Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

14. července 2021
Rozloučení s předškoláky
Slavnostní vyřazování předškoláků 2021 Video ze slavnostního rozloučení s předškoláky naší mateřské školy je na světě - zde. Chtěli bychom poděkovat Vlastíkovi Krejčímu za zpracování a za spolupr... [více]
14. června 2021
Žabky - Indiánské léto
Děti ze třídy Žabky se seznámily se životem domorodých obyvatel Ameriky. Poznávaly typické předměty ze života indiánů, vyrobily si indiánský předmět, čelenku, mapu. Zahrály si na indiánskou vesnici ... [více]
29. května 2021
Projektový den v MŠ - Ptačí svět
Ve středu dne 19. května 2021 navštívil děti ze třídy Žabek pan Ota Dračka, ochránce a strážce přírody. V rámci projektu Škola pro život proběh pro děti v MŠ projektový den nazvaný "Ptačí svět", kte... [více]

NEPŘEHLÉDNĚTE

DŮLEŽITÉ INFORMACE !

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022


Vyvěšeno dne 1. 6. 2021

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 naleznete ZDE.

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy (letní prázdniny)

V Benešově nad Ploučnicí dne 12. května 2021
 
 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Vážení rodiče,
 
v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a po dohodě se zřizovatelem školy Vám oznamuji:
 
přerušení provozu mateřské školy v období letních prázdnin od 19. 7. do 15. 8. 2021.
 
Důvod: z organizačních a technických důvodů.
 
Provoz mateřské školy bude opět zahájen v pondělí 16. 8. 2021.
 
 
  
 
 
Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy
 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Informace o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v průběhu školního roku 2021/2022 s účinností od 1. 9. 2021 naleznete ZDE.

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2021

Úplata za měsíc duben 2021:

  • dětem, kterým nebylo umožněno na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR docházet v dubnu 2021 do MŠ,  bude úplata prominuta,
  • mladším dětem, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni u vybraných profesí a na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jim bylo umožněno navštěvovat školku mají stanovenu za měsíc duben 2021 Kč 150,-

Vyúčotvání plateb proběhne nejpozději do 15. 9. 2021.

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.
Z důvodu uzavření provozu MŠ v termínu od 1. 3. do 31. 3. 2021 bude úměrně zkrácena výše úplaty za předškolní vzdělávání dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Výše úplaty za předškolní vzdělávání měsíc březen 2021 bude činit 0,- Kč.

Vyúčotvání plateb proběhne nejpozději do 15. 9. 2021.

Ošetřovné při nařízené karanténě

Postup zaměstnance – žadatele o dávku:

Při onemocnění dítěte nebo jiného člena rodiny, při péči o dítě do 10 let věku z důvodu, že mu byla nařízena karanténa nebo proto, že osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, se nárok na dávku uplatňuje tiskopisem „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“, který vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, v případě nařízení karantény i orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen ošetřující lékař). Tiskopis má 2 propisovací díly. Při vzniku potřeby ošetřování předá ošetřující lékař pojištěnci (popř. osobě, která onemocněla, byla jí nařízena karanténa) první díl tohoto rozhodnutí, a to:

  • I. díl – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné, kterým zaměstnanec uplatňuje nárok na ošetřovné a po doplnění části B předá I. díl svému zaměstnavateli.

Pro výplatu dávky musí zaměstnanec ještě doložit trvání potřeby ošetřování. Tuto skutečnost dokládá

  • II. dílem – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který zaměstnanci předá ošetřující lékař (orgán ochrany veřejného zdraví) při ukončení potřeby ošetřování; ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení potřeby ošetřování nejvýše tři kalendářní dny dopředu ode dne, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba ošetřování (péče) pominula, resp. pomine.
  • Potvrzením o trvání potřeby ošetřování (péče) v případech, kdy ošetřování trvá delší dobu. Tento tiskopis ošetřující lékař vystaví i v případě vystřídání ošetřujících osob, a to ke dni, který předchází dni, od kterého ošetřování (péči) přebrala jiná osoba.

I tyto tiskopisy předává zaměstnanec neprodleně svému zaměstnavateli.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B. tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli.

Došlo-li k vystřídání ošetřujících osob, uplatňuje zaměstnanec, který ošetřoval člena domácnosti (převzal péči) jako druhý v pořadí, nárok na ošetřovné tiskopisem „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“, který zaměstnanec obdrží i na kterékoliv OSSZ. Na tomto tiskopise vyplní požadované údaje a přiloží II. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který mu vystaví ošetřující lékař. Tiskopis musí být podepsán i pojištěncem, od kterého přebírá ošetřování (péči). Při uzavření dětského výchovného zařízení použije k uplatnění nároku na ošetřovné druhé vyhotovení tiskopisu „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“.

zdroj: https://www.cssz.cz/web/cz/uplatnovani-naroku-a-vyplata-davek-nemocenskeho-pojisteni#OSETROVNE

OP VVV Šablony II Škola pro život

PROJEKTY ŠKOLY

 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio