Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

9. února 2019
Jazykové olympiády 2019

aktuálně okresní kolo OAJ a ONJ

Školní kola

V prosinci a v lednu se uskutečnila také školní kola jazykových olympiád. V Olympiádě v německém jazyce si své znalosti vyzkoušelo 32 žáků od 7. po 9. třídy. V jednotlivých částech -  poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním a také psaní v německém jazyce prokázali nejlepší znalosti Adéla Matoušková ze 7. A v mladší kategorii a Vít Martínek z 9. A ve starší kategorii. Oba vítězové, spolu s žáky na 2. místě - Pavlem Dobrovolným (7. B) a Matějem Wernerem (8. B) budou školu reprezentovat v únorovém okresním kole.

V Olympiádě v anglickém jazyce se soutěžilo také ve dvou kategoriích – v kategorii žáků 6. a 7. tříd soutěžilo 25 žáků a v kategorii 8. a 9. tříd 31 žáků. Soutěžící museli prokázat své znalosti v poslechu cizojazyčného textu a čtení s porozuměním. Nejlepší výsledek dosáhli Karolína Kounovská a Jan Urbánek, oba z 6.A v mladší kategorii, hned za nimi se umístil Pavel Barčák, Nicol Schánělová (oba 6. A) a Pavel Dobrovolný (7. B). Ve starší kategorii byli nejlepší Vít Martínek z 9. A a Daniela Taichová z 8. B, na dalších místech byli Jan Balvín (8. C), Matěj Werner (8. B) a Marek Štípek (9. A). V okresním kole v Děčíně budou naši školu reprezentovat Karolína Kounovská a Vít Martínek. Blahopřejeme a držíme oběma palce.

Okresní kola

V úterý 5. února 2019 se v Děčíně na ZŠ Komenského uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V okresním kole je soutěž rozdělena do kategorií I.A, ve které soutěží žáci do 7. ročníků ZŠ, I.B je určena žákům stejného ročníku víceletých gymnázií a stejné je to u starší kategorie II.A a II.B (soutěží žáci 8. a 9. ročníků a stejných ročníků víceletých gymnázií). Naši školu reprezentovali Karolína Kounovská z 6. A v kategorii I.A a Vít Martínek z 9. A v kategorii II.A. V mladší kategorii své jazykové znalosti předvedlo 13 soutěžících a naše reprezentantka Karolína Kounovská získala krásné 3. místo. Ve starší kategorii soutěžilo 13 žáků a Vítek Martínek se umístil v druhé polovině soutěžících. Karolíně gratulujeme ke krásnému umístění.

Ve středu 13. února 2019 proběhlo v DDM Děčín okresní kolo Olympiády v německém jazyce, soutěží se ve stejných kategoriích jako v Olympiádě v anglickém jazyce. Soutěž si vyzkoušeli čtyři naši žáci - Adéla Matoušková, Pavel Dobrovolný, Vít Martínek a Matěj Werner. Pro všechny naše reprezentanty byla soutěž ověřením jejich jazykových znalostí ve výuce druhého cizího jazyka v konkurenci žáků dalších škol okresu Děčín, nejlepší výsledek dosáhl Pavel Dobrovolný. Děkujeme za reprezentaci školy.

M. Š.

9. února 2019
Dějepisná olympiáda, Olympiáda v Českém jazyce

aktuálně - okresní kola

Školní kola

V úterý 20. listopadu 2019 se pro 29 soutěžících žáků uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Její již 48. ročník měl téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. V této olympiádě soutěží pouze žáci 8. a 9. tříd. Se soutěžním testem si nejlépe poradil Jakub Martinec z 8C, a spolu s Matějem Wernerem z 8B, si potřebným ziskem bodů vybojovali oba postup do okresního kola. Na 3. místě se umístil Radek Heinzel z 9. B. Blahopřejeme.

Na konci měsíce - 28. listopadu 2019 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém třináct žáků 8. a 9. tříd nejprve řešilo mluvnický test a pak mělo za úkol napsat slohovou práci formou prózy na téma „Co všechno umí světlo“. Nejlépe si s nástrahami olympiády poradili Jakub Martinec a Nikola Zubčíková (oba 8. C), hned za nimi se umístil Radek Heinzel z 9. B. První dva si vybojovali postup do lednového okresního kola.

Okresní kola

V lednu 2019 se v obou soutěžích uskutečnila okresní kola. V Dějepisné olympiádě soutěžilo 17. ledna 2019 v okresním kole v Děčíně 37 žáků z 8. a 9. ročníků a stejných ročníků víceletých gymnázií, mezi nimi byli také oba dva naši reprezentanti - Jakub Martinec z 8. C a Matěj Werner z 8. B. Velmi pěkný výsledek zaznamenal Jakub Martinec, který si svými znalostmi vybojoval krásné 4. místo a je náhradníkem pro krajské kolo. Matěj se umístil v polovině soutěžního pole. Oběma děkujeme za reprezentaci školy a Jakubovi gratulujeme ke krásnému umístění.

Poslední lednový den, 31. ledna 2019, se uskutečnilo také okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V té si v okresním kole své znalosti a dovednosti vyzkoušelo 44 žáků z8. a 9. ročníků základních škol a stejných ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali Jakub Martinec a Nikola Zubčíková (oba z 8. C). I přesto, že se oba dva na výsledkové listině umístili ve druhé polovině soutěžích, patří jim pochvala za reprezentaci naší školy.

M. Š.

1. února 2019
Skřivánek 2019

soutěž v sólovém zpěvu, aktuálně z krajského kola

Školní kolo - kategorie 1. - 3. tříd

Ve středu 23. ledna 2019 se na naší škole po kolech třídních, uskutečnilo školní kolo tradiční pěvecké soutěže „Skřivánek 2019“. Letos oproti minulým ročníkům bojovalo 32 výherců třídních kol z 1. - 3. tříd o postup do městského kola.
Mezi účastníky soutěže se objevili již „ostřílení“ školní zpěváčci, ale i úplní nováčci, kteří porotu velmi překvapili. V 1. kategorii /1., 2.ročník/ byly velkými objevy Zuzana Zvěřinová z II. C /1. místo/, Patrik Ondrejkovič z II. B /2.místo/ a Karolínka Bříšková z I. B /3. místo/.
V  2. kategorii /3. ročník / si 1. místo vyzpívala Anička Půlpánová z III. B, 2. místo Ema Takáčová a 3. místo Magdalena Hralová, obě z III. C. 
Odměněni byli všichni aktivní účastníci soutěže malou sladkou odměnou. Nejmladší zpěváčci dostali ještě dáreček - za odvahu.

23. ledna 2019
Skřivánek 2019
Skřivánek 2019

12 obrázků


Městské kolo

V úterý 29. ledna 2019 se v aule naší školy konalo již po druhé městské kolo soutěže v sólovém zpěvu ,,Skřivánek 2019“. Tato soutěž má dlouholetou tradici, neboť se jedná o zpěv hlavně lidových písní. Letos se koná již 18. ročník této soutěže v sólovém zpěvu.
V aule se odpoledne sešlo 40 soutěžících - reprezentantů ze ZŠ Dolní Habartice, ZŠ Heřmanov, ZŠ Markvartice a také naší školy. Soutěžící byli v souladu s propozicemi soutěže rozděleni do dvou kategorií. V 1. kategorii (žáci 1. – 5. tříd) zazpívalo 29 zpěváků a ve 2. kategorii (6. – 8. třídy) bylo 11 soutěžících. Zejména v 1. kategorii měla porota složená z pedagogů - hudebních odborníků opravdu těžkou úlohu v rozhodování. Pochvalu za odvahu a předvedené výsledky si zaslouží všichni soutěžící.

Po náročném rozhodování porota rozhodla o pořadí takto - v 1. kategorii udělila tři první místa, která obsadili naši soutěžící - vítězství a postup do krajského kola si vybojovali - Anna Marie Kuĺková (5. B) a Samuel Feistner (4. C), na 1. místě skončila také Marie Linzmayerová (5. B). Na 2 místě skončila Eliška Bubníková (4. B), 3. místo si vyzpívala Ema Valoušková (5. A). Čestná uznání udělila porota Karolíně Bříškové, Patriku Ondrejkovičovi (oba ZŠ Benešov n. Pl.), Elizabeth Henkeové, Andres Ottové (ZŠ Markvartice), Natálii Pospíšilové (ZŠ Heřmanov) a Martinu Jungovi (ZŠ Dolní Habartice). Ve 2. kategorii se na 1. místě umístila Marie Hanzelová (ZŠ Markvartice), na 2. místě skončili Filip Stínil a Eliška Misíková (oba z 6. B). Čestné uznání od poroty získal František Petřík (6. B).

Oběma postupujícím budeme držet palce v krajském kole, které se uskuteční 11. února 2019 v Děčíně.

Mgr. A. Špačková

Krajské kolo

Krajské kolo soutěže proběhlo v pondělí 11. února 2019 v DDM v Děčíně. Naši školu reprezentovala dvojice zpěváků v I. kategorii - Anna Marie Kul´ková z 5. B a Samuel Feistner z 4. C. Ten za svůj pěvecký výkon získal čestné uznání poroty. Blahopřejeme!

M. Š.

1. února 2019
Badatelský klub

V rámci projektu Škola pro život, který na naší škole probíhá od 1. 2. 2019, pracují žáci v různých klubech - Čtenářských klubech, Klubech komunikace v cizím jazyce, Klubu zábavné logiky, ale také třeba v Badatelském klubu. Ten je určen žákům 1. stupně a vede ho Mgr. Jana Soorová. Klub je zaměřen na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech. Cílem je zatraktivnit žákům technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání a motivovat je k dalšímu vzdělávání v těchto oblastech. Projekt je realizován v rámci výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP., je spolufinancován Evropskou unií.

Na fotografiích je vidět, že práce žáky baví. Každý týden pracují pod vedením Mgr. J. Soorové nad novými pokusy a tím rozvíjejí svůj zájem o přírodovědné předměty.
  Badatelský klub (20 obrázků) 

10. ledna 2019
Workshop pedagogů
V pátek 4. ledna 2019 se v rámci projektu MAP II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611) uskutečnil v aule workshop zaměřený na podporu škol v plánování a provedení analýzy potřeb školy v rámci podaktivity 2.7. Cílem pracovního setkání všech pedagogických pracovníků školy byla příprava podkladů pro zpracování sebereflexe školy  a získání podkladů pro zpracování analýzy výchozího stavu školy (SWOT analýzy), zpracování potřeb pro další rozvoj školy v oblastech - čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech a další potřeby rozvoje školy.Workshop zahájil ředitel školy Mgr. Jakub Zelený, který přivítal všechny přítomné a předal slovo realizátorům setkání - členům realizačního týmu projektu. V úvodu se seznámili přítomní pracovníci s nástrojem ČŠI k hodnocení škol - dokumentem Kvalitní škola. V další části se rozdělili do pracovních skupin, ve kterých se společně zabývali jednotlivými oblastmi z tohoto dokumentu a z jejich práce pak vznikaly pracovní materiály. V každé ze sledovaných oblastí se zaměřili na silné a slabé stránky naší školy. Po práci ve skupinách následovala prezentace výstupů a její součástí byla diskuze k jednotlivým zjištěním. Vedení školy získalo výsledky pro další práci na tvorbě dokumentů, jejichž cílem bude vytvoření strategického plánu rozvoje školy.
  Workshop pedagogů (7 obrázků) 
Závěr workshopu patřil manažerce projektu - paní Haně Blažkové, která shrnula a zhodnotila celý workshop a všem poděkovala za účast a odvedenou práci.
25. prosince 2018
Muzikanti - koledníci ze III. C
V posledním školním týdnu roku 2018 se malí muzikanti ze III. C vydali školou jako koledníci s hudebním přáním a s dřevěným betlémem za svými kamarády a pedagogy. Hrajíce a zpívajíce vánoční koledy na nástroje doby současné i minulé, popřáli všem radostné prožití vánočních svátků, ZDRAVÍ a šťastné vykročení do nového roku.
  Muzikanti, koledníci ze III C (6 obrázků) 
 
23. prosince 2018
Vánoční koncert žáků ZUŠ Žandov
Žáci ZUŠ Žandov, kteří jsou zároveň žáky naší školy, uspořádali v aule školy v pátek 14. prosince 2018 svým spolužákům a pedagogům malý vánoční koncert. Diváci měli možnost vidět hudební pokrok všech účinkujících. Zazněly tu klavírní úpravy melodií z pohádky Mrazík, flétnová sóla, sourozenecká dua, ale i skladbičky pro 2 a 4 flétny. Společně hudebníci zazpívali píseň z pohádky „Kouzla králů“. Svým programem posluchače krásně naladili v adventně-vánočním čase a opět ukázali, jak se se svou hudební pílí posunuli o muzikantskou míli.
  Vánoční koncert žáků ZUŠ Žandov (8 obrázků) 
 
22. prosince 2018
Vánoční zpívání na Bílé škole
Na Bílé škole je před Vánoci tradicí společné zpívání koled a písní. Tentokrát se konalo v pátek 21. prosince 2018. Na chodbě v prvním patře se sešli žáci z přípravného ročníku, z 1., 2. a 3. tříd. Na klávesy je doprovázela paní učitelka Mgr. Zdena Černá. Po vánočním zpívání se žáci rozešli do svých tříd, kde měli společnou vánoční besídku.
  Vánoční zpívání na Bílé škole (10 obrázků) 
 
18. prosince 2018
Vánoční jarmark
Slavnostně vyzdobená budova Nova se v úterý 11. prosince 2018 přiblížila nadcházejícím vánočním svátkům. V jejích prostorách se uskutečnil tradiční vánoční jarmark - ten letošní byl vyvrcholením oslav 100. výročí vzniku republiky na naší škole. Součástí jarmarku byla v I. podlaží instalovaná výstava "Tady nová republika", kterou připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze ke 100. výročí vzniku ČSR, výstava, která na deseti panelech shrnuje základní informace o meziválečném Československu.

Ve dvou podlažích školní budovy si své stánky s výrobky připravili žáci jednotlivých tříd se svými pedagogy. Stánky nabízely vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby a dekorace, ale také drobné dárky, vánoční perníčky a cukroví, sladké i slané občerstvení. V přízemí byly připraveny také malé tvůrčí dílny, ve kterých si návštěvníci mohli vyrobit vánoční dekoraci nebo si vlastnoručně namalovat vánoční ozdoby. V galerii školy pak návštěvníci mohli posedět u kávy, čaje nebo svařeného vína, zastavit se v předvánočním shonu a naladit se na nadcházející vánoční svátky.

Poděkování si zaslouží všichni, kteří se na vánočním jarmarku podíleli - děti, jejich rodiče a pedagogové a samozřejmě všichni návštěvníci našeho jarmarku.
  Vánoční jarmark (24 obrázků) 
 
17. prosince 2018
Mikuláš, čerti a andělé
Ve středu 5. prosince 2018 zaznělo na chodbách školy řinčení řetězů a podivné bouchání. Žáci napjatě očekávali příchod Mikuláše, čertů a andělů. Tetokrát přišli do školy z 9. A. Postupně obešli všechny třídy, vyslechli si básně a písničky, které si pro ně žáci připravili, pokárali hříšníky a hodné děti podarovali malou sladkou odměnou. Mikuláš si vždy vybral zástupce třídy, který za ostatní slíbil, že se budou chovat slušně a budou dodržovat školní řád. Školku navštívil Mikuláš se svou družinou z 9. B. Za pěkně připravený program si žáci 9. tříd zaslouží pochvalu.
  Mikuláš, čerti a andělé (14 obrázků) 
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio