ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Zápis do MŠ

Aktualizováno dne: 17. 4. 2023 (8.40 h)

 

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2023/2024

 

ZÁPIS DO MŠ SE BUDE KONAT
V PÁTEK 5. KVĚTNA 2023
(14.00 - 17.00 h)
budova MŠ, Cihelní 602


V den zápisu si připravte:
 1. vyplněnou žádost o přijetí
 2. podepsané a orazítkované potvrzení od lékaře
 3. rodný list dítěte
 4. občanský průkaz zákonného zástupce
 5. vyplněnou přihlášku ke stravování.
Zapsat dítě může pouze jeho zákonný zástupce. Přítomnost dítěte není podmínkou, ovšem děti jsou vítány.

Podklady k zápisu:
 1. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení ZDE)
 2. rodný list dítěte (prostá kopie, sken, foto)/ u cizinců pas
 3. místo trvalého pobytu
 4. potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti a o povinném očkování (ke stažení ZDE)
  • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
  • Jako doklad o očkování předloží zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy potvrzení od dětského ošetřujícího lékaře (ne kopii očkovacího průkazu). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  
 5. přihláška ke stravování (ke stažení ZDE).
 

Výsledky přijímacího řízení:
Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace, Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí rozhoduje o přijetí podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.
 
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na stránkách školy: https://www.zsbnpl.cz/ms/uredni-deska-ms a na vchodových dveřích mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout osobně (po předchozí domluvě) přímo v kanceláři ředitele školy. Rozhodnutí budou připravena od 6. 6. 2023.
 

A. Obecné informace:
 1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá podle § 34, § 34 a), § 34 b) a § 35, školského zákona č. 561/2004 Sb., podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a novely školského zákona č. 178/2016 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a podle dalších platných právních předpisů.
 2. Ředitel školy stanovuje kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání (viz níže). Zároveň jsou řádně přístupna a zveřejněna na místech obvyklých (webový portál školy, vstupní prostory MŠ). Jednotlivé žádosti o přijetí jsou ohodnoceny určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií na odevzdané žádosti o přijetí. Dle těchto kritérií se bude postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. V případě rovnosti výsledného součtu bodů bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte, kdy bude upřednostněno starší dítě.
 3. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zákonné lhůtě.
 4. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Dále děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitel školy individuálně. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity.
 5. Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.
 6. Letošní zápis bude probíhat formou osobního kontaktu v pátek 5. května 2023 od 14.00 do 17.00 h v budově mateřské školy, ul. Cihelní 602. Zákonný zástupce dítěte má k dispozici na webových stránkách školy všechny potřebné formuláře včetně žádosti o přijetí a podrobné instrukce.
 7. Při přijímání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce dokládá průkaz totožnosti a rodný list dítěte a další potřebné dokumenty, které chce využít.


B. Podmínky pro přijímání k předškolnímu vzdělávání:
 • zdravotní způsobilost (doloženo potvrzením lékaře o povinném očkování),
 • doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (doloženo potvrzením lékaře o povinném očkování),
 • vyjádření školského poradenského zařízení popř. registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte pokud jsou indikovány,
 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. děti, které jsou rodinnými příslušníky občanů EU,
 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylu, osobami používající doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami používajícími dočasné ochrany (předloží doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR).

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, které se týká dětí, jež ke dni 31. 8. 2023 dovrší 5 let (narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018). Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (pětileté děti):
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, to je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.
Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:
 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
V souladu s ustanovením § 34 a školského zákona je vždy přijat uchazeč rok před nástupem povinné školní docházky.
Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální povinné předškolní vzdělávání, oznámí tuto skutečnost písemně řediteli školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tj. do 31. 5. 2023).


C. Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání:


Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let.
K předškolnímu vzdělávání dle § 34, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se do mateřské školy zřízené obcí přednostně přijímají děti ze spádové oblasti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
 
Ředitel mateřské školy je oprávněn přijmout pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou.
 
Do mateřské školy mohou být k 1. 9. přijaty i děti po dovršení dvou let (tzn. děti, které dovršily 2 let do 31. 8.). Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole (dítě je schopno socializace v kolektivu, je schopno komunikovat a vyjádřit vlastní potřeby, má vytvořeny hygienické a stravovací návyky). Děti jsou přijímány do výše povoleného počtu dětí, uvedeném ve školském rejstříku s ohledem na zákonné snižování počtu dětí na základě podpůrných opatření. Dítě, které nedosáhne k 31. 8. věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.
 
Systém bodového hodnocení je nastaven tak, aby mělo starší dítě přednost před mladším a děti s trvalým pobytem ve městě Benešov nad Ploučnicí přednost před dětmi ze smluvních obcí a z nespádové oblasti.
 
Dítě se zdravotním postižením lze přijmout do MŠ na základě písemného doporučení a posouzení lékaře či poradenského zařízení. Před vydáním rozhodnutí musí zákonní zástupci tato vyjádření předložit.
 
KRITÉRIUM BODY
Věk dítěte k 31. 8. 2023: 5 a více let
 • děti narozené do 31. 8. 2018
50 bodů
4 roky
 • děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019
40 bodů
3 roky
 • děti narozené od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020
30 bodů
2 roky
 • děti narozené od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021
20 bodů
Trvalý pobyt dítěte*: uchazeč má trvalý pobyt v obci Benešov nad Ploučnicí 50 bodů
uchazeč má trvalý pobyt ve smluvních obcích 20 bodů
uchazeč nemá trvalý pobyt v obci nebo ve smluvních obcích 0 bodů
Doplňkové kritérium:
 
dítě má v MŠ sourozence, který se bude v MŠ vzdělávat i ve školním roce 2023/2024 1 bod
 
* Upřednostnění se týká též dětí občanů EU nebo občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území města. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
 
 
Způsob vyhodnocení žádostí
 
Vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy bude prováděno bodovým systémem. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti bodů bude při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vycházeno z přesného data narození, přepočteného na roky, měsíce a dny věku dítěte, přičemž bude přijato dítě starší.
Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitel v případě úplné rovnosti data narození dětí přihlížet k zájmu dítěte (k rodinným, sociálním a zdravotním podmínkám). V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem, a především k zájmu dítěte (k rodinným, sociálním a zdravotním podmínkám). V případě všech vyjmenovaných shod bude vybráno dítě k přijetí losem.
 
Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
 
Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacitu školy. Při přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 bude možno od 1. 9. 2023 přijmout 29 dětí v případě, že se do konce správního řízení nevyskytnou nové skutečnosti o povinném snižování počtu dětí ve třídě z důvodu podpůrného opatření či přijetí dítěte mladšího 3 let. V případě přijetí dítěte mladšího 3 let se počet dětí snižuje dle vyhlášky Vyhlášky č. 14/2005 Sb. §2 (6): Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6. (platnost vyhlášky od 1. 9. 2020).
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR
K.A.H. Studio