Zápisový lístek – přijímací řízení je ukončeno teprve odevzdáním vyplněného zápisového lístku – do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků – nejzazší termín je tedy 23. 6. 2020.

 2. Nastane-li situace, že žák nebude přijat ani na jednu školu, kontaktujte neprodleně ředitele střední školy.  Je vysoce pravděpodobné, že se uvolní místa, protože ne všichni přijatí žáci odevzdají na danou školu zápisový lístek.

V případě dotazů či nejasností mě neváhejte kontaktovat – přímo nebo prostřednictvím TU.

S přáním hezkého dne

Ing. Hana Brňáková, kariérový poradce
24. 4. 

URČENO PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE


Vážení rodiče, milí žáci,
posílám aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy.
 
1. varianta – obě přihlášky byly podány na učební obor (bez maturity) – sledujte prosím stránky jednotlivých škol, právě jsou zveřejňovány seznamy přijatých uchazečů (pod číslem, ne jménem). Můžete odevzdat zápisový lístek na školu, pro kterou jste se rozhodli. Doporučuji telefonicky kontaktovat a domluvit se na termínu.
2. varianta – jedna přihláška na učební obor, druhá přihláška na obor s maturitou – zde je třeba vyčkat na konání přijímací zkoušky, zápisový lístek není nutno ještě odevzdávat, je možno odevzdat až po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek. (Pokud zápisový lístek odevzdáte nyní a žák se poté dostane i na maturitní obor, je možné lístek vzít zpět a odevzdat znovu)
3. varianta – obě přihlášky na obor s maturitou – přijímací zkouška (pouze jedna) se bude konat do 14 dnů po otevření škol

Uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, teprve odevzdáním zápisového lístku je žák definitivně přijat.
Vzor vyplnění zápisového lístku - základní informace máte vyplněny školou, vy vyplňujete pouze část 1. (na vzoru ohraničeno červeně, název a adresu školy přesně podle Atlasu škol) Situace je poměrně složitá, budete-li potřebovat poradit, pište, klidně volejte: +420 720 664 150.
 
 
S pozdravem a přáním pevných nervů.

Ing. Hana  Brňáková, kariérový poradce
 
23. dubna 2020
Hudební pozdrav
Posíláme všem dětem, žákům, jejich rodičům a pedagogům hudební pozdrav z autorské dílny Mgr. Martiny a Davida Turkových

                                           (proklikem na obrázek se vám spustí videoklip)
 
9. dubna 2020
Poděkování


Děkujeme všem rodičům za to, jak vzorně pracují doma s dětmi a snaží se v této nečekané a neobvyklé situaci svým dětem pomáhat ve vzdělávání. Jste báječní! Velmi si Vás vážíme.

Kolektiv školy

30. března 2020
Zápis do 1. ročníku základního vzdělání pro školní rok 2020/2021


Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021     (UKONČENO)


Vážení rodiče,
díky mimořádné situaci v ČR proběhne letošní zápis do 1. ročníků bez přítomnosti dětí ve škole. Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí, kterým byl ve školním roce 2019/2020 povolen odklad povinné školní docházky. Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

                 Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuji
                                    termín od 6. 4. 2020 do 17. 4. 2020.


Žádost lze doručit:
1. datovou schránkou (ID datové schránky: rj4mbeg),
2. elektronicky (s elektronickým podpisem na email: infozsbnpl@zsbnpl.cz),
3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
4. osobně – vhozením obálky s potřebnými doklady do schránky označené „Zápis do 1. třídy“, umístěné na hlavní budově školy v ulici Opletalova 699 (vedle vchodu pro návštěvníky školy).

Potřebné doklady:
 • Vyplněná žádost (žádost možné vytisknout ze souboru, který naleznete níže, případně si ji můžete vyzvednout v papírové podobě u vchodu pro žáky do budovy NOVA v ulici Opletalova 699, každý všední den od 7 do 13 h); vzhledem k datu příjmu žádostí je nutné, aby na žádosti bylo uvedeno datum nejdřív 6. 4. 2020
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Kopie občanského průkazu zákonného zástupce (doklad o prokázání vztahu k nezletilému dítěti a doklad  o trvalém pobytu zapisovaného dítěte)
Pozn.: V případě potřeby vytvořit kopii rodného listu a občanského průkazu je možné využít služby Podatelny MÚ Benešov nad Ploučnicí (PO 8 – 11 h, ST 13 – 16 h, umístění  - přízemí budovy MÚ dv. č. 17).

Poučení:
Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky. V případě takové žádosti doloží škole následující doklady – spolu se žádostí o přijetí také žádost o odklad povinné školní docházky (žádost možné vytisknout ze souboru, který naleznete níže) doloženou doporučením PPP a lékaře. V případě, že doporučení PPP nemáte, oznámíte tuto skutečnost škole (zda již dítě bylo šetřeno nebo teprve čekáte na termín šetření).

Zápis do přípravné třídy:
Do přípravné třídy bude probíhat zápis ve stejné termíny jako zápis do 1. tříd. Přípravná třída je určena zejména dětem, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. K zápisu do přípravné třídy je nutné doložit vedle občanského průkazu a rodného listu také potvrzený odklad povinné školní docházky a doporučení pedagogicko-psychologické poradny k zařazení do přípravné třídy.

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí do 1. ročníku
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o zařazení do přípravné třídy     

Po obdržení všech žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání zašleme všem rodičům registrační číslo, pod kterým bude dítě při zápisu evidováno. Ředitel školy vydá do 30 dní od podání žádosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte.
Výsledky zápisu budou podle těchto registračních čísel vyvěšené ve škole a na úřední desce webových stránek ZŠ nejpozději do 5. 5. 2020; poštou obdrží rozhodnutí jen ti, kteří nebyli přijati. Zveřejnění na webových stránkách se u přijatých dětí považuje za doručené.
                                                                       
V Benešově nad Ploučnicí dne 30. 3. 2020
Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy


Zde je možné vyzvednout potřebné dokumenty

     
Pozn.: Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na emailu: infozsbnpl@zsbnpl.cz nebo ve všední dny od 7 do 13 h zanechte dotaz na telefonu 412 586 366 nebo 606 646 292, ozveme se Vám zpět.

Zajímá vás, co by mělo vaše dítě umět při nástupu do první třídy a jak své dítě připravit? Společnost NovaDida, spol. s r.o. vydala ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou e-book "Chystáme se do 1. třídy"který vám pomůže zvládnout přípravu vašeho dítěte na vstup do 1. třídy. Chcete si ho přečíst nebo stáhnout, klikněte na název Chystáme se do 1. třídy

 
8. března 2020
Recitační soutěž - školní kolo I. kategorie a městské kolo Česká Kamenice

Ve středu 12. února 2020 proběhlo v aule školy školní kolo v recitační soutěži pro žáky 1. -  5. tříd, soutěže, která má u nás na škole dlouhodobou tradici. Celkově se soutěže zúčastnilo 42 recitátorů, porota měla velice těžkou práci. Do městského kola v České Kamenici, které se konalo dne 3. března 2020, mohli jet pouze tři nejlepší z každé kategorie. Nejmladší kategorii prvňáčků zastupovali - Alice Šeflová, Karolína Záhorková a Jakub Poluda (všichni 1B). V kategorii 2. a 3. tříd nás zastupovaly - Jindřiška Takáčová (3C), Karolína Bříšková a Anežka Pacinová (obě 2B). Kategorie 4. a 5. tříd měla tyto zástupce - Ema Takáčová (4C), Jakub Doležal (4A) a Viola Rokosová (5B). Své zástupce jsme měli i v kategorii starších soutěžících - školu reprezentovali Karolína Kounovská (7A), Růžena Kosinová (6B) a Jakub Martinec (9C). Z důvodu nemoci se nemohla zúčastnit Natálie Šindelářová (6A). A jak jsme dopadli? Výborně - v nejmladší kategorii získala škola díky Alici Šeflové 3. místo. Ve druhé kategorii byli naši recitátoři ještě úspěšnější - Karolína Bříšková se umístila na třetím místě a Jindřiška Takáčová tuto kategorii vyhrála. Rovněž v další kategorii byli naši recitátoři úspěšní - Jakub Doležal se umístil na druhém postupovém místě a Ema Takáčová na místě prvním. V kategorii starších žáků získala Karolína Kounovská třetí místo a Růžena Kosinová postupové 2. místo. Celkem tedy do oblastního kola v Děčíně pojedou reprezentovat tito žáci: Jindřiška Takáčová, Ema Takáčová, Jakub Doležal a Růžena Kosinová. Všichni budeme 18. března 2020 držet palce. Děkujeme všem.

    

Mgr. B. Ušáková

 
8. března 2020
6. B - Třídní bruslení


Ve středu 4. března 2020 vyrazila třída 6. B na zimní stadion v Děčíně. V rámci programu bruslení škol všichni žáci řádně rozvíjeli a zdokonalovali své bruslařské dovednosti. Mnozí stáli v bruslích na ledové ploše poprvé v životě, a i přesto se před zkušenějšími spolužáky nestyděli učit úplné základy. Celá třída si sportovní výlet velmi užila a ráda by si ho v budoucnu zopakovala.

Bc. Z. Miškovský

2. března 2020
2. B - Pohádka O zmrzlém královi

Třída 2. B nacvičila pěknou a vtipnou pohádku "O zmrzlém královi". Pohádku žáci  zahráli v pátek 21. února 2020 i v jiných třídách a jejich vystoupení sklidilo velký úspěch. Na závěr ještě zatancovali  oblíbenou "Kalamajku, mik, mik, mik". Byl to pěkný konec  týdne před očekávanými prázdninami.

Mgr. V. Becková

  2B - Pohádka O zmrzlém královi (4 obrázky) 
 
22. února 2020
3. A - Pohádka Dědečkova rukavička

V rámci několika hodin českého jazyka žáci třídy 3. A pečlivě nacvičovali dramatizaci pohádky Dědečkova rukavička. Při výtvarné výchově si nakreslili kulisy a masku na obličej.
V pátek 21. února 2020 přišla dlouho očekávaná chvíle a děti se proměnily v herce. Když ráno přišly do školy, nemohly se dočkat, až do "jejich divadla" přijdou první diváci. S nadšením zvládly pohádku zahrát všem žákům Bílé školy.
Pokud i vy chcete vidět, jak se jim pohádka povedla, klikněte na odkaz: Dědečkova rukavička 1Dědečkova rukavička 2

Mgr. M. Turková

  3A - Pohádka Dědečkova rukavička (12 obrázků) 
 
22. února 2020
1. B - Zdraví a zdravá výživa

třídní projekt, 4. - 18. února 2020

Na základě učiva prvouky a šířící se chřipky prožili žáci 1. B dva týdny plné informací o zdraví a prevenci nemocem. Formou skupinových prací, výtvarného tvoření, prací s IPED, her…se naučili rozlišovat zdraví prospěšné potraviny od nezdravých. „Uvařili“ si zdravou svačinu, kde ochutnali jáhly, quinei, bulgur, kuskus v podobě slané i sladké dle svých chutí dotvořených různými druhy ořechů, sušeného ovoce, jogurtu, tvarohového sýru, medu, skořice… Na základě poznatků pak doma tvořili s rodiči zdravé svačiny, které si vzájemně hodnotili a společně hledali zdravější alternativy ke svým oblíbeným sladkostem. Poznali tak důležitost správné výživy pro dobré fungování vlastního „stroje“ a zdraví.

 Mgr. M. Rejmanová

  1B - Dva týdny o zdraví a zdravé výživě (30 obrázků) 
 
20. února 2020
Preventivní akce se strážníkem MP Děčín


V úterý 18. února 2020 se žáci a žákyně 8. a 9. ročníků zúčastnili preventivní akce - přednášky o problematice návykových látek se strážníkem městské policie. Preventista MP Děčín, Ing. Lukáš Moudrý, Dis., velice barvitě podal přítomným žákům informace o drogách a případných nebezpečích pro dlouhodobé uživatele návykových a omamných látek. Hovořil dále o právu, trestné činnosti a přestupcích, ale i prevenci jako takové. Žáci a žákyně se zájmem naslouchali, dotazovali se, živě se zapojovali do diskuse. Preventista měl k dispozici drogový kufřík, takže si každý mohl prohlédnout, jak nějaká ta droga vůbec vypadá. Na reálných příkladech ze života pan Moudrý vylíčil, jak se správně v modelové situaci zachovat, jak předcházet problémům, na koho se při řešení potíží obrátit. Děkujeme za přednášky, velice se líbily a zaujaly. Těšíme se na další společné akce.

Mgr. H. Svobodová, M. Lanč – metodici prevence

  Preventivní akce se strážníkem MP Děčín (6 obrázků) 

20. února 2020
Relaxační koutek s prvky Snoezelenu

Před časem nám bylo poradenským zařízením doporučeno pro žáka s podpůrným opatřením užití Snoezelenu, jehož budování se ujala bývalá asistentka Lucie Klímová. Po jejím odchodu převzala štafetu asistentka pedagoga Bc. Dorota Raková, která opatřila místnost snovými obrázky a ušila potahy na polštáře. Později se připojila svými abstraktními obrazy i asistentka pedagoga Zuzana Šindelářová. Vše je budováno z iniciativy zaměstnankyň, svépomocí a často z jejich vlastních zdrojů.
Snoezelen je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Je místem setkání v atmosféře důvěry a uvolnění. Působí u psychických problémů jako je stres, při emocionálních potížích (včetně agresivity), při poruchách koncentrace – ADHD a dalších. Lze ho užít i jako chráněný prostor pro krizovou intervenci pedagoga. Využívá se technického vybavení k multismyslové stimulaci, jako jsou bublinkové vodní sloupy, hvězdné nebe, projektory s olejovými nebo tematickými kotoučky, optická vlákna, aroma lampa, zrcadlová koule, speciální pohodlný měkký nábytek a další. Náš relaxační koutek s prvky Snoezelenu je poněkud skromnější, o to více je tvořen s nadšením a nezištností našich zaměstnankyň.

Mgr. M. Mika, speciální pedagog
asistentky pedagoga Bc. D. Raková a Z. Šindelářová

  Relaxační koutek s prvky Snoezelenu (6 obrázků) 
 
20. února 2020
Děčínský laický záchranář 2020

Ve středu 19. února se čtveřice našich žáků - Petr Fleischer, Květa Bížová, Nikola Zubčíková a Jaroslav Kosmata (všichni 9C) - zúčastnila tradiční soutěže v poskytování 1. pomoci - 9. ročníku soutěže Děčínský laický záchranář 2020. Soutěž v poskytování 1. pomoci, kterou pořádá Střední zdravotnická škola Děčín, je určená žákům 9. tříd. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 soutěžních týmů okresu Děčín. Soutěž se skládala z testu zdravotnických dovedností a modelových situací, které muselo družstvo společně řešit. Jednalo se např. o krvácení, resiscitaci nebo nehodu s bezvědomím. Soutěžící ošetřovali figuranty a jejich výkon bodově hodnotila porota složená ze záchranářů. Naše družstvo vybojovalo v konečném pořadí velmi pěkné 4. místo. Blahopřejeme a děkujeme za velmi dobrou reprezentaci naší školy. Velký ohlas měla soutěž i u kolemjdoucí veřejnosti, protože se konala v 1. patře OC Korál Děčín.
Po vyhodnocení navštívily soutěžení týmy Záchranné centrum v Děčíně, kde se seznámili s jeho fungováním a prohlédli si také vybavení sanitek rychlé záchranné služby.

E. Kračmarová

  Děčínský laický záchranář 2020 (5 obrázků) 
20. února 2020
3. C - Projektový den - Brambora

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ)V rámci projektu Škola pro život proběhl ve 3.C projektový den. Ve středu 19. února 2020 navštívila žáky paní Krumlová, která je seznámila s historií, pěstováním a průmyslovým zpracováním brambor. Každý si zasadil bramboru do připravených květináčů a během 3 měsíců bude zaznamenávat do archu růstové fáze brambory. Zábavu si všichni užili u výroby bramborového tiskárna, kterým zdobili připravenou čtvrtku s traktorem. Obrovským překvapením pro žáky byla ukázka svítící diody vzniklá propojením pozinkovaných a měděných drátků zapíchnutých v bramborách. Nejvíce se všichni těšili na výrobu bramborového salátu. Žáci pracovali ve skupinách a nakonec proběhlo vyhodnocení a sladká odměna. Na závěr si ověřili získané znalosti vyplněním pracovního listu. Projektový den se vydařil a žáci si odnesli domů malou ochutnávku vynikajícího bramborového salátu.

Mgr. R. Soukupová

  3C - Projektový den - Brambora (17 obrázků) 
 
17. února 2020
3. A, 4. C - Exkurze do iQPARKU

V pondělí 17. února se žáci 3A a 4C vypravili autobusem do iQPARKU v Liberci. Skoro tři hodiny se ve vědecko-zábavním centru nejen bavili na atrakcích, ale hlavně poznávali. Hned za hlavním vstupem v oddělení Vodní svět a klamy a Svět kolem nás mimo jiné procházeli zrcadlovým bludištěm, zjistili, proč vzniká vodní vír, snažili se neztratit rovnováhu v rotujícím válci. Při další zastávce měli možnost změřit si tlak, zkontrolovat zrak a sluch nebo poskládat vnitřní orgány na správné místo v těle. Druhé a třetí patro bylo věnováno schopnostem a dovednostem. Děti si například vyzkoušely projít po nakloněné rovině modelu Titanicu, zjistily, jaký mají postřeh nebo poznaly potrubní poštu.

Mgr. M. a D. Turkovi

  3A, 4C - Exkurze do iQparku (29 obrázků) 
16. února 2020
3. C - Srdce třídy

V rámci primární prevence využili žáci hru k posílení sebevědomí. Cilem bylo uznání každého člena kolektivu za jeho součást. Každý žák napsal své jméno na kousek papíru a po promíchání si každý vytáhl jméno některého spolužáka. Žák měl za úkol vymyslet nějakou milou větu o spolužákovi, kterou napsal na připravené červené srdce. Žáci odpovídali na otázky a pracovali ve skupině. Všem se moc líbilo,co o nich spolužák milého napsal. Po skončení hry posloužilo srdce jako dekorace.

Mgr. R. Soukupová

  3C - Srdce třídy (14 obrázků) 
15. února 2020
1. B - Čtenářský souboj s Ježibabou o lexikon

V pátek 14. února 2020 svedli žáci 1.B  čtenářský souboj s Ježibabou, v němž šlo o hodně - o získání SLABIKÁŘE a pasování na čtenáře! Žáci museli přelstít Ježibabu luštěním křížovek, čtenářských rébusů, čtyřsměrek, tvořením rýmů… Za každý z devíti splněných čtenářských úkolů získali 1 indicii. Ty po správném řazení vytvořily tajné heslo k rozluštění klíče pro získání slabikáře. Všichni „Jeníčkové a Mařenky z 1B“  zvládli úkoly vyřešit, a tak přelstít Ježibabu. Za to je čekala velká odměna v podobě slabikáře, čtenářského medailonu a sladkých perníčků z perníkové chaloupky.

Mgr. M. Rejmanová

  1B - Čtenářský souboj s Ježibabou (24 obrázků) 
14. února 2020
Vzdělávací program v ZOO Ústí nad Labem

Ve čtvrtek 6. února 2020 se žáci, kteří chodí na volitelný předmět Seminář a praktika z přírodovědných předmětů, zúčastnili výukového programu v zoologické zahradě v Ústí nad Labem. Celý den, stejně jako výukový program pod názvem "Nekupujeme si jejich životy" se nesl v duchu ohrožených druhů a rostlin.
Program se skládal ze tří částí V první části byli žáci seznámeni s úmluvou CITES a byla jim ukázána a představena ohrožená zvířata, spadající do různých částí CITES. Bylo jim také vysvětleno, z jakého důvodu spadají právě do konkrétní částí. Naši žáci byli v průběhu prezentace často tázáni na různé otázky týkající se přírodovědeckého tématu. Druhá část programu zahrnovala část praktickou - shromažďování informací v areálu ZOO. Žáci se proto rozdělili do dvojic, dostali pracovní list spolu s mapkou ZOO a vyrazili do tajuplných koutů zoologické zahrady. Po této části, na kterou měli žáci vyhrazeno 1,5 hodiny času, se všichni sešli ve výukovém sále a byla zahájena třetí a nejdůležitější část tohoto dne - debata. V té proběhlo vyhodnocování pracovních listů.
Všichni naši žáci efektivně pracovali, většinu otázek vyhledali a aktivně se zapojili se do diskuze, která spočívala v odvozování různých informací. Hlavním tématem bylo pytlačení, černý trh se zvířaty, trofeje, zvířecí farmy, ale zapojeny byly také otázky ekologie. Žáci se dozvěděli, co se smí a co se nesmí vyvážet z jiných zemí, za co hrozí obrovské pokuty. Všichni se dozvěděli nová fakta, která jsou ne vždy hezká. Tento program žáky zaujal a byl pro ně přínosem. A těšíme se na další společné vzdělávání.

Bc. M. Šárová

  Výukový program v ZOO (3 obrázky) 
 
12. února 2020
Výsledky okresních kol - Jazykové olympiády

Okresní kolo Olympiáda v německém jazyce

Ve středu 5. února 2020 se v DDM v Děčíně uskutečnilo okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentovala čtveřice - Karolína Kounovská (7A), Amálie Procházková (7B) - v kategorii I.A pro žáky 6. a 7. ročníků a Pavel Dobrovolný (8B) s Matějem Wernerem (9B) v kategorii II.A pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. V mladší kategorii soutěžilo sedm žáků ze čtyř základních škol. Nejlepší výsledek z našich účastníků dosáhl Matěj Werner, který ve své kategorii získal 6. místo z 12 účastníků okresního kola v jeho kategorii. Pro zbylé tři reprezentanty byla účast v okresním kole získávání zkušeností v konverzaci v německém jazyce. 


Okresní kolo Olympiáda v anglickém jazyce

V úterý 11. února 2020 se na ZŠ Komenského, Děčín uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V kategorii I.A reprezentovali naši školu Karolína Kounovská a Jan Urbánek (oba ze 7A), ve starší kategorii II.A  si své jazykové znalosti vyzkoušeli Jakub Dvořák (9A) a Jakub Martinec (9C). Okresního kola se v mladší kategorii zúčastnilo 24 zástupců ze základních škol okresu Děčín a velkou radost nám udělala Karolína Kounovská, která ve své kategorii zvítězila. Hezký výsledek dosáhl také Jan Urbánek, který se umístil na pěkném 5. - 6. místě. Ve starší kategorii se okresního kola zúčastnilo 30 žáků 8. a 9. tříd, naši soutěžící se neumístili na předních místech, přesto pro ně byla účast v okresním kole dobrou zkušeností v jejich znalostech cizího jazyka.

Všem našim účastníkům okresních kol děkujeme za reprezentaci školy a Karolíně gratulujeme k 1. místu.

Mgr. M. Šmídová
7. února 2020
8. tř. - Lakomec – divadelní představení


Kdo by neznal slavného Moliéra a jeho ještě slavnějšího Lakomce? Vidět alespoň jednou tuto inscenaci na divadelních prknech je takřka povinnost každého – dokonce i žáků 8. tříd. Chlapci spolu s děvčaty s nadšením vyrazili do divadla v Děčíně. Neopomněli se vhodně obléci. S očekáváním usedli do hlediště a už už čekali na představení. Co se bude dít? Překvapila je hra s barvitými charaktery a zapeklitým dějem. Takřka až cimrmanovský závěr sklidil velký potlesk. Herci, v čele s Milanem Enčevem v roli lakotného Harpagona a Janem Rosákem jakožto slouhy, předvedli úžasný výkon. Představení trvalo necelé dvě hodiny. Mnohdy herci Divadla různých jmen vykouzlili na tvářích nejeden úsměv a vyvolali halasný smích. Moderní podání klasické divadelní komedie se žákům a žákyním líbilo. Leckdo si jistě uvědomil, že přílišná hrabivost a závislost na věcech a majetku, může zničit i pevná přátelství. Rodinné vztahy nevyjímaje.

Mgr. Soňa Matysová, Ing. Hana Brňáková.

7. února 2020
2. A - Projektový den s farmářkou
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ)V rámci projektu Škola pro život proběhl ve 2. A projektový den. V úterý 4. února navštívila děti paní Eva Krumlová. Povídala a ukazovala, jak se pěstují brambory. Děti si vyzkoušely sázení brambor do květináčů, zábavu s razítky a připravily si bramborový salát. Květináče budou děti pozorovat po dobu 3 měsíců a zaznamenávat proces růstu. Čas rychle utekl a děti si celý den s farmářkou užily.


Mgr. J. Chvojková
7. února 2020
Klub zábavné logiky a deskových her
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ


 

V letošním školním roce proběhl další z klubů zařazených do projektu Škola pro život - „Klub zábavné logiky a deskových her“. Celkově bylo zapsáno 7 žáků z pátých a šestých tříd, kteří se v týdenních intervalech scházeli celé první pololetí. Náplní bylo zábavnou formou rozvíjet logické myšlení a seznámit se s různými formami her, které toto logické myšlení podporují. Pro velký zájem dětí bude klub pokračovat v této činnosti i v druhém pololetí letošního školního roku a tentokrát budou žáci logické myšlení rozvíjet i formou základů programování.

Bc. I. Schwarz

6. února 2020
Kluby konverzace v anglickém jazyce

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/17 Klub pro žáky ZŠV rámci projektu Škola pro život se tento školní rok v prvním pololetí díky velkému zájmu konaly hned dva Kluby konverzace v anglickém jazyce. Kluby, kde si žáci zdokonalili své znalosti anglického jazyka a zároveň se pomocí her naučili novou slovní zásobu. Kluby však nebyly pouze místem pro výuku jazyků, ale sloužily také jako brána pro nahlédnutí do zvyklostí a kultury anglicky mluvících zemí. Na posledním společném setkání v úterý se smažily americké lívance a ve středu irská scones. Děti bavila jak příprava, tak především jejich konzumace. Po zhodnocení uplynulého půlroku se účastníci shodli na tom, že jim společná setkávání s angličtinou budou chybět.

M. Hudečková a Mgr. K. Procházková

  Kluby konverzace v anglickém jazyce (8 obrázků) 
 
5. února 2020
Školní kolo recitační soutěže - kategorie II. stupeň


Ve středu 5. února 2020 proběhlo v aule školy školní kolo recitační soutěže pro žáky 6. - 9. ročníků. I přes malou účast předvedli zúčastnění recitátoři nádherné výkony. První 3 místa obsadily v kategorii 6. – 7. tříd: Karolína Kounovská (7A), Natálie Šindelářová (6A) a Růžena Kosinová (6B). V kategorii 8. – 9. tříd vyhrál Jakub Martinec (9C). V porotě zasedli také členové Klubu občanského vzdělávání a demokratického myšlení.
                                                      

za Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení - A. Bzurová

4. února 2020
3. A - Projektový den - Brambora
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ)V pondělí 3. února 2020 proběhl v rámci projektu Škola pro život projektový den s názvem „Brambora“. Program na celý vyučovací den pro žáky 3. A připravila paní Eva Krumlová s pomocí třídní učitelky Mgr. Martiny Turkové.

V úvodu se děti od paní Krumlové dozvěděly různé zajímavosti o bramborách. Velkým překvapením pro ně bylo, když se podařilo s pomocí brambor rozsvítit LED žárovku. Následovala praktická část, při které si každý zasadil bramboru do květináče a do záznamového archu si zapsal první krok z tříměsíčního pozorování růstu brambory. Další zajímavou činností byla výroba bramborových razítek, kterými děti ozdobily obrázek kuchaře. Nejvíce očekávanou částí byla příprava bramborového salátu. Pětičlenná porota po dokončení vybrala ten nejchutnější salát. Možnost hodnotit dostali i všichni žáci a jejich výsledek byl překvapivý: „Měli ho stejně dobrý jako my.“ Před závěrečným hodnocením dne a odměněním za poctivou práci děti v závěrečném testu dokázaly, co všechno si o bramborách zapamatovaly.

Mgr. M. Turková

  3A_projektový den Brambora (22 obrázků) 
 
3. února 2020
Badatelský klub - Mléčné mandaly
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/17 Klub pro žáky ZŠNa jedné z posledních schůzek Badatelského klubu byli malí badatelé zasvěceni do světa "mandal".
Tvořili mandaly z mléka, do kterého pomocí štětce dávali připravené barvy rozpuštěné ve vodě. Pod jejich rukama tak vznikaly krásné barevné mandaly.

Mgr. R. Soukupová

  Badatelský klub - mléčné mandaly (15 obrázků) 
 
30. ledna 2020
Pochvalné listy s kamarádkou Aničkou

Děti z přípravného ročníku dostávaly první pochvalné listy za práci, kterou odvedly za první pololetí. Pochvalné listy jim přišla rozdat kamarádka Anička, která nejprve zhodnotila naučené učivo a potom každému zhodnotila jeho silné a slabé stránky. Také jim poradila cestu, která je povede ke zlepšení výsledků práce.

R. Bartošová
30. ledna 2020
3. A, 4. C - Netradiční předávání vysvědčení

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 si museli žáci 3. A a 4. C pro své pololetní vysvědčení dojít až na zříceninu hradu Ostrý. Nebyla to jen procházka! Cestou nahoru děti plnily úkoly inspirované pověstí Ostrý u Ploučnice, kterou si přečetly v rámci českého jazyka. Než došlo na předání krásných známek, mohl si každý opéct vuřt. I když to pro někoho byl možná výstup náročný, obě třídy zhodnotily celé dopoledne slovy: „To bylo nejhezčí vysvědčení!“

Mgr. M. a D. Turkovi

  3A, 4C - Netradiční předávání vysvědčení (27 obrázků) 
 
30. ledna 2020
1. B a 8. B - Hopsárium

oslava 1. vysvědčení s patrony

Ve středu 29. ledna 2020 se v doprovodu svých patronů z 8. B vypravili žáci 1. B oslavit své první vysvědčení. Starší spolužáci prvňáčkům k tomuto účelu vybrali HOPSÁRIUM v Děčíně. Užili si dvě hodiny společného řádění na klouzačkách, šlapadlech, průlezové dráze i na dopravním hřišti. Prvňáčci osmáky rozhodně nenechali vydechnout. Všichni se vrátili bez úrazu, s úsměvem, propocenými tričky a nedojedenými svačinami – na ty prostě nebyl čas!

Mgr. M. Rejmanová, Mgr. S. Matysová

  1B a 8B - Hopsárium (18 obrázků) 
30. ledna 2020
Jazykové olympiády
Olympiáda v německém jazyce

Začátkem ledna 2020 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v německém jazyce, kterého se v kategorii I. A pro žáky 7. tříd zúčastnilo 11 žáků a v kategorii II. A pro žáky 8. a 9. tříd si své jazykové schopnosti ve 2. cizím jazyce vyzkoušelo 27 žáků. Soutěžící museli prokázat své znalosti a dovednosti při poslechu, gramatice, ale také v písemném projevu nebo popisu obrázku. V mladší kategorii zvítězila Karolína Kounovská (7A) před Amálií Procházkovou (7B) a Marií Mundzikovou (7A). Ve starší kategorii předvedl nejlepší výkon Matěj Werner (9B), na 2. místě byl Pavel Dobrovolný (8B) a na 3. místě Jakub Martinec (9C). První dva z každé kategorie budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. M. Pilnáčková

Olympiáda v anglickém jazyce

Na konci měsíce proběhlo také ve dvou kategoriích školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V kategorii žáků 6. a 7. tříd soutěžilo 36 žáků, ve starší kategorii pro 8. a 9. třídy 26 žáků. Žáci si své jazykové znalosti vyzkoušeli při poslechu, mluvnickém testu, čtení a také v mluveném projevu v anglickém jazyce. Vítězkou v mladší kategorii se stala Karolína Kounovská (7A), za ní se umístil Jan Urbánek (7A) a na 3. místě se umístil Pavel Barčák (7A). V kategorii žáků 8. a 9. tříd zvítězil Jakub Dvořák (9A) před Jakubem Martincem (9C) a Kristýnou Sovovou (8B). První dva v každé kategorii postupují do okresního kola.

Mgr. L. Sönlová, M. Hudečková
 
30. ledna 2020
Zeměpisná olympiáda

Na konci ledna 2020 proběhlo také školní kolo Zeměpisné olympiády, v té soutěží žáci ve třech kategoriích. V kategorii A si své zeměpisné znalosti a dovednosti vyzkoušelo 14 šesťáků, nejlepší znalosti z planetární geografie a kartografie předvedl Filip Linhart z 6C, za ním.se umístili Michael Rélich (6C) a Adéla Svobodová (6A). V kategorii B soutěžilo 9 žáků ze 7. tříd, nejlépe si s úlohami z regionální geografie poradil Vojta Loos ze 7B, na 2. místě se umístila Karolína Kounovská a 3. místo si vybojovala Nicol Schánělová (obě 7A). V nejstarší kategorii C řešilo úlohy z geografie Evropy, kartografie a obecné fyzické geografie 18 žáků 8. a 9. tříd, vítězství si vybojoval Petr Fleischer z 9C před Matějem Wernerem (9B) a Jakubem Martincem (9C). Všichni tři vítězové budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mg. J. Šedivá, Bc. Z. Miškovský, Mgr. M. Šmídová
 
30. ledna 2020
Městské kolo pěvecké soutěže Skřivánek

V úterý 28. ledna 2020 se již po třetí v aule ZŠ konalo městské kolo soutěže v sólovém zpěvu Skřivánek. Přihlásilo se celkem i z okolních škol 40 zpěváků do sólového zpěvu, duo ani trio nebylo žádné. Své reprezentanty - zpěváky měly ZŠ Dolní Habartice, ZŠ Heřmanov, ZŠ Markvartice a ZŠ Benešov nad Ploučnicí. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií - v 1. kategorii byla kategorie A1 pro žáky 1. – 5. ročník a A2 pro žáky, kteří se učí zpívat v ZUŠ, 2. kategorie B1 je určena žákům 6. - 9. ročníků.
V soutěži se objevilo mnoho pěveckých nadějí, takže porota složená z hudebních odborníků měla hodně práce rozhodnout o udělení konečného pořadí. V kategorii A1 si 1. místo vyzpívala  Kateřina Rudolfová (2. roč.) ze ZŠ Heřmanov s postupem do krajského kola do Děčína, 2. místo Adélka Baštrnáková (1. roč.) ze ZŠ Dolní Habartice s postupem a 3. místo Eliška Bubníková (5. B) a Magdaléna Hralová (4. C) ze ZŠ Benešov nad Ploučnicí.
                                                      
V kategorii ZUŠ bylo uděleno 1. místo Emě Takáčové a 2. místo Kristýně Poludové (obě 4. C) ZŠ Benešov nad Ploučnicí, obě postupují do krajského kola.
V kategorii B 1 -1. místo nebylo uděleno, na 2. místě František Petřík (7. B) ZŠ Benešov nad Ploučnicí a 3. místo Nela Hriníková (6. tř.) ZŠ Markvartice. 
                                                                        

Čestná uznání porota udělila těmto zpěváčkům: Matyáši Majorovi (4.A Benešov n/Pl), Nikolasi Čechovi (5.tř. Dolní Habartice), Tomáši Mlejnkovi (3. tř., Heřmanov), Danielu Žďárskému (3.tř., Markvartice) a Šimonu Donátovi (7.A,  Benešov n/Pl)
Všem účinkujícím i divákům děkujeme za účast v soutěži a těšíme se na další ročník krásného zpívání

Mgr. A. Špačková
29. ledna 2020
Informace z jednání školské rady

Ve středu 22. ledna 2020 se na svém 8. jednání sešla školská rada, která projednala a vzala na vědomí Strategický rámec rozvoje školy na období 2019 – 2024. Dále se členové ŠR zabývali aktuálními otázkami a problémy z činnosti školy – informacemi o realizaci projektu Škola pro život, o připravovaných projektech školy, termínech a přípravě zápisů do ZŠ a MŠ nebo výsledcích výchovy a vzdělávání za 1. pololetí. Příští jednání ŠR je plánováno na červen 2020.

Mgr. M. Šmídová
 
27. ledna 2020
Výsledky okresních kol - Dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 proběhlo v budově ČVUT v Děčíně okresní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“ prověřilo dovednosti žáků při práci s textem, mapou, obrázky i orientace na mapě. Okresního kola se zúčastnilo 30 soutěžících žáků z 8. a 9. ročníků ze ZŠ a víceletých gymnázií okresu Děčín. Naši školu reprezentovali Jakub Martinec (9C) a Matěj Werner (9B), Jakub se umístil na pěkném 9. místě a Matěj na děleném 14. a 15. místě. Oba si zaslouží pochvalu za reprezentaci školy.

Mgr. M. Šmídová
 

O týden později se ve čtvrtek 23. ledna 2020 v Děčíně uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovali Jakub Martinec (9C) a Pavel Dobrovolný (8B). Konkurenci tvořilo 44 žáků z okolních základních škol a víceletých gymnázií okresu Děčín. V první části soutěžící psali slohovou práci na téma „Kdybych měl Aladinovu lampu“. Druhou částí byl test z českého jazyka. Jakub Martinec se umístil na krásném 10. místě a Pavel Dobrovolný obsadil 24. místo. Oběma děkujeme za reprezentaci školy.
                                                                        

M. Miňovská

24. ledna 2020
3. B - Projektový den - Brambora

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ)Ve čtvrtek 23. ledna 2020 proběhl ve 3. B v rámci projektu Škola pro život projektový den s názvem "Brambora", který pro žáky připravily společně paní Eva Krumlová s třídní učitelkou Mgr. Hanou Svobodovou.
Projektový den začal teoretickou částí, při které se žáci od paní Krumlové dozvěděli různé zajímavosti o bramborách. Následovala praktická část, při které ve dvojicích sázeli bramboru do květináče, a tím zahájili dlouhodobý proces pozorování. Do připraveného protokolu zapsali datum sázení a stručně popsali svou činnost. Protokol budou v průběhu 3 měsíců doplňovat o konkrétní viditelné proměny a mohou tak sledovat růst rostliny. Po tomto úkolu přišla na řadu výtvarná činnost, na kterou si předchozí den v rámci VV nakreslili portrét kuchaře či kuchařky. Na připravený portrét otiskovali razítka, která si vyrobili z rozkrojené brambory. Předposlední fází byla příprava pokrmu – bramborového salátu. Po dokončení salátu porota vyhodnotila nejchutnější salát a všichni měli možnost ochutnat svá díla. Ohodnotili se navzájem a sdělovali si mezi sebou příslušné ingredience, kterými svůj salát vylepšili. Vše vyvrcholilo oceněním všech zúčastněných a společným úklidem. Závěrečnou činností byl kvíz, kde žáci uplatnili své získané znalosti. Při realizaci projektového dne žáci vzájemně spolupracovali a pomáhali si při všech činnostech.

Mgr. H. Svobodová

  3B_projektový den Brambora (14 obrázků)  
22. ledna 2020
6. B, 6. C - Cesta za zábavným vzděláváním


Ve středu 22. ledna 2020 se třídy 6. B a 6. C vypravily za zábavným vzděláváním mimo budovu školy, a to do liberecké iQLandie.

Zde se žáci hravou formou seznámili s fyzikálními a chemickými reakcemi, když sledovali a také se aktivně podíleli na pokusech s kapalným dusíkem či hořlavými tekutinami, při téměř hodinové science show.

Poté si ve skupinkách prošli čtyři patra expozice iQLandie s mnoha interaktivními panely a exponáty vztahujícími se k základním jevům z fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, dějepisu, logiky, ...

Mgr. Š. Leknerová, Bc. Z. Miškovský

  6B, 6C - Cesta za zábavným vzděláváním (19 obrázků) 

21. ledna 2020
Školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek - žáci 1. - 3. třídy

V úterý 21. ledna 2020 se na naší škole po třídních kolech uskutečnilo školní kolo tradiční pěvecké soutěže „Skřivánek 2020“. O postup do městského kola, které proběhne 28. 1. 2020, bojovalo letos 22 výherců třídních kol z 1., 2. a 3. ročníku.
Mezi účastníky soutěže se objevili již „ostřílení“ školní zpěváčci, ale i úplní nováčci. Jak se nakonec ukázalo, každá třída měla svého „SKŘIVÁNKA“.
V 1. ročníku to byla Viktorie Mazáčková z I. A  a Alice Šeflová z I. B.  Z 2. ročníku si 1. místo vyzpívala Karolína Bříšková z II. B, 2. místo Štěpánka Rabová z  II. A. V kategorii 3. tříd stanula na stupni pěveckých vítězů Ester Kleinová z III. A., 2. místo jako loni obsadil Patrik Ondrejkovič z III. B  a 3. místo patří Zuzce Zvěřinové z III. C.
Odměněni byli všichni aktivní účastníci soutěže malou sladkou odměnou a účastnickým listem.
Gratulujeme!

Mgr. M. Rejmanová

  Školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek na Bílé (5 obrázků) 
20. ledna 2020
Školní kolo Biologické olympiády
V průběhu ledna 2020 se uskutečnila ve dvou kategoriích školní kola Biologické olympiády. Letošní olympiáda byla zaměřena na téma „Těžký život ve vodě". Žáci měli možnost se před samotnou soutěží seznámit se studijními materiály, které pro přípravu obdrželi.
V kategorii C, ve které své znalosti a dovednosti prokazují žácí 8. a 9. tříd, soutěžilo 10 žáků. Olympiáda měla jako vždy 3 části – teoretický test,  který obsahoval v této kategorii 34 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů, v praktické části B měli zadán laboratorní úkol. Ten se týkal pozorování stavby rašeliníku, jeho nákresu a pojmenování jednotlivých částí. Nejlepšími řešiteli byli - Jakub Martinec (9C), za ním se umístil Oskar Šimon a Pavel Dobrovolný (oba z 8B).

V kategorii D se účastní žáci 6. a 7. tříd, ve školním kole soutěžilo pouze 5 účastníků. Také v této kategorii měla soutěž – teoretický test, který obsahoval v této kategorii 27 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků  15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů, v praktické části  B měli zadán laboratorní úkol. Týkal se povrchového napětí vody v závislosti na přítomnosti mycích prostředků, popř. potravinářského barviva. Nejlepším řešitelem byl v této kategorii Vojtěch Loos, na 2. místě se umístil Jan Sobotka a 3. místo získal Petr Kolovecký (všichni 7B).

Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za účast a aktivitu při nelehkém řešení všech úkolů. Nejlepší řešitelé budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. J. Novotná, Bc. M. Šárová, Bc. K. Vašáková

  Biologická olympiáda - praktická část (16 obrázků) 
20. ledna 2020
8. A, 8. B - Výukový program v ZOO Ústí nad Labem

Ve středu 15. ledna 2020 se 43 žáků osmých tříd zúčastnilo v Zoologické zahradě v Ústí nad Labem výukového programu na téma „Nekupujme si jejich životy“. Celý program byl zaměřen na problematiku ochrany zvířat a rostlin. V Zooškole se žáci nejdříve dozvěděli informace k dané problematice, v další části následovala samostatná práce v ZOO, kde zjišťovali a zapisovali informace s využitím areálu. Program byl zakončen vyhodnocením hlavně formou dizkuse na dané téma zaměřené na rozvíjení vlastních názorů. Výukový program tak obohatil výuku přírodovědných předmětů.

Mgr. J. Novotná

  8A,B_výukový program ZOO Ústí nad Labem (10 obrázků) 
17. ledna 2020
Badatelský klub - leden 2020

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/17 Klub pro žáky ZŠDo "Badatelského klubu" byly zakoupený mikroskopy, na které se všichni moc těšili. Malí badatelé měli již připravené vzorky k pozorování mikroskopem. Nejdříve zkoumali různé druhy čajových sáčků, zbytky látek, krystaly soli, ale i drobný hmyz. Poté si všichni zaznamenali vše do svých pracovních listů. Nadšení badatelé budou určitě ve svém zkoumání pokračovat.

Mgr. R. Soukupová

  Badatelský klub - mikroskopy (4 obrázky) 
10. ledna 2020
Přípravka - Cesta za polární kruh

První týden v lednu zahájila přípravka výpravou do země ledu. Paní učitelka dětem přečetla příběh o životě Eskymáků, seznámila je se zvířaty, která žijí v této krajině. Závěrem se daly do společné práce, při které vyrobily iglú, Eskymáky a zvířata.

R. Bartošová
 
8. ledna 2020
5. B - Zimní krajina


V úterý 7. ledna 2020 si 5. B při praktických činnostech vyrobila zasněženou zimní krajinu, aby si připomněla, jak vypadá skutečná zima. Celé třídě se po sněhu stýská. Společná práce se žákům podařila.

Mgr. A. Špačková

  5B_Zimní krajina (2 obrázky) 

6. ledna 2020
Tři králové

V pondělí 6. ledna 2020 si část žáků z 8. A a 8. B připravila pásmo veršíků, pranostik a povídání o třech mudrcích z Východu. Touto formou připomněli biblický význam Tří králů. Své zpracování předvedli ve všech třídách budovy NOVA a vkročili tak do nového roku 2020.
Také děti na prvním stupni a v mateřské škole nezůstaly bez Tříkrálové koledy. Malé děti a mladší žáky s podobným programem navštívili žáci 6. C, kteří nejen dětem, ale i dospělým popřáli hodně štěstí a zdraví do nového roku.

Mgr. S. Matysová, Mgr. Š. Leknerová

  Tři králové (13 obrázků) 
23. prosince 2019
6. C - Vánoční zvyky a tradice


Také 6. C se v pátek 20. prosince 2019 rozloučila s kalendářním rokem. V rámci vánoční školní besídky si žáci připomněli staré české zvyky a obyčeje. Krom dárků pod stromečkem to bylo pouštění lodiček z ořechových skořápek, házení střevícem či krájení jablíčka, aby zjistili, zda budou v příštím roce pospolu a zdraví.

Mgr. Š. Leknerová

  6C - Vánoční zvyky a tradice (18 obrázků) 

20. prosince 2019
Zpívání na Bílé

Celý advent zakončilo společné zpívání vánočních koled a písniček na Bílé škole, které si za hudebního doprovodu Mgr. Davida Turka užili všichni žáci 1. stupně (https://youtu.be/zJYygZcHgd4)

Mgr. M. Šmídová

  Zpívání na Bílé (4 obrázky) 
20. prosince 2019
1. B - Vánoční zvyky a tradice

Pátek 20. prosince 2019 prožili žáci I. B v duchu Vánoc. Vyzkoušeli nejrůznější zvyky a tradice - rozkrojili jablko, rozlouskli ořech, vytvořili si a pouštěli lodičky… a než ochutnali vánoční cukroví, vyčkali na „zlaté prasátko“. Než zazvonil zvoneček, poslali myšlenkou u vánočního stromečku vánoční přání „pro někoho“. Poté jim zvoneček odstartoval překvapení v podobě dárků nejen od vylosovaných kamarádů, ale i velkou radost z dopisu s dárkem z ČTD za vytvořená a poslaná výtvarná dílka.

Mgr. M. Rejmanová
 

  1B - Vánoční zvyky a tradice (18 obrázků) 

19. prosince 2019
Vánoční hry na Bílé
Ve čtvrtek 19. prosince 2019 se na 1. stupni ZŠ Bílá konaly "Vánoční hry", které si pro své spolužáky připravila třída 5. B. Soutěžili všichni od nejmladších dětí z přípravky po páťáky, zpívali koledy, navlékali rozsypané ledové korálky a plnili úkoly s vánoční tématikou. Příjemně strávené dopoledne si všichni užili a zkrátili si tím čas čekání na Vánoce.  

Mgr. A. Špačková

  Vánoční hry na Bílé (16 obrázků)   
19. prosince 2019
Vánoční turnaj

V průběhu prosince odehrály jednotlivé třídy 2. stupně vzájemné zápasy vánočního turnaje ve vybíjené, přehazované a florbalu. Turnaj vyvrcholil finálovými zápasy ve středu 18. prosince 2019  a ve čtvrtek 19. prosince 2019. Středa patřila finálovým zápasům žáků 6. a 7. tříd - ve vybíjené dívek si vítězství odnesla děvčata ze 7. B, ve florbale zvítězil tým žáků ze 7. A. Ve čtvrtek proběhly finálové zápasy pro žáky 8. a 9. tříd, dívky hrály přehazovanou a vítězství si vybojovala děvčata z 8. B, finálový zápas ve florbalu vyhráli chlapci z 9. B. Blahopřejeme všem vítězným týmům.

Bc. Z. Miškovský, Bc. K. Vašáková, Bc. O. Novotný
19. prosince 2019
7. tř. - Předvánoční iQLANDIA

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 si žáci z obou tříd sedmého ročníku zkrátili čekání na vánoční prázdniny výletem do Liberce.
V iQLANDII se kromě prohlídky interaktivních expozic aktivně zapojili i do Velké science show vedené lektorem iQLANDIE. O trochu předběhli učivo a již nyní se na vlastní oči, a paní učitelky i vlastní kůži, seznámili s fyzikálními vlastnostmi některých chemických prvků.
Předvánoční období je časem splněných přání a třídní učitelky podlehly a pro žáky vyšetřily chviličku i na nákup v nejmenovaném fast foodu.

Mgr. M. Jansová, Mgr. K. Procházková

  7A, 7B - Předvánoční iQLANDIA (10 obrázků)   

19. prosince 2019
Vánoční BINGO

společná akce 4. C a patronů z 9. A

Ve středu 18. prosince 2019 pozvala 4. C své patrony z 9. A na vánoční bingo. Děti si hru společně užily a v závěru hodiny si předaly dárky. 

Mgr. D. Turek

  Vánoční bingo (10 obrázků)   
18. prosince 2019
Astronomická olympiáda

V úterý 17. prosince 2019 proběhlo v multimediální učebně školní kolo 17. ročníku Astronomické olympiády, kterého se ve dvou kategoriích zúčastnilo 8 soutěžících. Soutěž je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, prostě všem s chutí poměřit si svoje znalosti. Astronomická olympiáda probíhá tříkolově: 1. Školní kolo probíhá ve škole, trvá 40 minut a během školního kola lze používat libovolné pomůcky kromě nápovědy spolužáka/učitele/přítele na telefonu. 2. krajské kolo řeší úspěšní řešitelé školního kola doma a ve škole. 3. kolo - nejlepší řešitelé z krajského kola postupují do celostátního finále.

   
https://olympiada.astro.cz/https://www.astro.cz/

V kategorii GH určené žákům 6. a 7. tříd si své znalosti a dovednosti z astronomie vyzkoušelo 5 chlapců, ve starší kategorii EF pro 8. a 9. třídy soutěžili 3 chlapci. Soutěžící řešili většinu úloh elektronicky, v každé kategorii jednu početní úlohu na papír jako klasickou písemnou práci. Komise AO určila pro postup do dalšího krajského kola limit 20 bodů z 50 možných. Postup si v mladší kategorii vybojovali Jan Sobotka, Vojta Loos a Petr Kolovecký (všichni 7B), nejúspěšnějším řešitelem byl Jan Sobotka. Ve starší kategorii postoupili všichni tři řešitelé, nejlepší byl Jakub Martinec (9C) a dále Pavel Dobrovolný a Oskar Šimon (oba 8B). Blahopřejeme všem postupujícím.

Mgr. M. Šmídová, M. Lanč
18. prosince 2019
Ježíšek v přípravné třídě

Ve středu 18. prosince 2019 přišel dlouho očekávaný Ježíšek do přípravné třídy. Nejprve si děti připravily stoly, které vánočně vyzdobily svíčkami a cukrovím. Potom nastala dlouho očekávaná nadílka. Předškoláci dostali do třídy různé hračky, se kterými se hned potěšili a zároveň si rozdali dárky, které přinesli pro své kamarády. Na závěr si společně zazpívali koledy.

R. Bartošová
 
18. prosince 2019
3. A - Výuka na iPadech

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - Šablona 2.II/6 Využití ICT ve vzdělávání


V rámci zapojení školy do projektu Škola pro život žáci 3. A každý týden používají při výuce iPady. Nejen, že si na nich mohou procvičovat získané vědomosti, ale procvičují sluchovou a zrakovou percepci, učí se upravovat obrázky nebo mají možnost seznámit se s rozšířenou realitou. 

Mgr. M. Turková

  3A - Výuka na iPadech (6 obrázků)   

18. prosince 2019
Nemyslíme jen na sebe!

Před Vánocemi děti píší dopis Ježíškovi a sdělují, jaký dárek by chtěly najít pod stromečkem. Žáci 1. stupně naší školy ale nemyslí jen na sebe! To dokázali, když se s obrovským nadšením pustili do vyrábění vánočních přání pro klienty Domova pro seniory v České Kamenici. Paní učitelky R. Bartošová a J. Janoušková darovaly knihy a CD, a proto děti namalovaly i balicí papír. Každý senior tak pod stromečkem najde dárek s přáníčkem.

                                                      
Děkujeme paní Zichové za nápad obdarovat seniory vánočními přáními, věříme, že udělají seniorům radost.

Mgr. M. Turková
 
18. prosince 2019
8. B - Vánoční Praha
 

Ve středu 18. prosince 2019 se žáci 8. B vypravili do Prahy na Staroměstské náměstí, aby nasáli předvánoční atmosféru a nakoupili nějaké drobnosti či něco na zub. Pro zahřátí pak návštěvu Prahy zakončili v OC Palladium. Všichni byli spokojeni a příjemně unaveni.

Mgr. S. Matysová, M. Miňovská

  8B - Vánoční Praha (4 obrázky) 

17. prosince 2019
Vánoční pohybová soutěž


Žákyně 5. – 9. tříd se zúčastnily vánoční pohybové soutěže v aerobiku, která se konala 16. prosince 2019 v Děčíně ve sportovní hale v Maroldově ulici. Všichni účastníci cvičili na podporu nadace Andělé bez křídel  - Pro Verunku.  Pořadateli byly organizace ZŠ Kamenická Děčín, oddíl FAJJN Aerobic Děčín a ASŠK. Na soutěži se sešlo více než 300 dětí v 5 věkových kategoriích. Naši školu reprezentovalo 27 žákyň. V kategorii 5. a 6. tříd postoupily do semifinále Agnesa Ferková, Jana Kalabisová (obě 5A), Pavlína Rabová (5B) a Kristýna Zahálková (6A). V  kategorii 8. a 9. tříd postoupily Květa Bížová, Nikola Zubčíková a Karolína Kleinová (všechny 9C) do finální skupiny. Aerobik pod vedením zkušených lektorek si všichni užili, na medailové pozice zatím děvčata nedosáhla. Všem cvičenkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Š. Doležalová   

  Vánoční pohybová soutěž (7 obrázků)                                                                                                                                                                                              

16. prosince 2019
PF 2020
16. prosince 2019
5. C - Proč slavíme vánoce?


Proč vlastně pořád slavíme vánoce? Jaký mají smysl? Abychom si odpočinuli od školy, dobře se najedli a dostali dárky? Nebo abychom si na sebe navzájem udělali čas, nejen brali, ale také dávali? Abychom si alespoň někdy řekli, že se máme rádi? Nad těmito a dalšími otázkami se zamýšlely děti z 5. C. Vzpomínaly a psaly si na papír, co všechno pro ně dělají například rodiče. Pěkně dlouhé sloupce to byly! A tak, kromě krásných přání, pro ně vyrobily anděly, které rodiče dostanou pod stromeček místo zrcadla.

Mgr. Z. Hubáčková

15. prosince 2019
8. A - Vánoční Praha


Ve čtvrtek 12. prosince 2019 podnikli žáci 8. A tradiční exkurzi do vánoční Prahy. Během procházky historickým centrem navštívili místa spojená se Sametovou revolucí, zapálili svíčku u pamětní desky událostí 17. listopadu, užili si vánoční atmosféru na Staroměstském náměstí a někteří také využili čas k nákupu vánočních dárků. Exkurzí zakončili oslavu 30 let od Sametové revoluce.

Ing. H. Brňáková, M. Lanč

  8A - Vánoční Praha (4 obrázky) 

13. prosince 2019
Vánoční jarmark 2019

V úterý 10. prosince 2019 proběhl ve škole tradiční vánoční jarmark. Slavnostně vyzdobené prostory, stánky jednotlivých tříd s krásnými výrobky a pohodová adventní nálada - to byl letošní školní jarmark. U stánků jednotlivých tříd od těch nejmladších druháčků po nejstarší deváťáky si každý mohli vybrat z velkého množství nádherných výrobků, které připravili žáci se svými učiteli a také se svými rodiči. Pro všechny účastníky byl milým naladěním na nadcházející vánoční svátky.

Mgr. M. Šmídová 

  Vánoční jarmark 2019 (14 obrázků) 
12. prosince 2019
5. C - Ježíškova vnoučata


Žáci 5. C se připojili k akci „Ježíškova vnoučata“. Přemítali, co může starým lidem chybět, co by je potěšilo, z čeho se mohou radovat. Nad přáním opravdu přemýšleli, někteří své přání vtělili do básničky.

                                                                      
Mgr, Z. Hubáčková

11. prosince 2019
Finále soutěže IT-SLOT 2019

Ve středu 11. prosince 2019 proběhlo v Praze finále 10. ročníku Vědomostní soutěže IT-SLOT pro žáky 8. a 9. tříd. Letos poprvé měla naše škola v této soutěži mezi 49 finalisty svého reprezentanta - Jakuba Dvořáka z 9. A. Ten nakonec v konečném pořadí obsadil velmi pěkné 16. místo, kdy o vyšším umístění rozhodoval lepší čas, za který byly otázky zodpovězeny. Děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. M. Šmídová
10. prosince 2019
7. A - Vánoční pečení a příprava na jarmark

Třída 7. A se v rámci příprav na vánoční jarmark pustila 9. prosince 2019 do pečení. Žáci ve skupinách připravovali jednoduché a rychlé recepty slané i sladké pečivo, vyzkoušeli si výrobu vánočních svíček. Vytvořili pizza šneky z listového těsta, perníkové muffiny, čokoládové sušenky a kokosové cukroví. Naučili se nové recepty, které si mohou vyzkoušet i doma. Zároveň strávili příjemné společné dopoledne plné dobré nálady a spolupráce. Hotové produkty vypadaly lákavě, až na ně děti samy měly chuť.

Mgr. K. Procházková

  7A - Vánoční pečení a příprava na jarmark (4 obrázky) 
9. prosince 2019
Badatelský klub

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/17 Klub pro žáky ZŠV rámci projektu Škola pro život pracují naši žáci v klubech. Pravidelně každý týden se schází pod vedením pedagogů, kteří žákům nabízí takové aktivity a činnosti, které jim umožní naučit se něco nového a vedou k jejich rozvoji. Jedním z klubů je badatelský klub pro žáky 1. stupně, jeho činnost je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech..
Na jedné ze schůzek klubu děti vytvořily sopky z modelíny. Do připravených sopek nasypaly směs jedlé sody a pak už jen zalily octem. Sopka vychrlila lávu díky vzniklému oxidu uhličitému. Aktivita děti velmi zaujala a vždy se těší na další setkání,

Mgr. R. Soukupová

  Badatelský klub 2019 - 2020 (4 obrázky) 

8. prosince 2019
Mikuláš 2019

Tradice jsou krásné a je dobré je udržovat. Proto si žáci devátých tříd ve čtvrtek 5. prosince 2019 pro své mladší kamarády ve školce i ve škole připravili návštěvu Mikuláše, čertů a andělů. S krátkým programem navštívil Mikuláš se svou andělskou a čertovskou družinou všechny třídy. Většina tříd jim na oplátku předvedla svůj program. Den s tradicí si tak všichni užili a nikdo nakonec nemusel být odnesen do pekla.

Bc. I. Schwarz, H. Franclová

  Mikuláš 2019 (12 obrázků) 
 

8. prosince 2019
7. A, 7. B - Exkurze do ZOO Ústí nad Labem


Žáci sedmých tříd strávili mikulášský den v ústecké ZOO. Zde si pro ně zaměstnanci připravili výukový program s názvem „Chováme se jako zvířata?“, který se skládal ze dvou částí. Děti byly nejprve prostřednictvím prezentace obeznámeny se základními pojmy z oboru etologie. Následovala praktická část, při níž se volně pohybovaly po celém areálu a za pomoci pozorování zvířat vyplňovaly pracovní listy. Na závěr proběhlo vyhodnocení odpovědí v ZOO škole. Přestože bylo spíše chladné počasí, viděli žáci spoustu zvířat a mohli porovnat, jak moc se zvířata lidem ve svém chování podobají.

Mgr. M. Jansová, Mgr. K. Procházková

  7A, B - Exkurze do ZOO Ústí nad Labem (9 obrázků) 

6. prosince 2019
Vánoční pečení v 6. C


V pátek 6. 12. 2019 si žáci 6. C užili část vyučování ve školní kuchyňce. Práce stihli opravdu hodně. Ve čtyřech skupinkách pekli linecké cukroví, medové perníčky a přichystali pro celou třídu obložené chlebíčky se dvěma druhy pomazánek. Po svačině cukroví slepili marmeládou, nazdobili perníčky cukrovou polevou a ještě zvládli uvařit domácí karamelky. Po těch se však ihned zaprášilo, takže je u jejich stánku návštěvníci Vánočního jarmarku budou hledat marně. Nebo že by nějaké ještě stihli uvařit?

Na Vánoční jarmark Vás zve a těší se třída 6. C.

Mgr. Š. Leknerová

  Vánoční pečení v 6A (11 obrázků) 

6. prosince 2019
Mikulášský a čertovský den 5. A

Žáci V. A vyhráli na konci minulého školního roku 1. místo ve sběru papíru. Z tohoto výtěžku se rozhodli financovat si hodinu a půl v zábavném areálu Hopsária v OC Pivovar Děčín. Protože odjížděli do Děčína právě ve čtvrtek 5. prosince 2019, někteří z nich se oblékli do masek čertů nebo andělů. Před odjezdem ještě navštívili třídu 3. B - třídní učitelky H. Svobodové a předali jejím žákům mikulášskou a čertovskou nadílku. Na oplátku si odnesli výslužku i od její třídy.

Mgr. L. Ficencová

  5A - Mikulášský a čertovský den (15 obrázků) 
 
5. prosince 2019
Čerti ve 3. A


Všechny vyučovací hodiny měly dnes jedno společné téma „Čert a Mikuláš“. Při hodině českého jazyka žáci ve skupinách plnili čertí úkoly – vyhledávali vyjmenovaná slova, skládali slova z písmen, hledali rozdíly na obrázcích. Na hodinu matematiky si pro ně „čerti“ připravili barevné počítání a vymýšlení slovní úlohy. Jako odměnu za připravené úkoly si děti vyrobily při pracovních činnostech na památku papírové čerty. Čtení dětem zpříjemnily čertovské pohádky. Poslední hodinu si žáci připomněli význam adventu a všech důležitých dní tohoto krásného období. Domů si dnes odnášeli nejen malou nadílku, ale i zážitek z návštěvy čertů, andělů a Mikuláše z deváté třídy.

Mgr. M. Turková

  Čerti ve 3. A (13 obrázků) 
 
5. prosince 2019
Peklo v 1. B

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 i k prvňáčkům zavítali zástupci „Nebe a Pekla“. Jelikož se na ně děti hudebně i výtvarně připravily, tak i těm největším „hříšníkům“ bylo po „pokání“ na čertovské židli odpuštěno. Mikuláš přinesl prvním malým písařům pera na psaní do písanky, všichni byli sladce odměněni a strach z očí se proměnil na úsměv ve tváři.

Mgr. M. Rejmanová

  Peklo v 1B (9 obrázků) 
 
5. prosince 2019
3. C - Návštěva Mikuláše, andělů a čertů


I letos jako každý rok navštívil žáky 3. C ve čtvrtek 5. prosince 2019 Mikuláš s anděly a hlavně čerty. Děti měly z příchodu čertů obavy a tak měly nacvičené básničky a písničky, které jim předvedly.

Mgr. R. Soukupová

  Návštěva čertů, andělů a Mikuláše ve 3C (7 obrázků)    

4. prosince 2019
Pozvánka na vánoční jarmark - 10. 12. 2019
4. prosince 2019
Divadelní představení - Čert a Káča

V pondělí 2. prosince 2019 navštívili všichni žáci budovy BÍLÁ pohádkové představení „Čert a Káča“ v benešovském kině. Děj byl tak strhující a Káča měla tak ostrý jazyk, že se i děti spontánně hlasitě zapojovaly. Pohádka v sobě skrývala nejen mnohá poučení, ale děti se z děje dozvěděly i proč s Mikulášem chodí  čert.

Mgr. M. Rejmanová

  Divadelní představení Čert a Káča (6 obrázků) 


 
4. prosince 2019
Krajská odysea - krajské kolo v biologii a matematice

V pátek 22. listopadu 2019 se Jakub Martinec (9. C) s Tomem Tejmarem (9. A) zúčastnili v Teplicích krajského kola soutěže Krajská odysea v biologii, kam se nominovali už minulý školní rok. Soutěže se účastnilo 7 čtyřčlenných týmů, složených vždy složených vždy ze dvou zástupců ZŠ a dvou zástupců SŠ, ze všech okresů Ústeckého kraje. V rámci soutěže pozorovali mikroskopy mikroorganismy, dělali referáty na slavné české přírodovědce nebo určovali pokusem rozmístění chutí na jazyku. Soutěž byla hezky připravená a naši reprezentanti si vybojovali výborné 2. místo.

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se naši zástupci Jakub Martinec a Jaroslav Kosmata (oba 9. C) zúčastnili v Litoměřicích krajského kola Krajské odysey v matematematice. Soutěž pro byla pro chlapce velmi poučná a zjistili, že matematika není jen nudné počítání vzorečků. Vyzkoušeli si matematické bingo, sestavování mnohostěnů či 3D pera. A v konkurenci sedmi týmů složených ze zástupců ZŠ a SŠ vybojovali výborné 3. místo, které podle jejich mínění ani neočekávali.

video ze soutěže: https://www.youtube.com/watch?v=w_aoYNostoM

Blahopřejeme k výborným výsledkům a vzorné reprezentace naší školy.

Mgr. M. Šmídová

4. prosince 2019
Veletrh Škola Děčín 2019 - Soutěž - Co víš o profesi svých rodičů
Ve čtvrtek 24. října 2019 se v obchodním centru Pivovar Děčín uskutečnil 23. ročník veletrhu vzdělávání VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2019. Veletrhu se zúčastnilo 1500 návštěvníků, včetně vycházejících žáků naší školy.
V průběhu veletrhu se 72 žáků zúčastnilo soutěže - "Co víš o profesi svých rodičů". Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout soutěžní práce (letáky povolání) letošních deváťáků a hlasovat o nejlepším zpracování. Bylo vhozeno celkem 216 hlasovacích lístků. V úterý 3. prosince 2019 proběhlo na Úřadu práce ČR, Kontaktním pracovišti Děčín, slavnostní vyhodnocení a předání cen. Za naši školu byla za svůj příspěvek mezi 12 oceněnými žáky Karolína Srbová z 9. B. Blahopřejeme k úspěšné reprezentaci.

Mgr. M. Šmídová
3. prosince 2019
2. B - Putování za Večerníčkem
Třída 2. B se opět vypravila do městské knihovny. Tentokrát žáci poznávali nejznámější Večerníčky a pohádkové postavy z nich. Seznámili se s pojmy spisovatel a ilustrátor. Potom pracovali ve skupinách - hledali správného autora, ilustrátora a správný obrázek k dané ukázce z knihy. Všichni to zvládli na jedničku a byli odměněni.

Mgr. V. Becková

  2B - Putování za Večerníčkem (10 obrázků) 
 
3. prosince 2019
Okresní finále ve florbalu dívek

Ve středu 27. listopadu 2019 proběhl na půdě ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně okresní finále ve florbale žákyň 8. a 9. ročníků, kterého se zúčastnila naše děvčata D. Červeňaková (7A), K. Loosová, L. Leknerová, S. Cézová (všechny 8B), V. Havelcová, V. Špringlová, T. Vlasová (všechny 9A), K. Chejnová (9B), K. Bížová, K. Čechová a N. Zubčíková (všechny 9C).
Tým dívek se chopil utkání s notnou dávkou energie a díky neuvěřitelné týmové podpoře se jim podařilo vybojovat krásné 4. místo. Přestože děvčatům uniklo o pouhý bod umístění na 3. místě, má být i tak naše škola na co pyšná. Děvčata, byla jste skvělá, děkujeme!

 
Bc. K. Vašáková
2. prosince 2019
Rozšířená realita v 1. B
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931)


I prvňáčci „jdou s dobou“. Při výuce využívají moderní techniku v podobě interaktivní tabule či iPadů. V pátek 29. listopadu 2019 nahlédli do světa rozšířené reality, kde si pomocí iPadu a aplikace „oživili“ maker vybarvený dle vlastní fantazie. Ten jim pak doslova „zobal z ruky“.  

Mgr. M. Rejmanová

  1B - Rozšířená realita (10 obrázků) 
28. listopadu 2019
6. B - Zámek jako kasárna


Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 navštívila třída 6. B děčínský zámek v rámci výukového programu Zámek jak kasárna. Mimořádná prohlídka ke 30. výročí Sametové revoluce byla zaměřena zejména na pobyt vojenských sil v průběhu 20. století na tamním zámku. Všichni zúčastnění si výlet užili a zároveň se dozvěděli mnoho nových informací.

Bc. Z. Miškovský

  6B - Zámek jako kasárna (6 obrázků) 

28. listopadu 2019
1. B - Za kulturou vlakem do Děčína

V úterý 26. listopadu 2019 opustili žáci 1. B školní lavice a vyjeli vlakem za kulturou do Děčína. Navštívili představení „ŠKOLA HROU NA DRUHOU“  Krejčíka Honzy. Užili si nejen hodinu plnou písniček, rytmu a pohybu, ale pro mnohé z nich bylo velkým zážitkem i cestování vlakem.

Mgr. M. Rejmanová

  1B - Za kulturou vlakem do Děčína (6 obrázků) 
 
27. listopadu 2019
Okrskové kolo ve florbalu - starší žáci


V pátek 22. listopadu 2019 proběhl v Děčíně v hale ZŠ Dr. M. Tyrše turnaj ve florbalu – okrskové kolo, kategorie IV. chlapci. Naši školu reprezentovali žáci osmých a devátých tříd - Radek Brousil, David Kerhát, Jiří Ferko, Jan Novotný, Adam Bartoň, Zdeněk Jurčák, Dominik Umbraun a Milan Horvát. Turnaje se účastnilo celkem osm škol a naši reprezentanti obsadili šesté místo. 

Bc. O. Novotný

27. listopadu 2019
Olympiáda v českém jazyce 2019 - školní kolo

V pondělí 25. listopadu 2019 se 21 žáků 8. a 9. ročníků zúčastnilo školního kola Olympiády z českého jazyka.

Se zadanými mluvnickými i slohovými úlohami (letošní zadání - próza na téma: Tomu říkám překvapení) si nejlépe poradili a nejúspěšnějšími řešiteli se stali Jakub Martinec z 9. C a Pavel Dobrovolný z 8. B.

Oba chlapci budou naši školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. Š. Leknerová

26. listopadu 2019
Setkání osmáků s prvňáčky


první společná akce patronů z 8. A s žáky 1. A
V pátek 22. listopadu 2019 navštívili žáci 8.A své malé kamarády z 1.A. Vzájemně se poznávali pomocí zábavných i poučných aktivit. Osmáci připravili v tělocvičně „opičí dráhu“, kterou si prvňáčci s nadšením a neubývající energií náležitě užili. Setkání se vydařilo a určitě bude brzy následovat další.

 Ing. H. Brňáková, M. Lanč

  Společná akce 8A a 1A (9 obrázků) 

24. listopadu 2019
Den pozdravů a přátelství
společná akce patronů 8. B a 1. B

V pátek 22. listopadu 2019 přivítali žáci 1. B ve své třídě kamarády z 8. B. Představili se jim hudebně pohybovým vystoupením. Starší spolužáci je odměnili potleskem a také se jim jednotlivě představili. Společně pak prožili 2 hodiny radostného povídání, her a legrace. Nikomu se nechtělo ukončit společné první setkání a všichni už se těší na setkání další. Některým prvňáčkům se po rozloučení s osmáky i zaleskly oči.

Mgr. M. Rejmanová, Mgr. S. Matysová

  1B a 8B - společný den pozdravů a přátelství (9 obrázků) 
 
23. listopadu 2019
9. B - exkurze do České Lípy

Žáci 9. B se v pátek 22. listopadu 2019 vydali na exkurzi do České Lípy. Jako první navštívíli Vlastivědné muzeum v České Lípě. Při prohlídce vystavených exponátů si každý mohl najít to, co ho zajímalo – expozici historie, knihtisku, geologických exponáty nebo velmi zajímavou přírodovědnou expozici. Exkurze v muzeu doplnila znalosti získané při školní výuce. Druhou částí byla návštěva vodního hradu Lipý, kde si prohlédli výstavu voskových figurín - výstavu lidských anomálií podle skutečných bytostí. Den byl pro všechny zúčastněné zajímavý i poučný.

Mgr. M. Zákravská, Z. Šindelářová

  9B - exkurze do České Lípy (9 obrázků) 

 
22. listopadu 2019
5. A - Výtvarné tvoření

Ve třídě V. A si žáci při výtvarné výchově vyzkoušeli dvě nové techniky. Nejprve z letákového papíru vystřihovali a nalepovali tvary písma a sestavili si tímto způsobem své jméno. Pak se pustili do dalšího tvoření a vyzkoušeli si techniku GRAFFITI. Byli seznámeni s tím, že ve výtvarném ztvárnění písma je ceněn především tvar a stavba znaků, jejich spojité vazby, jasné barvy, provedení stínů, obtahů a výplní a pak už se všichni pustili do práce.

Mgr. L. Ficencová

  5A - Výtvarné tvoření (11 obrázků) 
22. listopadu 2019
Dějepisná olympiáda 2019 - školní kolo

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 proběhlo školní kolo 49. ročníku Dějepisné olympiády. Zúčastnilo se jí 12 žáků 8. a 9. ročníků.
Téma letošního ročníku „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)" nejlépe shodně zvládli Jakub Martinec z 9. C a Matěj Werner z 9. B 
Oba chlapci budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. H. Fridrichová.
21. listopadu 2019
1. B - Indiánský týden
třídní projekt

Žáci 1. B v týdnu od 14. do 21. listopadu 2019 prožili s výukou písmene I, i  „indiánský týden“. Reálie ze života indiánů se prolínaly počátečním psaním, matematikou, hudební výchovou… Na závěr se sami žáci proměnili v malé indiány – vyrobili si indiánské čelenky a totem, kolem kterého si na indiánskou hudbu spolu se šamanem zatančili „Tanec bizonů“ .

Mgr. M. Rejmanová

  1B - Indiánský týden (8 obrázků) 
21. listopadu 2019
9. A - IT slot


Žáci 9. A se zúčastnili 10. ročníku vědomostní soutěže v informatice IT-SLOT pro žáky 8. a 9. ročníků  a Jakub Dvořák (9. A) se probojoval do celostátního finále, ve kterém se o hodnotné ceny utká 50 nejlepších z nominačního kola. Soutěže se zúčastnilo 3 860 žáků ze 115 škol v republice, v 1. nominačním kole se naše škola umístila na 26. místě. Blahopřejeme Jakubovi a budeme mu ve finále držet palce.

Bc. I. Schwarz

20. listopadu 2019
8. A - Projektový den Sametová revoluce


V úterý 19. listopadu 2019 si žáci 8. A prostřednictvím projektového dne připomněli 30. výročí Sametové revoluce. Diskutovali o listopadových dnech, vyslechli si vzpomínky pamětníků. Vyhledávali informace, které následně zpracovali do plakátů. Výsledky skupinové práce byly vystaveny v prostorách chodby ke galerii. Den si žáci užili tvořivou činností, dozvěděli se mnoho nových informací z nedávné historie našeho státu, které jim pomohou pochopit historické souvislosti našich dějin.

Ing. H. Brňáková, M. Lanč

  8A - Projektový den Sametová revoluce (5 obrázků) 

20. listopadu 2019
9. C - Projektový den k 17. listopadu 1989


V úterý 19. listopadu 2019 jsme se zúčastnili projektového dne, který se vztahoval k 30. výročí sametové revoluce. Seznámili jsme se s dřívějším režimem a zahráli si několik her, např. Akce svoboda. Poslechli si písničky té doby a poznali významné osobnosti revolučního období roku 1989. Akce pro nás byla poučná a pěkně jsme si ji užili.

Žáci 9.C

  9C - Projektový den - 17. listopad (11 obrázků) 

19. listopadu 2019
Měsíc filmů na školách 2019

Naše škola se zapojila do letošního Měsíce filmů na školách - do jeho 15. revolučního roku - věnovaného 30 letům pádu železné opony. Žáci si prostřednictvím filmů i doprovodných materiálů připomněli 30. výročí konce komunistického režimu nejen u nás, ale i v okolních státech. V prostorách školy si mohli prohlédnout plakáty výstavy 1989 – Rok zázraků, výstavy, která pojednává o pádu komunistického režimu v Československu a za pomoci ikonických fotografií a plakátů ilustruje kontext tehdejších událostí a postojů. Dobové plakáty jsou doplněny faktografií, tehdejším tiskem či vzpomínkami aktérů. Součástí jsou také interaktivní plakáty doplněné vzpomínkami rodičů, prarodičů našich žáků a dalších osob na události listopadu 1989 a také výstavka dobových artefaktů z období před 30 lety. Na závěr všech školních i třídních aktivit proběhla v aule školy beseda žáků 8. a 9. ročníků s MUDr. Antonínem Zamykalem, pamětníkem listopadových událostí roku 1989. Ten žákům vyprávěl o období před samotným listopadem 1989, o náladách tehdejší společnosti, ale také o svých osobních zážitcích z listopadu 1989. MUDr. Zamykal odpověděl na dotazy přítomných a připomněl všem žákům nutnost vzdělávat se a přemýšlet o svém jednání a konání v současném složitém světě. Beseda s pamětníkem listopadových událostí 1989 byla pozitivní zkušeností pro všechny přítomné žáky.

Mgr. M. Šmídová

  Měsíc filmů na školách 2019 - beseda s pamětníkem a výstava (7 obrázků) 
 
18. listopadu 2019
Oslavy výročí Sametové revoluce

projektový den pro žáky 4. - 9. ročníků


Také naše škola se v pondělí 18. listopadu 2019 připojila k celorepublikovým oslavám 30. výročí Sametové revoluce. V rámci projektového dne, který připravili členové Demokratického klubu a Žákovského parlamentu, získávali žáci 4. - 9. ročníků do svých skupinových občanských průkazů razítka a body za plnění mnohdy velice náročných úkolů.

Mgr. Š. Leknerová, Mgr. M. Pilnáčková

Názory žáků na akci k památce 17. listopadu:

 • Nejvíc se mi líbil výslech u policie. – žák 4A
 • Líbilo se mi stanoviště v galerii, kde jsme měli ošetřovat zraněného, bylo to hezky připravené a měli hezké kostýmy. – žák 5B
 • Celá akce byla úžasná, děkujeme. – žáci 6. tříd
 • Jako organizátor jsem si to užil. – žák 7B
 • Velice jsem si užil výslech a vžil jsem se do role příslušníka VB – organizátor 8B
 • Líbila se mi atmosféra a celkově se mi akce líbila, ráda jsem pomohla a líbila se mi akce organizátora. – žák 9A
Akce připravená žákovským parlamentem se žákům velmi líbila a byli z ní nadšeni. Líbilo se jim, že si mohli připomenout Sametovou revoluci zábavnější formou a zasoutěžit si mezi sebou o dobové ceny pro výherce (Vitacit a žvýkačky Pedro).

J. Martinec

  Oslavy 17. listopadu 1989 v naší škole (14 obrázků) 

18. listopadu 2019
2. B oslavuje 30. výročí sametové revoluce

Třída 2. B si připomněla 30. výročí sametové revoluce. Ráno už děti přišly do třídy v barevném triku a paní asistentka připevnila každému trikolóru. Žáci shlédli kreslený dokument o 17. listopadu 1989.
Někteří dokonce vyprávěli, co slyšeli od svých rodičů a prarodičů, jak to tehdy vypadalo, když jsme nebyli ještě svobodným národem. Nakonec se všichni společně vyfotili a zazpívali naši státní hymnu.

Mgr. V, Becková                                                 
 
16. listopadu 2019
1. B - Den laskavosti

Žáci 1.B si v pátek 8.listopadu 2019 v rámci Dne laskavosti po úvodním “kruhu přátelství“ a kontaktních hrách vyrobili svého anděla „LASKAVCE“, kterého věnovali svému třídnímu kamarádovi coby opatrovatele, pomocníka a třídního ochránce.

Mgr. M. Rejmanová

  1B - Den laskavosti (8 obrázků) 

 
16. listopadu 2019
6. C - Den laskavosti


V 6. C si žáci prožili Den laskavosti v příjemné atmosféře. Žáci si ozdobně napsali své křestní jméno, spolužáci, pokud chtěli, k němu připsali něco milého, pozitivní vlastnost dané osoby, či přikreslili obrázek.

Práce nejsou dokončené, ale podstatné je to, že zapomněli na sváry a lámali si hlavičky, aby vymysleli tu nejlepší a nejnápaditější kladnou vlastnost. 

Mgr. Š. Leknerová

  6C - Den laskavosti (5 obrázků) 

16. listopadu 2019
7. B - Den laskavosti - dárek


V rámci Dne laskavosti zařadili žáci ze VII. B aktivitu v hodině VOZ, která je měla pozitivně naladit nejen na celý den, ale celé nadcházející sychravé podzimní počasí.

Snažili se vymyslet pro kamaráda dárek, který by ho potěšil. Možnosti byly neomezené, šlo totiž o dárek imaginární.

Žáci si uvědomili, koho a jak dobře znají a někteří z nich litovali, že nešlo o dárek skutečný, protože jim zrovna “padl do noty“.

Mgr. M. Jansová

16. listopadu 2019
7. A - Den laskavosti

Jaký byl Den laskavosti v 7. A? Žáci se rozdělili do skupin. Ve skupinách se měli rozhodnout na základě modelové situace, jak se zachovat co nejlépe a nejšetrněji. Řešili, co správné udělat, když jde stará babička přes přechod, jak pomoci vozíčkáři v MHD nebo co dělat, když někoho přistihnou při krádeži. Žáky hraní rolí velice bavilo a horlivě o možných řešeních diskutovali.

Mgr. K. Procházková

  7A - Den laskavosti (3 obrázky) 

 
15. listopadu 2019
Krajská odysea - krajské kolo v oboru stavebnictví

Ve středu 13. listopadu 2019 proběhlo na Střední škole stavební a strojní v Teplicích krajské kolo soutěže Krajská odysea v oboru stavebnictví, jednotlivé okresy reprezentovali vítězné týmy z okresních kol složené ze žáků základní školy a studentů střední školy. Naši školu reprezentovala dvojice z 8. B Karolína Srbová a Adam Bartoň. Jednou z disciplín, kde týmy předváděly schopnost týmové spolupráce a hry, bylo vyprojektovat domek a ten pak také v miniaturní podobě ze speciálních stavebnic také postavit. Ačkoliv se našim zástupcům nepodařilo vybojovat přední umístění, měli možnost udělat si představu o středních stavebních školách v Ústeckém kraji.

Video ze soutěže: https://www.youtube.com/watch?v=h27wH2y9gz0

Mgr. M. Šmídová
 
15. listopadu 2019
Okrskové kolo ve florbalu - chlapci 6. a 7. třída

V pátek 15. listopadu 2019 odehráli chlapci okrskové kolo ve florbalu ve III. kategorii (6. a 7. třída). Turnaj se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, která jej zároveň pořádala. Organizace sportovní akce byla bezproblémová a vše probíhalo velmi svižně. Konkurence však byla opravdu veliká, mimo našeho týmu se akce zúčastnilo ještě šest družstev z Děčína. Naši chlapci předváděli zejména ve druhé polovině turnaje pěkný florbal. V konečném pořadí se umístili na 6. místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Bc. Z. Miškovský
15. listopadu 2019
2. A - Dopis Ježíškovi


Při výtvarné výchově v pátek 11. listopadu 2019 děti ze 2. A malovaly a psaly dopis pro Ježíška. Navozená vánoční pohoda děti rozpovídala o jejich přáních a významu Vánoc.

Mgr, J, Chvojková

15. listopadu 2019
8. tř. - Dny laskavosti

Dny laskavosti – třídní i netřídní učitelé v 8. ročníku se rozhodli zapojit se se žáky do celostátního happeningu „Den laskavosti“. Připravili pro ně celou řadu aktivit a miniher, které byly zacíleny na rozvoj dobrých vztahů ve třídě, komunikaci a zdravý seberozvoj. Žáci se do aktivit s chutí a nadšením zapojili.

Ing. H. Brňáková, Mgr. S. Matysová
15. listopadu 2019
Hudební vystoupení - Vývoj světové rockové hudby ve 20. století


Ve středu 13. listopadu 2019 k nám do školy přijeli hudebníci z Karlových Varů - pánové Mgr. Milan Parnahaj a Josef Šlik, kteří žákům 5. - 9. ročníku zpestřili dopoledne svým vystoupením. V aule ZŠ si vyposlechli živou hudbu i zpěv ze světové tvorby 20. století, jako např. Beatles, Elvise Presleyho, Jimiho Hendrixe, Kraftwerk či Boba Dylena. Atmosféru interaktivního představení dokreslovalo také barevné osvětlení, které doplňovalo promítání obrazů zpěváků nebo kapel právě hrajících písní. Na závěr žáci obdrželi časopisy moderní hudby a CD s rockovou hudbou. Všichni žáci, vyučující i přihlížející byli z tohoto vystoupení nadšeni, že už dlouho neviděli tak pěkné vystoupení.  

Mgr. Alena Špačková

  Hudební vystoupení - Vývoj světové rockové hudby (8 obrázků) 

15. listopadu 2019
5. A - Mražená víla

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 vytvářeli žáci 5. B v rámci hodiny výtvarné výchovy společně prostorovou mraženou vílu.

Mgr. A. Špačková 

  5B - Mražená víla (2 obrázky) 
 
13. listopadu 2019
Projekt FAIR PLAY
Ve dnech 6. – 8. listopadu 2019 se zúčastnilo 15 vybraných žáků osmých a devátých tříd již tradičního výměnného pobytu s naší partnerskou školou v Heidenau. Tentokrát dostal projekt název „Fair play“ (EEL-0566-CZ-29.05.2019) a jak samotný název napovídá, ústředním tématem pro tento rok se stal sport.  Žáci se zaobírali ale také hudbou, jazykovou animací a samotnou komunikací v cizím jazyce. Společně s německými spolužáky si zahráli bowling, navštívili hokejový zápas, zažili basketbalový trénink, měli možnost si vyzkoušet hru paintball a archery, navštívili děčínský aquapark, zazpívali si a zahráli si spoustu společných her. Novinkou výměnných pobytů se stal fakt, že žáci spali v rodinách. Toto si všichni velice pochvalovali a věříme, že tento model přeneseme i do dalších let. V dubnu žáky čeká druhá část projektu, kdy pojedou do rodin do Heidenau. Už teď se všichni těší!

                


Projekt je financován z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko  2014 - 2020.

Mgr. M. Pilnáčková

  Projekt Fair play (16 obrázků) 
13. listopadu 2019
1. B - Písmeno E s experimenty

třídní projekt

Při výuce hlásky a písmene E se žáci 1. B stali malými fyziky a chemiky. Vytvářeli statickou elektřinu, pomocí jednoduchého chemického experimentu si vyzkoušeli erupci sopky Etny.

Mgr. M. Rejmanová

  1B - Písmeno E a experimenty (11 obrázků) 
12. listopadu 2019
1. A - Projektový den - Strašidelný Halloween


Co je Halloween, kde se slaví a co k němu patří? To se děti oblečené do kostýmů dozvěděly v ranním kruhu v pátek 25. října 2019. Po něm následoval den plný her a úkolů – početní strašidelné pexeso, písmenkové strašidelné kvarteto, obtahování teček do podoby čarodějnice, bludiště duchů, hledání rozdílů u dvou zdánlivě stejných obrázků, výroba strašidel a dýně nebo skládání obrázku nazvané Od semínka ke koláči. Za každý splněný úkol děti dostávaly „koledu“ – sladkou odměnu.     

Mgr. J. Janoušková

12. listopadu 2019
3. B - Den laskavosti
V pátek 8. listopadu 2019 proběhl na Bílé škole Den laskavosti, žáci III. B tento den vytvářeli andělíčky a srdce, které věnovali s velkým poděkováním paní Krumlové a kuchařkám do školní jídelny.

Mgr. H. Svobodová
 
11. listopadu 2019
Tma přede mnou, tma za mnou


V pondělí 11. listopadu 2019 se třída 8. B zúčastnila akce na zámku v Děčíně s názvem Tma přede mnou, tma za mnou, která měla za cíl přiblížit dětem každodenní život nevidomých. Rozděleni do skupin si na čtyřech stanovištích vyzkoušeli např. Braillovo písmo, stolní hry, navléknout nit do jehly, nalít vodu do hrnku, dojít na určené místo, a to vše se zavázanýma očima. Bylo to velmi příjemné a zajímavě strávené dopoledne.

Mgr. S. Matysová


  Tma přede mnou, tma za mnou (6 obrázků) 

11. listopadu 2019
Šenovská smeč

Dne 8. 11. 2019 proběhl v Kamenickém Šenově nohejbalový turnaj trojic "Šenovská smeč". Naší školu reprezentovali ve třech týmech chlapci 8. a 9. ročníků. Jmenovitě se klání zúčastnil: Jiří Ferko, Daniel Hercik, Jiří Hruška, Dominik Horváth, Petr Halász, Milan Horvát, Daniel Flídr, David Kerhát a Jan Novotný. Chlapci zabojovali a dvěma týmům se podařilo dostat do čtvrtfinále. Jeden tým se dokonce probojoval do semifinále. Chlapců se držela dobrá nálada po čas celého turnaje. Soupeřů se nebáli a stali se jim opravdu důstojnými a lítými protivníky. Předvedli opravdu dobrý výkon. Díky.

M. Lanč   
 
10. listopadu 2019
PišQworky


V pondělí 4. listopadu 2019 proběhl na VOŠ a SPŠ v Děčíně oblastní turnaj v Pišqworkách. Naši školu reprezentovaly 3 týmy ze tříd 7. A, 8. B a 9. A. Hned na začátku bylo jasné, že konkurence je obrovská, protože Benešov nad Ploučnicí byla jediná základní škola, která se turnaje zúčastnila vedle týmů ze středních škol a gymnázií. Přesto se týmu 8. B podařilo po základní části postoupit do play-off. Žáci byli spokojeni a věří, že příští rok postoupí ještě dále. Skvělý den zakončili v cukrárně u horké čokolády. Všem žákům patří velké díky za reprezentaci naší školy.

M. Miňovská

  PišQworky  (5 obrázků) 

10. listopadu 2019
Bobřík informatiky 2019

Žáci naší školy, kteří se učí informatiku (žáci 5., 6. a 9. tříd), se v průběhu listopadu 2019 zúčastnili 12. ročníku informatické soutěže pro žáky základních a středních škol - soutěže Bobřík informatiky.
V celé republice soutěžilo v letošním ročníku 90 976 soutěžících ze 745 škol, mezi nimi bylo 185 našich žáků ve třech kategoriích Mini, Benjamin a Kadet. Při této soutěži řeší č žáci v časovém limitu ve školní počítačové učebně online soutěžní test, ve kterém mají prokázat své znalosti a dovednosti z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Nejlepší řešitelé získají Bobříka informatiky. V kategorii Mini se ho podařilo získat 5 soutěžícím - nejlepší byl Tadeáš Šlechta (5A), spolu s ním získali Bobříka také Daniela Flégrová (5C), Ruslan Anisimov (5C), Emil Jano (5B) a Zdeněk Severín (5B). V kategorii Benjamin nebyl žádný úspěšný řešitel. V nejstarší kategorii pro ZŠ - kategorii Kadet získali Bobříka informatiky 3 soutěžící - Matěj Werner (9B), Jakub Martinec (9C) a Jakub Dvořák (9A). Blahopřejeme všem držitelům Bobříka informatiky.

Mgr. M. Šmídová
 

9. listopadu 2019
6. C na zámku v Děčíně


Život ve tmě si na vlastní kůži vyzkoušeli žáci 6. C, když v pátek 8. 11. 2019 absolvovali interaktivní projekt děčínského zámku Tma přede mnou, tma za mnou. Na čtyřech stanovištích prožili hodinu jako nevidomí lidé a zkusili si činnosti, které vidícím připadají naprosto obyčejné a všední.

Zjistili tak na vlastní kůži, že bez zraku není úplně snadné přelít vodu z konvice do hrnečku, navléknout nit do jehly, vystoupat po schodech a sejít je, vzít si z krabičky správný lék, přečíst si knihu, zaplatit v obchodě, narýsovat úsečku, poznat, jakou barvu má tričko, které si právě oblékají na sebe, či jen vědět, že je právě na řadě v hodu kostkou při hře Člověče, nezlob se.

Ano, všechny tyto činnosti bez obtíží zvládají i nevidomí, kterým pomáhají různé drobné pomůcky - ty jim život ve tmě usnadňují.

Akce se dětem velmi líbila, vše si poctivě osahaly a uvědomily si, jak velký dar, dar vidění, jim příroda nadělila.

Mgr. Š. Leknerová

  6C - Svět nevidomých  (26 obrázků) 

9. listopadu 2019
5. A a dobrodružství Čtyřlístku

Žáci 5. A zhlédli v úterý 22. října 2019 divadelní představení „Čtyřlístek a záhadný talisman“. Po tomto divadelním zážitku přinesli sourozenci Seifovi spolužákům ukázat skutečné časopisy Čtyřlístků. Žáci tak mohli několik hodin literární výchovy pročítat tyto zábavné komiksy a sledovat další dobrodružství hlavních hrdinů Myšpulína, Fifinky, Pinďi a Bobíka.

Mgr. L. Ficencová                 
                
  5A - dobrodružství Čtyřlístku (11 obrázků) 
8. listopadu 2019
1. A - Projektový den Co uvařil podzim


Poslední zářijový den zahájila třída 1. A vycházkou do okolí školy, při které pozorovala přírodu a sbírala přírodní materiál. Ve třídě následně děti četly písmenka napsaná na listech, rozdělovaly je do skupin – malé x velké a naučily se básničku o podzimu. V matematice listy počítaly, řadily listy jednoho druhu podle velikosti, odhadovaly počet, procvičovaly vztahy více x méně, rovná se. Podle čísel zapsaných na listech sestavovaly číselné řady a k příkladům hledaly výsledky. Prvouku propojily s tělesnou a hudební výchovou – zkoumaly listy, přiřazovaly k nim plody, semena. Nosily listy na hlavě, sbíraly je bosou nohou, foukaly do nich a poslouchaly písničku Září. Celý den zakončily malováním obrázku hrnce, ve kterém vaří podzim (zapouštění podzimních barev).   

Mgr. J. Janoušková

7. listopadu 2019
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy

Pedagogové školy se ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 zúčastnili akreditovaného kurzu „Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy“. Kurzem prováděly pedagogy lektorky vzdělávací instituce PMeduca - Mgr. Pavlína Miltová a Mgr. Lenka Chlupová.  V rámci vzdělávací akce probíhala teoretická příprava (vybavení lékárničky, pravidla podávání léků ve škole, komunikace s rodiči v případě úrazu dítěte, ....), ale zejména praktický nácvik poskytování resuscitace a první pomoci při různých nemocech, úrazech či poraněních. 

Mgr. M. Šmídová

  Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy (11 obrázků) 
 
6. listopadu 2019
Podpora stávky
Část pedagogického sboru mateřské a základní školy se rozhodla symbolicky podpořit stávku vyhlášenou Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na středu 6. 11. 2019. V tento den bude oznámena podpora stávky na vchodových dveřích našich objektů a na webových stránkách školy. Pedagogové budou oděni do smuteční černé barvy.
 
Za 36 podporujících pedagogů Mgr. Martin Mika
 
5. listopadu 2019
Přípravka - Hraní s POMPO

Naše přípravná třída byla vybrána firmou Laktea pro propagační akci - „Hraní s POMPO“.

Nejprve třída obdržela vzdělávací interaktivní hru Gimme Five, hru Král OZO a vánoční katalogy Pompo. Děti si hru pod vedením paní učitelky několikrát zahrály a potom výtvarně ztvárnily. Hra děti velmi bavila. Obrázky a fotografie byly odeslány do firmy Laktea. Za to, že hru třída zhodnotila, dostaly děti jako odměnu možnost vybrat si další hru.

R. Bartošová 

4. listopadu 2019
Sportovně-branný den
společná akce patronů z 9. A a žáků 4.C

V pátek 25. října 2019 proběhl sportovně-branný den, který pro 4.C připravili žáci 9.A. Celé dopoledne děti ve skupinkách soutěžily v okolí školy a plnily různé úkoly na sedmi stanovištích. Na závěr pak společně s deváťáky vyráběly zvířátka z kaštanů. Na dětech bylo vidět, jak je celé dopoledne bavilo, a proto patronům z 9.A patří velké poděkování. Dík patří také panu učiteli Ivanu Schwarzovi a paní asistentce Evě Kračmarové za velkou pomoc při realizaci akce.

Mgr. D. Turek

  Sportovně branný den (9 obrázků) 
4. listopadu 2019
5. C - návštěva divadla

V úterý 22. října 2019 se žáci 5. C vypravili do divadla v Děčíně. Obě cesty absolvovali vlakem a byli pochváleni nejen průvodčím, ale i spolucestujícími za slušné chování. Představení, které si děti vybraly, sice nesplnilo do puntíku jejich očekávání – některým se zdálo, že bylo vhodné spíše pro menší děti, ale při představení se bavili všichni.

Mgr. Z. Hubáčková
 
27. října 2019
Přírodovědný klokan 2019

Ve středu 16. října 2019 se uskutečnil již 14. ročník Přírodovědného klokana, soutěže, jejímž cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné předměty. Soutěž je v kategorii Kadet určena žákům 8. a 9. ročníků a stejných ročníků víceletých gymnázií. Jedná se o nepostupovou soutěž. Soutěžící v celé republice řeší ve stejný den jednorázový test, který obsahuje 24 úloh rozdělených podle náročnosti za 3, 4 a 5 bodů, přičemž pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Za správnou odpověď získá soutěžící příslušný počet bodů, za špatnou naopak ztrácí 1 bod, za neřešenou úlohu body ani nezíská, ani neztrácí. V naší škole se do soutěže zapojilo 31 žáků (14 žáků 8. tříd, 17 žáků 9. tříd). Nejlepší výsledek dosáhl Jakub Martinec z 9. C, na 2. místě se umístil Jakub Scháněl z 9. B, třetí místo získal Petr Fleischer z 9. C. Nejlepší z osmáků byl Pavel Dobrovolný z 8. B (celkově na 5. místě). Blahopřejeme.

Mgr. M. Šmídová
 
27. října 2019
Logická olympiáda 2019

V průběhu října se v několika termínech podle jednotlivých kategorií uskutečnilo základní kolo Logické olympiády 2019 (oficiální stránky: https://www.logickaolympiada.cz/). Je to soutěž pořádaná Mensou České republiky, kde nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. V základním kole řešili soutěžící krátký on-line test. Do soutěže se přihlásilo 13 našich žáků ve třech kategoriích. Jako první soutěžili žáci 3. – 5. tříd. V této kategorii soutěžilo 13 843 řešitelů, z toho v našem kraji 700, z naší školy 5 žáků. Nejlépe si s úlohami poradila Sofie Pejpková ze 4. B (v kraji na 172. – 176. místě). Po nich se do soutěže zapojili žáci 6. – 9. tříd, v této kategorii se zapojilo 20 188 řešitelů, z toho v našem kraji 1 535, z naší školy 6 soutěžích žáků. Nejlepší výsledek dosáhla Lucie Leknerová z 8. B (v kraji na 204. - 213. místě). V nejmladší kategorii soutěžili žáci 2. tříd, mezi nimi 2 dívky z 2. B, v této kategorii se do soutěže zapojilo 2 771 řešitelů, z toho ve našem kraji 170 a lepší výsledek z našich nejmladších reprezentantů dosáhla Anežka Pacinová z 2. B. 
                                                              
Všem našim reprezentantům děkujeme za zapojení a dosažené výsledky.

Mgr. M. Šmídová
 
26. října 2019
1. B - PODZIM všemi smysly
říjen 2019 - třídní projekt

Žáci 1. B v průběhu jednoho říjnového týdne „ochutnali“ podzim všemi smysly. Zavařovali jej do sklenice, tvořili listové skřítky. Pozorovali změny v přírodě, což využili při výtvarných činnostech ve škole. Ochutnávali podzimní zeleninu a ovoce z Krumlovy zahrady, kterou dostali darem. Sbírali lesní plody s využitím pro lesní zvířátka i k dalším tvůrčím činnostem, k určování do výuky prvouky. Užili jsme si tak pro tělo aktivně a pro mozek výživně pár posledních slunných dní před nastávajícím chladným listopadem.

Mgr. M. Rejmanová

  1B - Podzim všemi smysly (11 obrázků) 
26. října 2019
5. A - Rubikova kostka

Žáci z V. A si zpříjemňují vyučování sestavováním Rubikovy kostky. V absolutně nejkratším čase dokáže kostku sestavit Tadeáš Šlechta. Blahopřejeme.

Mgr. L. Ficencova
 
26. října 2019
7. B - Zdobení dýní


Při pracovních činnostech se v úterý 22. října 2019 doslova málem strhla pranice o to, kdo vytvoří nejhezčí dýni na Halloween pro zámek v Benešově nad Ploučnicí. Celá třída se úkolu ujala s vervou a vznikly nám opravdu skvělé výtvory, které potěšily nejen třídu, ale také návštěvníky zámku.

M. Hudečková

 

25. října 2019
5.B - Návštěva divadelního představení

V úterý 22. října 2019 jeli žáci 5. B autobusem do Děčína na divadelní představení "Čtyřlístek a záhadný talisman". Příběh byl zajímavý, poučný, dobrodružný a inspirativní. Všem se představení líbilo.

Mgr. A. Špačková

25. října 2019
Halloween ve 3. A
Halloweenský týden21. – 24. 10. 2019

Během předprázdninového týdne děti poznávaly blížící se svátek Halloweenu v rámci několika předmětů. Nejprve se při čtení seznámily se symboly Halloweenu, jeho tradicemi a zvyky. Při výtvarné výchově a pracovních činnostech si každý žák vyrobil vlastní dýni a nakonec jsme se naučily zpívat „halloweenskou“ píseň Strašidla.

Mgr. M. Turková

  Halloween ve 3. A (2 obrázky) 
25. října 2019
Drakiáda
společná akce IV. B a patronů z IX. B

V úterý, 22.října 2019 si žáci 4. B s žáky 9. B společně užili bezva drakiádu.
Nápad měla „devítka“ se svou třídní učitelkou Mgr. Marcelou Zákravskou a účelem akce bylo především stmelit malé žáky se svými patrony z deváté třídy.
Kdo mohl, přinesl si z domova vlastního draka a po svačině se mohlo vyrazit.
Celá akce proběhla ve velmi přátelském duchu, počasí opravdu přálo a i přes nedostatek větru, který je k létání draků potřeba, si všichni pohyb pod azurovým nebem kontrastujícím s nádherně zbarvenou přírodou všude kolem, velmi užili. Starší žáci pomáhali čtvrťákům sestavovat draky a společně se pak těšili z každého úspěšného vzlétnutí.
Po návratu do školy se ještě obě třídy sešly v aule, deváťáci rozdali mladším kamarádům diplomy a zdravě vyvětraní, spokojení a o trochu více sblížení, se rozloučili.  

Mgr. M. Ondrejkovičová, Mgr. M. Zákravská

  4B, 9B - Drakiáda (15 obrázků) 
24. října 2019
2. B - Pohádka v knihovně

V úterý 15. října 2019 se žáci 2. B vydali na první návštěvu do městské knihovny. Nešli ale s prázdnou. Ve škole nacvičili  pohádku "O třech malých kůzlatech" a tu si tam zahráli. Za to si mohli knihovnu prohlédnout, popovídat si o pohádkách a půjčit si zajímavé knížky. Protože se dětem návštěva líbila, rozhodli se, že budou do knihovny chodit každý měsíc.

Mgr. V. Becková
 
24. října 2019
Malí kuchtíci ze 2. B
18. 10. 2019 - projektový den "Ovoce a zelenina"

Děti si na Prvouku nanosily spoustu ovoce a zeleniny. Padlo proto rozhodnutí, že si společně zkusí uvařit bramborovou polévku a upéct štrůdl. Protože každý pořádný kuchtík musí mít čepici, tak si ji vyrobili a vaření mohlo začít.
Malí kuchtíci očistili a nakrájeli zeleninu, povařili a přidali jíšku. Každý ze třídy měl nějaký úkol. O velké přestávce už byla polévka hotová. O tom, že všem chutnala, vypovídal prázdný hrnec. Nic nezbylo, snědli ji všechnu.
Po přestávce se pustili do loupání a strouhání jablek. Paní učitelka připravila těsto. Za hodinku už štrůdl zavoněl po chodbě. Děti zjistily, že i vaření je pořádná dřina. Byl to pěkný den a všichni si ho hezky užili.   

Mgr. V. Becková    
 
24. října 2019
Knihy ve 2. A

Do hodiny českého jazyka si ve středu 16. 10. 2019 žáci přinesli knihy, které si čtou doma, aby si vylepšovali své čtenářské dovednosti. Všichni vyprávěli a lákali spolužáky na zajímavé čtení.
Setkávání s knihami bude ve II. A pokračovat každý měsíc po celý rok.

Mgr. J. Chvojková
 
24. října 2019
Krajská odysea - krajské kolo v robotice

EXPEDICE NA CIZÍ PLANETU - mise byla úspěšně splněna.
Dne 17. 10. 2019 proběhlo krajské kolo soutěže Krajská odysea v robotice. Pořadatelem akce byla fakulta strojního inženýrství UJEP Ústí nad Labem. Celkem se zúčastnili zástupci 14 škol Ústeckého kraje, vítězů okresních kol. Účastníci byli rozděleni do 7 družstev podle okresů - vždy dva zástupci ZŠ a dva zástupci SŠ. Naše škola zastoupená K. Bížovou a K. Kleinovou (obě 9.C) soutěžila společně s Gymnáziem Rumburk. Soutěžilo se v několika disciplínách, první úkol byl sestavit odečítací stopky pomocí elektro stavebnice, dalším úkolem bylo naprogramovat robota tak, aby sám projel danou překážkovou dráhu. Programovalo se v jazyce „Scratch“ a podmínkou bylo využít dálkový senzor. Třetím úkolem bylo sestavit robota s robotickou rukou a potom s ním projet překážkovou dráhu, kdy robot musel manipulovat s předměty a převážet je. Doplňkové disciplíny tvořily testy z robotiky, proudění kapalin a 3D tiskáren.
Všemi disciplínami úspěšně prošli a nakonec oslavili vítězství a přivezli 1. místo. Blahopřejeme!

Bc. I. Schwarz

  Krajská odysea - robotika (9 obrázků)  

Shrnutí ke krajskému finále soutěže Krajská odysea v robotice: https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2019/10/Krajská-Odysea-na-FSI_výsledky.pdfhttp://rskuk.cz/krajske-kolo-robotiky


 
24. října 2019
5. B - Podzimní tvoření

V rámci hodiny výtvarné výchovy v úterý 17. října 2019 vytvořili žáci 5. B z nasbíraných listů podzimního ježka.

Mgr. A. Špačková
23. října 2019
Přípravka - Kočičí zahrada

V pátek 18. října 2019 se žáci přípravného ročníku seznámili s první lekcí preventivního programu s názvem „Kočičí zahrada“. Tento program je zaměřen na rozvoj sociálních dovedností. V úvodním setkání se děti seznámily s jednotlivými hrdiny příběhů. Jedná se o příběhy ze zahrady, kde žijí samé kočky, které prožívají společná dobrodružství, řeší své každodenní starosti a úspěchy.

R. Bartošová
 
23. října 2019
3. B - Dýňování

V pátek 18. října 2019 žáci 3. B dlabali dýně, které věnovala třídě rodina Krumlů. Dýně zdobili podle své fantazie a společně tak vytvořili podzimní výzdobu školy. V rámci čtení se pak také dozvěděli původ a zvyky, které se svátkem Hallowen souvisí. Vše bylo zakončeno písničkou "Strašidla", kterou se naučili v hudební výchově.

Mgr. H. Svobodová

  3. B - Dýňování (4 obrázky) 
23. října 2019
3. A - Podzimní ovoce a zelenina

Ve čtvrtek 17. října 2019 dostali žáci 3. A od paní Krumlové plnou bednu ovoce a zeleniny. Nejen, že si děti pochutnaly na syrové zelenině a ovoci a ochutnaly mrkvový salát s jablky, ale díky tomuto daru si i zopakovaly učivo o ročních obdobích, připomněly si, jaké plody se  sklízí na podzim a proč jsou pro každého důležité vitamíny.
Na závěr dne zaznělo poděkování: "Paní Krumlová, děkujeme za velkou porci zdraví!"

Mgr. M. Turková

  3. A - Podzimní ovoce a zelenina (3 obrázky) 
22. října 2019
3. B - Život na farmě
projektový den - Život na farmě 2

V pátek 11. října 2019 se žáci 3. B v rámci projektového dne „Život na farmě 2“ zapojili ještě jednou do sběru brambor na farmě u Krumlů. Touto akcí pokračovali v poznávání života na zemědělské farmě a po úspěšné sklizni absolvovali malý testík svých znalostí: poznávali zvířata, jmenovali jejich mláďata, zařazovali k obydlím, třídili druhy zeleniny a určovali jednotlivé plodiny.
Velké díky patří manželům Krumlovým, kteří dětem nejen dodávají velké množství vitamínů, ale věnují jim i svůj čas.

Mgr. H. Svobodová

  3. B - Život na farmě 2 (8 obrázků) 
20. října 2019
1. B - Cesta kolem světa za 7 dní
Třídní projekt k výuce písmene „A“

V týdnu 10. - 17. října 2019 žáci 1. B v rámci výuky písmene „A“ procestovali všechny kontinenty světa. Seznámili se s reáliemi země, naučili se ke každému kontinentu říkanku, která vystihuje jeho základní rysy a pozdrav „AHOJ“ v několika jazycích. Celý týden se cestování prolínalo všemi předměty. V závěru „cestovatelského projektu“ si s novým písmenem „L“ koupili letenku a lentilky a odletěli  letadlem z Afriky zpět na letiště do 1.B.

Mgr. M. Rejmanová

  1. B - Cesta kolem světa za 7 dní (4 obrázky) 
 
19. října 2019
Den s knihou v 6.C

V pátek 18. října 2019 prožili žáci VI. C den s knihou.

Žáci nejprve navštívili Městskou knihovnu v Benešově nad Ploučnicí, kde se dozvěděli vše o práci paní knihovnice a fungování knihovny. Byli překvapeni tím, že v městské knihovně se dnes nachází přes 25 000 knižních titulů. Posléze si prošli všechna oddělení knihovny a usadili se v čítárně dětského oddělení s vybranou knihou a na chvíli se do ní začetli.

V druhé části se přemístili do školní školní knihovny, kde každý povyprávěl o své oblíbené knize, kterou si přinesl z domova.

Cílem tohoto dne bylo přivést děti zpět ke knize a ukázat jim, že je fajn se začíst do příběhu a prožívat s jeho hrdiny to, co v běžném životě není možné, že četba přináší nevšední prožitky, rozvíjí fantazii, obohacuje slovní zásobu, a že s dobře vybranou knihou se dá strávit příjemný čas.

Mgr. Š. Leknerová

  6. C_Den s knihou (11 obrázků) 

 

17. října 2019
Žákovský parlament má nové vedení
Na druhé schůzce žákovského parlamentu, která se konala ve středu 16. října 2019, bylo zvoleno nové vedení žákovské samosprávy.
Předsedou ŽP byl zvolen s celkovým počtem 17 HLASŮ: OSKAR ŠIMON.
Místopředsedy byli zvoleni: MATĚJ WERNER A MARTIN VERNER.
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů ve Vaší práci.
 
11. října 2019
Díla 1.B v pořadu ČT Déčko
V úterý 1. října 2019 žáci 1. B v rámci projektového dne k písmenům O, S, B vytvořili kombinovanou technikou svá výtvarná dílka, o které projevila zájem ČT Déčko. Posíláme je tedy do Prahy a těšíme se, že je ve vysílání ČT-D spatříme jako námět v přestávkách mezi dětskými pořady.
Mgr. Martina Rejmanová
  Díla 1.B v pořadu ČT Déčko (3 obrázky) 
7. října 2019
Život na farmě
V pátek 27. září 2019 si žáci 3. B v rámci projektového dne „Život na farmě“ vyzkoušeli jednu z podzimních prací - sbírali brambory na farmě u Krumlů. Touto akcí se jednak seznámili se životem zemědělské farmy a také poděkovali za celoroční bezplatné zásobování ovocem a zeleninou.
Mgr. H. Svobodová
  Život na farmě (10 obrázků) 
7. října 2019
Bubny do škol
Děti a žáci naší školy se ve středu 25. září 2019 zúčastnili v tělocvičně školy speciálního programu pro školy - interaktivního bubenického workshopu pořádaného v rámci programu Bubny do škol. Jeho cílem je podpora vzájemné komunikace, uvolnění, prevence agrese a šikany, ale také rozvíjení uměleckého potenciálu u všech dětí. Pod vedením zkušeného moderátora vytvořili všichni přítomní hudební orchestr se stovkami různých bubnů a perkusních nástrojů.
Mgr. M. Šmídová

  Bubny do škol (4 obrázky) 
2. října 2019
Informace z jednání školské rady
V pondělí 16. září 2019 se na svém 7. jednání sešla školská rada. Na úvod jednání byla přivítána nová členka ŠR z řad pedagogických pracovníků - Mgr. Martina Ondrejkovičová, která svým zvolením na jednání pedagogické rady dne 2. 9. 2019 nahradila pana Víta Fouse. Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018-2019. Dalším bodem jednání bylo projednání aktualizace Školního řádu, včetně pravidel pro hodnocení. Po diskuzi schválila ŠR aktualizaci Školní řádu. Oba dokumenty jsou k nahlédnutí uloženy na webu školy v sekci Dokumenty. Ředitel školy Mgr. J. Zelený seznámil členy školské rady s aktuálními informacemi z činnosti školy - aktuálními počty dětí a žáků, personálními změnami v pedagogickém sboru. Představil členům ŠR nové logo školy, hovořil o realizaci projektů pro školní rok 2019/2020 a také o činnosti žákovského parlamentu. Na závěr proběhla diskuze členů ŠR - týkala se chování některých žáků v době mimo vyučování a také problematiky kariérového poradenství pro vycházející žáky. Příští jednání ŠR je plánováno na leden 2020.
Mgr. M. Šmídová, předsedkyně školské rady
1. října 2019
Stmelovací pobyt žáků 8.A
Ve dnech 23.9 až 25.9. se žáci 8. A zúčastnili stmelovacího pobytu v Penzionu U Skály v obci Kytlice.
Vzhledem k výluce na železniční trati bylo cestování zpočátku trochu dobrodružné, ale počasí nám dopřávalo lepší náladu. Ubytování, areál penzionu a také ochotný personál přispěl k celkové pohodě pobytu.
Užili jsme si společně strávený čas plný legrace, povídání, sportu a dětmi oblíbených stmelovacích aktivit a procházek. 
Ing. Hana Brňáková, Miloš Lanč
23. září 2019
Ukliďme Česko
Třída 8. B se v pátek 20. září 2019 zúčastnila celorepublikové akce Ukliďme Česko. Vybaveni rukavicemi a odpadkovými pytli vyrazili na turistickou stezku z Benešova nad Ploučnicí směrem k hradu Ostrý a zpět podél řeky Ploučnice. Nešli samozřejmě jen po cestě, ale i z přilehlých travin a roští  směle tahali staré pneumatiky, matraci a jiné věci. O odvoz odpadků se pak postaraly Služby města Benešov nad Ploučnicí.
Celé dopoledne se neslo v duchu hezky stráveného společného času, úsměvů a pohody.
Mgr. S. Matysová
  Ukliďme česko (7 obrázků) 
8. září 2019
Adaptační výlet 6.B a 6.C
V pátek 6. září 2019 proběhl v rámci vyučování adaptační výlet třídy 6.B zaměřený především na budování pozitivních vztahů ve třídě. Během výletu žáci navštívili zříceninu hradu Ostrý, zahráli si několik stmelovacích her na městském hřišti ve Františkově nad Ploučnicí a po návratu zpět do areálu školy si na ohni opekli buřty.
  Adaptační výlet 6.B (2 obrázky) 
Bc. Z. Miškovský, TU

V pátek 6. září 2019 se v rámci vyučování uskutečnil také adaptační výlet třídy 6.C. Den byl zaměřený především na seznámení se a zapojení většího množství nově příchozích žáků do kolektivu, dále na budování pozitivních vztahů ve třídě. Děti cestou na Ostrý vrch plnily různé sportovní úkoly a zahrály si několik stmelovacích her, při kterých lépe poznaly své nové spolužáky.
  Adaptační výlet 6.C (4 obrázky) 
Mgr. Š. Leknerová, TU
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR
K.A.H. Studio