Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

16. září 2013
Projekt Škola hrou ukončen
V rámci projektu EU peníze školám byl na naší škole realizován projekt Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759). Do projektu, který probíhal od 1. února 2011 do 31. července 2013, se zapojili všichni žáci školy i celý pedagogický sbor. Významnou měrou byla podpořena výuka prostřednictvím digitálních technologií zaměřená především na přírodovědnou gramotnost a spolupráci v rámci mezinárodních projektů. K rozvoji těchto aktivit byla škola vybavena novou digitální technikou. Nákup byl realizován prostřednictvím tří výběrových řízení, z nichž druhé bylo pro formální chyby v zadávací dokumentaci zrušeno a opětovně vypsáno.
Samotný projekt byl realizován ve třech fázích. V přípravné fázi byl realizován nákup digitálních technologií a proběhlo vzdělávání pedagogů v tvorbě digitálních učebních materiálů. Obě budovy školy byly pokryty signálem Wi-Fi. V hlavní, realizační, fázi byly zavedeny nové předměty pro nadané a talentované žáky prostřednictvím individualizace výuky pomocí digitálních technologií. Pedagogičtí pracovníci zpracovali celkem 27 sad digitálních učebních materiálů (v každé sadě 20 výukových materiálů - DUM, celkem 540) pro vzdělávací předměty na I. i II. stupni školy, které aplikovali do vzdělávacího procesu. Zároveň byla zbudována nová laboratoř pro rozšířenou výuku přírodovědných předmětů. Žáci školy byli zapojeni do mezinárodních projektů s využitím komunikace prostřednictvím digitálních technologií a zaměřením na využití zkušeností z rozvoje přírodovědné gramotnosti. V závěrečné fázi pak učitelé sdíleli vytvořené DUMy ve virtuálním prostředí školy. Ve školním vzdělávacím programu byly dále rozvíjeny vyučovací předměty s využitím digitálních technologií a předměty zaměřené na rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků. Škola byla dovybavena novou interaktivní technikou.
Po skončení projektu bude škola nadále realizovat výuku v intencích výstupů projektu, tj. bude pokračovat rozvoj přírodovědné gramotnosti prostřednictvím předmětu seminář a praktika z přírodovědných předmětů. Škola bude i nadále zapojena do mezinárodních projektů, zejména s kooperující školou Pestalozzi Gymnasiem Heidenau (SRN). Nastoupený trend výuky prostřednictví digitálních učebních materiálů bude i nadále pokračovat a vytvořené materiály budou využívány v rámci výuky předmětů, pro které byly vytvořeny.
Závěrečná monitorovací zpráva projektu byla řídícím orgánem dne 16. 9. 2013 schválena. Všem pracovníkům školy patří poděkování za úspěšnou realizaci tohoto projektu v prostředí naší školy.
24. května 2013
Mezinárodní projekt Náš svět
Pro rok 2013 získala ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí dotaci z Fondu malých projektů, Cíl 3, Euroregion Elbe – Labe na spolupráci Základní školy Benešov nad Ploučnicí a Pestalozzi Gymnasia Heidenau. Projekt nese název Náš svět/Unsere Welt a jeho náplní jsou výměnné pobyty žáků a studentů z obou stran hranice, vzdělávací kurz pro dospělé a závěrečná výstava. Tématem výměnných pobytů, které jsou vždy čtyřdenní, je uspořádání Olympijských her. Hlavním tématem je kromě sportovního vyžití myšlenka internacionalismu a multikulturality. Vzdělávací kurz pro dospělé bude mít za cíl vytvoření vitrážových hodin, tématem je orloj.

Závěrečná výstava je tradičním aktem ukončení tvůrčího roku všech frekventantů vzdělávacích kurzů, které se uskutečnily ve výtvarných dílnách školy.
1. prosince 2012
Dotazníkové šetření a informační gramotnost
Žáci 5. a 9. tříd se zúčastnili „Testování s Gepardem“ - testování informační gramotnosti připraveného společností Scio. Protože práce s informací je nesmírně důležitým prvkem vzdělávání, bylo naším cílem pomocí profesionálních testů zjistit, jak na tom jsou naši žáci. Každý žák řešil on-line formou jedinečný test, který obsahoval průměrně 30 - 35 úloh (ti nejúspěšnější až 40) se zaměřením na vyhledávání informací, hodnocení informací, zpracování a interpretaci informací, komunikaci, sdílení a prezentaci informací a bezpečnost a etiketu práce s informacemi. Obsahově úlohy zkoumali dovednosti napříč všemi předměty vyučovanými na základní škole. Tematicky odpovídají zájmům cílové věkové kategorie. Testování se v těchto ročnících zúčastnilo 83 žáků. Po skončení testů ihned každý zjistil svou úroveň - tedy zda je infozačátečník, infoprůzkumník, infouživatel, infoznalec nebo infoprofík. Scio škole bude v pátek 7. 12. 2012 interpretovat výsledky tohoto testování a zároveň bude vysvětleno, jak dál rozvíjet informační gramotnost našich žáků, a to v různých předmětech. Další informace k projektu na stránkách http://gepard.scio.cz, kde je možné si vyzkoušet DEMO test.

V průběhu listopadu se zároveň všichni žáci od 5. do 9. tříd, včetně speciálních tříd, a jejich třídní učitelé zapojili do projektu "Každý se ve škole cítí dobře - klima školy" - zkráceně Pohoda, také od společnosti Scio. Prostřednictvím dotazníkového šetření bylo zmapováno, co všem 219 aktérům-žákům a 14 učitelům na škole nejvíce vyhovuje, co méně a co by chtěli ještě zlepšit. Po vyhodnocení získá škola informace a doporučení o tom, jaké silné a slabé stránky ve škole vnímají učitelé a jejich žáci. Hlavním cílem tohoto dotazníkového šetření je podpora školy v budování příznivého sociálního klimatu ve škole. Po získání výsledků s nimi budou seznámeni jak učitelé, tak žáci a jejich zákonní zástupci. Také tento projekt má své stránky http://pohoda.scio.cz.
27. listopadu 2012
Projekty pro školní rok 2012-2013
"EU peníze školám" od 1. února 2011 do 31. července 2013 projekt "Škola hrou" (CZ.1.07/1.4.00/21.0759)

Projekty jejichž poskytovatelem dotace je Euroregion Elbe-Labe v rámci programu Cíl3, kterým jsou financovány mezinárodní aktivity v rámci vymezeného území. Partnerem projektu naší školy je Pestalozzi Gymnasium v Heidenau
Projekt "Otevřená náruč/Offene Arme" (EEL-0166-CZ-1) - od 1. 4. 2012 do 15. 12. 2012
Projekt "Náš svět/Unsere Welt (EEL-0228-CZ-1) - od 1. 5. 2013 do 30. 12. 2013
Škola je partnerem projektu „Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku“ (s registračním číslem CZ.1.07/1.1.34/01.0017) v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II OP VK, který realizuje Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI - příspěvková organizace. Oficiální stránky tohoto projektu http://www.dorado.cz/rtvnd .
Škola je partnerem projektu "Metodik" (CZ.1.07/1.3.49/02.0009), jehož cílem je podpořit vzdělávání a činnost předmětových metodiků – seznámit cílovou skupinu s novými trendy z oblasti využití mobilních technologií (tablet, smartphone) ve výuce s důrazem na metodickou a didaktickou správnost. Seznámit je s aktuálními trendy v metodice vzdělávání. Realizátorem projektu je Základní škola a Mateřská škola Děčín IV. Oficiální stránky: www.metodik.eu.
29. září 2012
Projekt Škola hrou
V rámci projektu Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759) realizovaného v projektu EU - peníze školám byla v srpnu podána již 3. monitorovací zpráva. V rámci projektu je ve škole realizována šablona věnovaná Využití ICT - šablony III/1: Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií, III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a III/3: Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií a šablona Přírodní vědy č. V/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů.
Šablona III/1 byla realizována prostřednictvím projektu Babylon, do kterého byli zapojeni žáci 5., 6. a 9. tříd. Vyučujícími předmětů v projektu byli Mgr. L. Sönlová a Mgr. M. Vokatý. Cílem této šablony bylo propojení digitálních technologií s výukou cizích jazyků. Zkušenosti získané z této výuky budou využívány pro výuku i v dalším školním roce. V rámci šablony III/2 vytvářeli učitelé školy digitální učební materiály (DUM), které po jejich vytvoření vyzkoušeli v samotné výuce. V rámci této šablony bylo vytvořeno a odpilotováno 27 sad DUM (v každé sadě 20 vzdělávacích materiálů). Byly vytvořeny materiály pro všechny ročníky z různých předmětů. Nejvíc DUMů (11 sad) bylo vytvořeno pro český jazyk - materiály vytvořily Mgr. H. Svobodová (jednu ve spolupráci s Mgr. Z. Černou), Mgr. V. Becková, Mgr. B. Ušáková, Mgr A. Špačková (po 2 sadách), Mgr. V. Doležalová, Mgr. L. Ficencová, Mgr. H. Fridrichová (každá 1 sada). Pro výuku cizích jazyků - německý a anglický jazyk bylo vytvořeno šest sad, které vytvořili Mgr. M. Vokatý (5 sad) a Mgr. L. Sönlová (1 sada). Čtyři sady vznikly pro výuku matematiky - po jedné sadě vytvořily Mgr. J. Soorová, Mgr. J. Chvojková, Mgr H. Svobodová a Ing. H. Brňáková. Po jedné sadě byly vytvořeny sady Mgr V. Doležalovou pro vlastivědu, Mgr. M. Baštrnákovou pro prvouku, P. Skořepovou pro přírodopis (biologii člověka), Mgr. J. Šedivou pro zeměpis, L. Řadovou pro dějepis a Mgr. M. Zákravskou pro výtvarnou výchovu. Všem autorům patří poděkování za jejich vytvoření a ověření ve vyučovacích hodinách. Všechny materiály jsou uloženy na školním serveru, v případě zájmu kontaktujte vedení školy nebo jednotlivé autory. Před vlastním vytvářením jednotlivých sad a realizací dalších šablon se učitelé v rámci šablony III/3 vzdělávali pro oblast digitálních technologií. Své zkušenosti využívají při výuce jednotlivých vyučovacích předmětů a budou využívat pro zkvalitnění a inovaci svých hodin.
Šablona V/1 byla realizována projektem Malý Einstein. Do projektu byli zapojeni talentovaní a nadaní žáci v oblasti přírodních věd. Výuka probíhala v předmětu přírodopis v 5. třídě a ve volitelných předmětech Seminář a praktika z přírodovědných předmětů pro žáky 7. - 9. ročníků. V hodinách s žáky pracovali Ing. M. Rybář a Mgr. J. Špička. Výuka probíhala v odborných učebnách a přírodovědné laboratoři a také v okolí školy (např. na školní zahradě vzniklo broukoviště). Celý projekt bude zakončen v průběhu nového školního roku 2012/13.
23. března 2012
Projekty ve školním roce 2011-2012
"EU peníze školám" od 1. února 2011 do 31. července 2013 projekt "Škola hrou" (CZ.1.07/1.4.00/21.0759)

Projekty jejichž poskytovatelem dotace je Euroregion Elbe-Labe v rámci programu Cíl3, kterým jsou financovány mezinárodní aktivity v rámci vymezeného území. Partnerem projektu naší školy je Pestalozzi Gymnasium v Heidenau

V roce 2011 - projekt "Umění bez hranic" (EEL-0147-CZ-1). V roce 2012 - projekt "Otevřená náruč" (EEL-0166-CZ-1).
2. února 2012
EU - peníze školám Projekt Škola hrou
V průběhu 1. pololetí školního roku 2011/12 probíhala ve škole realizace projektu EU peníze školám - Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759). Žáci 5. - 9. tříd se do projektu zapojili v rámci výuky povinných i volitelných předmětů. V projektu Malý Einstein - pracují v 5. třídách tři skupiny žáků, jejich cílem je individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků. Stejným tématem, přírodovědnou garmotností, se zabývají také žáci 7. - 9. ročníků ve volitelném předmětu Seminář a praktika z přírodovědných předmětů, kde si pod vedením Ing. Rybáře a Mgr. Špičky v přírodovědné laboratoři ověřují teoretické znalosti praktickými činnostmi. Žáci 5., 6. a 9. tříd jsou v projektu zapojeni projektem Babylon, kde vybraní žáci prostřednictvím ICT rozvíjejí také své jazykové znalosti.

Učitelé školy vytvářejí pro zkvalitnění a inovaci výuky digitální učební materiály, které přímo ověřují ve vyučovacích hodinách jednotlivých předmětů. K dispozici jsou v současné době tyto sady: Německý jazyk pro 8. r. (slovesa, příslovce, spojky, příslovce, číslovky, přídavná jména...); Anglický jazyk pro 6. r. (slovesa, tvoření otázek, psaní číslic, předložky, abeceda, křížovky...); Německý jazyk pro 9. r. (názvosloví zemí, obyvatel, národů, zeměpisná příd. jm., trpný rod, předložkové vazby...) - Mgr. Milana Vokatého (kontakt: vokaty@zsbnpl.cz), Český jazyk - vyjmenovaná slova - Mgr. Aleny Špačkové (kontakt: spackova@zsbnpl.cz).
Mgr. M. Šmídová
30. září 2010
Projekty a granty 2009-2011
Pro školní roky 2009/2010 a 2010/2011 škola získala:
- dotaci na uspořádání vzdělávacího kurzu techniky vitráž tiffany od Ústeckého kraje v rámci projektu Zlaté české ručičky
- dotace z Česko-německého fondu budoucnosti byla uznána v rámci projektu Duhový svět; tento projekt je složen z několika vzdělávacích kurzů a výměnných pobytů žáků i učitelů z Benešova nad Ploučnicí a Heidenau
- dotace EU peníze školám - projekt Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759)
14. března 2006
Projekty v rámci mezinárodní spolupráce v roce 2007-2009
Ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009 čerpá škola finanční příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti
Název projektu: Ateliér výchov uměním
V rámci tohoto projektu probíhá
- 4 denní kurz v keramické dílně,
- 4 denní výměnný pobyt žáků Benešov n. Pl. - Heidenau (průřezové téma :Multikulturní výchova)
- dvoudenní kurz prostorové tvorby a závěrečná vernisáž výstavy (k 28. říjnu - státnímu svátku ČR)
Vernisáž výstavy ukončí celý projekt, předpokládá se účast starostů měst Benešova n. Pl a Heidenau, představitelů UJEP Ústí n. L. a dalších hostů z partnerské školy v Heidenau.
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio