Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

30. listopadu 2016
Pedagogové ve školní lavici
Dva listopadové dny patřily vzdělávání pedagogů. V multimediální učebně na budově NOVA se pedagogové v rámci projektu „Otevřená mysl“ (CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002933) vzdělávali v metodice „Sfumato ® – Splývavé čtení ® aneb čtení pro všechny děti“. Jedná se o metodiku, která je jedním z efektivních nástrojů pro výuku elementární gramotnosti, je to jedna z cest k fungující čtecí technice a v neposlední řadě motivuje a podporuje v aktivní práci.
  Pedagogové ve školních lavicích (4 obrázky) 
 
30. listopadu 2016
Den otevřených dveří a workshop
Ve čtvrtek 20. října 2016 se škola otevřela návštěvníkům v rámci Dne otevřených dveří. Návštěvníky provázeli vybraní žáci 9. tříd, kteří jim představili naši školu a ukázali možnosti, které škola při vzdělávání žáků nabízí. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do vyučovacích hodin, ve kterých pracovali žáci pod vedením svých pedagogů - vidět tak mohli práci v technické dílně, vaření ve školní kuchyňce, základy šití v dílně šití umístěné ve školní knihovně nebo jazykové vzdělávání v multimediální učebně. Skupiny žáků pracovaly také v obou počítačových učebnách, hudební vystoupení trénovali žáci v učebně hudební výchovy a výrobky z keramické hlíny vytvářeli naši žáci v keramické dílně v učebně výtvarné výchovy. V aule školy se na své závěrečné vystoupení připravovali také účastníci výměnného pobytu. Pro návštěvníky byla otevřena také učebna fyziky s přírodovědnou laboratoří. Všem žákům i pedagogům patří velké poděkování za prezentaci aktivit naší školy.

Den otevřených dveří, pořádaný v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín (Výzva č. 02_15_005 pro MAP; CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297), pokračoval workshopem - panelovou diskuzí v aule školy na téma společné vzdělávání. Garantem odborné diskuse byla PhDr. Veronika Ušáková, psycholog PPP Děčín.
  Den otevřených dveří a workshop (12 obrázků) 
 
10. května 2016
Projekt vzdělávání
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí získala podporu EU na spolupráci se spřátelenou školou Pestalozzi Gymnasiem Heidenau. Společný projekt nese název Vzdělávání (č. EEL-0067-CZ). Spolupráce bude spočívat ve dvou výměnných pobytech českých a německých žáků a studentů, zaměřených na hudbu. Jedná se o pokračování projektu "Hudba spojuje národy". Dále se s podporou EU uskuteční několikadenní výtvarný kurz pro pedagogy obou škol, zaměřený na tvorbu mozaiky. Poslední akcí projektu bude společná výstava v galerii benešovské školy, která bude otevřena pro veřejnost.
17. září 2015
Výzva č. 57 - projekt Řemeslo
V rámci Výzvy č. 57 - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl škole 15. září 2015 spolu s dalšími 1 528 projekty podanými základními a středními školami schválen projekt "Řemeslo" - CZ.1.07/1.1.00/57.0177 s celkovými náklady ve výši 338 377 Kč.

Projekt "Řemeslo" je zaměřen zejména na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni a jazykových komunikačních dovedností žáků i učitelů. Schválením projektu získala škola finanční prostředky na vybavení školních dílen, rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ, ale také na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů a také na rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků formou blended learningu v anglickém a německém jazyce.
16. července 2015
Výzva 56 - projekt Vzdělávání
V rámci Výzvy 56 - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl škole schválen projekt "Vzdělávání" - CZ.1.07/1.1.00/56.1306 s celkovými náklady ve výši 687 678 Kč.

Projekt "Vzdělávání" je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků, jejímž cílem je podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. Získané prostředky budou využity na rozšíření nabídky školní knihovny o nové tituly a v rámci výuky budou realizovány čtenářské dílny. V rámci projektu se uskuteční také zahraniční jazykové kurzy pro učitele, jejichž cílem je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů. Aktivity projektu jsou zaměřeny také na zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO. Pro žáky je na podzim 2015 připraven zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt do SRN, který je připravován ve spolupráci s partnerskou školou Pestalozzi Gymnasiem v Heidenau.
18. dubna 2015
Primární prevence - projekt 2015
Naše škola získala v rámci dotačního programu "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2015" finanční prostředky na projekt "Primární prevence ve výuce". Aktivity tohoto projektu jsou určeny žákům šestých a sedmých tříd a jeho realizace bude probíhat v 1. pololetí školního roku 2015/16. Cílem je podpořit rozvoj skupiny - třídního kolektivu, posílit pozitivní vztahy mezi žáky a eliminovat agresi v rámci šestých a sedmých tříd. Dílčími cíli jsou společné prožití úspěchu, definování a přijetí zdravé spolupráce celé třídy, uvědomění si příčin a následků asociálního chování a jejich následná eliminace.
19. prosince 2014
Projekt Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje
Naše škola je spolu s dalšími základními školami Děčínska partnerem projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ s reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0005 (OP VK). Cílem projektu je rozvoj a zvýšení kvality počátečního vzdělávání v oblasti přírodovědných a technicky zaměřených oborů. Projekt je především zaměřen na propagaci, podporu a zkvalitnění vzdělávání žáků v Ústeckém kraji v návaznosti na aktuální požadavky potencionálních zaměstnavatelů, ale také na další rozvoj znalostí a dovedností žáků. Jedná se o komplexní podporu vzdělávání technického a přírodovědného směru. Partnerskými školami jsou v našem okrese Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI - příspěvková organizace, Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace a Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace.

Žáci naší školy z obou devátých tříd a II. speciální třídy se v rámci tohoto projektu ve středu 19. listopadu 2014 zúčastnili projektového dne "Zkus to sám", který pro ně uspořádala Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI. Žáci - chlapci i děvčata - měli možnost si prohlédnout prostory této školy a zejména si na vlastní kůži vyzkoušet řemesla, která se na této střední škole vyučují. Pod vedením mistrů odborné výchovy a samotných studentů se seznámili se strojírenskými profesemi a vyzkoušeli si aktivity, které jim jednotlivé profese přiblížily. Zároveň si na cvičné lodi v Děčíně - Rozbělesích vyzkoušeli také profesi lodníků, která se na této škole vyučuje. Cílem tohoto projektového dne je popularizace technických řemesel a zároveň příprava vycházejících žáků k volbě povolání, které si budou již brzy vybírat.
29. ledna 2014
Projekt Keramická dílna na základní škole
Základní škola ve spolupráci s městem Benešov nad Ploučnicí připravuje projekt "Keramická dílna na základní škole", kterým by chtěla rozšířit nabídku výtvarného vzdělávání žáků II. stupně o keramiku a grafiku. Cílem je pořízení keramické pece a grafického lisu do učebny výtvarné výchovy v budově NOVA. Projekt je řešen ve spolupráci s Místní akční skupinou Labské skály, jejímž prostřednictvím bude zažádáno o podporu z Programu rozvoje venkova, OSA IV. Leader, v rámci 10. výzvy MAS. Projekt vzniká ve spolupráci Základní školy Benešov Ploučnicí a města Benešov nad Ploučnicí.

Škola je zároveň partnerem projektu "Environmentální výchova dětí v Benešově nad Ploučnicí - vybudování výukového zahradního altánu", který připravuje Město Benešov nad Ploučnicí. Informace je ve složce SIPVZ, DVPP, PROJEKTY a na stránkách města.

V průběhu prázdnin byla realizována poptávková řízení a škola byla vybavena novou keramickou pecí a grafickým lisem - satinýrkou.
25. ledna 2014
Projekt Environmentální výchova dětí v Benešově nad Ploučnicí
Město Benešov nad Ploučnicí připravuje projekt "Environmentální výchova dětí v Benešově nad Ploučnicí - vybudování výukového zahradního altánu". Projekt je řešen ve spolupráci s Místní akční skupinou Labské skály, jejímž prostřednictvím bude zažádáno o podporu z Programu rozvoje venkova, OSA IV. Leader, v rámci 10. výzvy MAS. Projekt vzniká ve spolupráci Města Benešov nad Ploučnicí, Rodinného centra MEDVÍDEK a Základní školy Benešov Ploučnicí."
7. ledna 2014
Mezinárodní projekt pro rok 2014
Pro rok 2014 je dotační titul Cíl3 vypsán díky končícímu dotačnímu období pouze na první pololetí roku 2014. Pro spolupráci benešovské Základní školy a Pestalozzi Gymnasia Heidenau byla získána dotace na výměnný pobyt německých studentů v Benešově nad Ploučnicí. Pobyt bude čtyřdenní, setkají se na něm české děti, které se vzdělávají v německém jazyce se studenty spřátelené školy. Mezinárodní projekt Vzdělávání (EEL-0300-CZ-1) spolupráce ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí a Pestalozzi Gymnasia Heidenau 5. 5. – 8. 5. 2014, Benešov nad Ploučnicí.

Výměnný pobyt pro 15 českých a 15 německých dětí bude zaměřen na práci záchranných složek. S odkazem na pravidelně se opakující povodně, nebezpečí nepřehledných dopravních situací a další životohrožující jevy, spatřujeme nutnost přeshraniční spolupráce a výměny zkušeností v dané problematice. Spolupracující organizací zde budou dobrovolní hasiči z Benešova nad Ploučnicí. Projekt sleduje zásadní vzdělávací linii. Její podstatou je předávání pedagogických zkušeností. V případě dětí řešíme projektem vždy aktuální téma, které přinese současnost, proto pro rok 2014 zařazujeme práci záchranných složek. Důvodem jsou časté živelné katastrofy, které ovlivňují životy lidí bez ohledu na hranice. Výměnné pobyty žáků mají již dlouholetou tradici, kterou hodláme dále rozvíjet.
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio