Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhne v pátek 6. května 2022 od 14.00 do 17.00 h v naší MŠ (ul. Cihelní 602).

 

A. Obecné informace:

 1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá podle § 34, § 34 a), § 34 b) a § 35, školského zákona č. 561/2004 Sb., podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a novely školského zákona č. 178/2016 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a podle dalších platných právních předpisů.
 2. Ředitel školy stanovuje kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání (viz níže). Zároveň jsou řádně přístupna a zveřejněna na místech obvyklých (webový portál školy, vstupní prostory MŠ). Jednotlivé žádosti o přijetí jsou ohodnoceny určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií na odevzdané žádosti o přijetí. Dle těchto kritérií se bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. V případě rovnosti výsledného součtu bodů bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte, kdy bude upřednostněno starší dítě.
 3. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zákonné lhůtě.
 4. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Dále děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitel školy individuálně. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity.
 5. Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.
 6. Letošní zápis bude probíhat formou osobního kontaktu ve čtvrtek 6. května 2022 od 14.00 do 17.00 h v budově mateřské školy, ul. Cihelní 602. Zákonný zástupce dítěte má k dispozici na webových stránkách školy všechny potřebné formuláře včetně žádosti o přijetí a podrobné instrukce.
 7. Při přijímání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce dokládá průkaz totožnosti a rodný list dítěte a další potřebné dokumenty, které chce využít.
 

B. Podmínky pro přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 • zdravotní způsobilost (doloženo potvrzením lékaře o povinném očkování),
 • doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (doloženo potvrzením lékaře o povinném očkování),
 • vyjádření školského poradenského zařízení popř. registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte pokud jsou indikovány,
 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. děti, které jsou rodinnými příslušníky občanů EU,
 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylu, osobami používající doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami používajícími dočasné ochrany (předloží doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR).

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, které se týká dětí, jež ke dni 31. 8. 2022 dovrší 5 let (narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017). Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (pětileté děti):
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, to je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.
Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:
 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
V souladu s ustanovením § 34 a školského zákona je vždy přijat uchazeč rok před nástupem povinné školní docházky.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální povinné předškolní vzdělávání, oznámí tuto skutečnost písemně řediteli školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tj. do 31. 5. 2022).
 
Podklady k zápisu:
 1. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. rodný list dítěte (prostá kopie, sken, foto)/ u cizinců pas
 3. místo trvalého pobytu
 4. potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a o povinném očkování
  • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Jako doklad o očkování předloží zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy potvrzení od dětského ošetřujícího lékaře (ne kopii očkovacího průkazu).
  • Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Způsob podání žádosti o přijetí:
 
 1. Osobně za přítomnosti dítěte
 • 6. května 2022: od 14.00 do 17.00 h
Budeme se na Vás těšit v budově mateřské školy. Na děti budou čekat hračky a jednoduché úkoly a také se seznámí s novým prostředím. Celý kolektiv paní učitelek se vynasnaží, abyste si toto pozdní odpoledne ve školce užili.
 
 1. Datová schránka
 • 2. - 6. května 2022
 • do předmětu zprávy napsat: „Zápis do MŠ 2022/2023“
 • poslat všechny vyplněné dokumenty
 • přiložit sken (foto) rodného listu dítěte
 • do datové schránky školy: rj4mbeg 
 
 1. E-mail
 • 2. - 6. května 2022
 • poslat všechny vyplněné dokumenty opatřené elektronickým podpisem a sken (foto) rodného listu dítěte na e-mail: infozsbnpl@zsbnpl.cz
 
 1. Pošta
 • 2. - 6. května 2022
 • vyplnit všechny potřebné dokumenty
 • přiložit kopii rodného listu dítěte
 • poslat poštou na adresu školy: Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace, Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
 • na obálku napsat: „Zápis do MŠ 2022/2023“ 
 
 1. Osobně
 • 2. - 6. května 2022
 • předat na sekretariát v zalepené obálce označené nápisem „Zápis do MŠ 2022/2023
 • v zalepené obálce označené nápisem „Zápis do MŠ 2022/2023“ vložit do schránky školy – budova NOVA, ředitelství, Opletalova 699
 
Výsledky přijímacího řízení:
Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace, Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí rozhoduje o přijetí podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.
 
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na stránkách školy: https://www.zsbnpl.cz/ms/uredni-deska-ms a na vchodových dveřích mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout osobně (po předchozí domluvě) přímo v kanceláři ředitele školy. Rozhodnutí budou připravena od 6. 6. 2022.
 

C. Kritéria při přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné předškolní vzdělávání – nar. do 31. 8. 2017).
 2. Věk a bydliště dětí – k celodenní docházce budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem ve městě Benešov nad Ploučnicí a jeho spádových obcích, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, tedy narozených do 31. 8. 2019 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy (148 dětí). Předpokládaný počet volných míst 40.
Doplňková kritéria:
 1. Do MŠ budou přednostně přijímány děti s jedním nebo více sourozenci, kteří navštěvují Mateřskou školu Benešov nad Ploučnicí.
 2. Ředitel školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (např. dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.).
Kritérium Bodové ohodnocení
Věk uchazeče:* 5 a více let 5 bodů
4 roky 4 body
3 roky 3 body
2 roky 1 bod
Trvalý pobyt: uchazeč má trvalý pobyt v obci Benešov nad Ploučnicí** 5 bodů
uchazeč má trvalý pobyt ve smluvních obcích 3 body
uchazeč nemá trvalý pobyt v obci nebo ve smluvních obcích 1 bod
Doplňkové kritérium:
 
mateřskou školu navštěvuje
sourozenec dítěte
1 bod
dítě se speciálními
vzdělávacími potřebami
1 bod
sociální potřebnost 1 bod
 
* Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v mateřské škole a jsou samostatné:
 1. děti se samostatně oblékají a svlékají,
 2. děti se samostatně nají,
 3. děti nemají pleny,
 4. děti zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků.
** Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
 
Doplňující informace:
 1. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií), bude postupováno podle věku dítěte (data narození), kdy bude upřednostněno starší dítě.
 2. O přijetí dítěte do mateřské školy a o individuálním vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.
 3. Ředitel školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy.
 4. Děti se přijímají vždy k 1. 9. následujícího školního roku. Tímto dnem vzniká povinnost zákonným zástupcům platit úplatu za předškolní vzdělávání i v případě, že dítě nastoupí k docházce po tomto datu.
 
V Benešově nad Ploučnicí dne 19. 04. 2022


Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR
K.A.H. Studio