Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

23. září 2018
Informace z jednání školské rady
Ve středu 12. září 2018 se na svém 3. jednání sešla školská rada. Členům školské rady byl představen nově zvolený člen školské rady za pedagogické pracovníky - pan Vít Fous, který nahradil Mgr. J. Zeleného. Školská rada za přítomnosti ředitele školy Mgr. Jakuba Zeleného projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/18, projednala a schválila doplnění Školního řádu o bod č. 5 - Povinnosti pedagogických pracovníků v souladu se zákonem o GDPR. Ředitel školy seznámil členy školské rady s aktuálními informacemi o činnosti školy - realizaci projektu Vybudování IT učebny pro rozvoj klíčových kompetenci, provedené kontrole stavu budov, včetně potřebných investic. Dále představil nový způsob prezentace činnosti jednotlivých tříd, seznámil členy ŠR s přípravami zavedení žákovského parlamentu a dalšími aktualitami ze školy.
Mgr. M. Šmídová, předsedkyně školské rady
23. září 2018
Hokejisté na Bílé škole
V pondělí 17. září 2018 na Bílou školu přijeli hokejisté z HC Děčín, aby namotivovali chlapce z 1. až 3. tříd k hraní hokeje. Ukázali jim výzbroj brankáře a seznámili je, kdy a kam mohou přijít na nábor. Každý žák dostal letáček s informacemi a zábavnými úkoly. Na závěr se všichni naučili hokejistický pokřik.
30. června 2018
Informace z 2. jednání školské rady
Ve čtvrtek 21. června 2018 se na žádost člena školské rady uskutečnilo 2. zasedání školské rady k reakci ŠR na článek v Benešovských novinách po jednání zastupitelstva města a po jmenování nového ředitele školy. Přítomní členové ŠR požádali starostu města - člena ŠR k objasnění důvodů, kterého ho vedly ke zveřejnění anonymu v BN dne 8. 6. 2018 bez ověření skutečností u ředitelky školy, případně školské rady. K danému tématu proběhla bohatá diskuse a na jejím základě ŠR přijala Usnesení č. 5/2018 (8 – přítomných pro, pan starosta nehlasoval).

Usnesení č. 5/2018:
ŠR projednala záležitost zveřejnění anonymního dopisu v Benešovských novinách starostou Filipem Ušákem a konstatuje: zveřejněním bylo poškozeno dobré jméno školy a pedagogů a zaměstnanců školy. Nebyla dána žádná možnost k vyjádření se vedení školy a ani školské rady.
Na základě evaluace klimatu školy nebyly zjištěny žádné skutečnosti potvrzující obsah dopisu.

Na žádost člena ŠR z řad zákonných zástupců bude informace z jednání zveřejněna v Benešovských novinách v červenci 2018. Zápis ověřili pověření členové ŠR.
Mgr. M. Šmídová, předsedkyně ŠR
30. června 2018
Projekt: 100 let vzniku ČSR
V posledním červnovém týdnu školního roku 2017 - 2018 se naše škola v rámci celoškolního projektu „100 let od vzniku republiky“ připojila k oslavám stého výročí vzniku ČSR. V průběhu celého školního roku se žáci naší školy mohli postupně seznamovat s různými tématy týkajícími se První republiky formou informačních 3D panelů znázorňujících jednotlivé číslice roku 1918. Celý projekt vyvrcholil ve dvou dnech plných her a zábavy, které pro žáky I. a II. stupně připravili žáci devátých ročníků pod vedením Mgr. Jakuba Zeleného.

V jedenácti dílnách se žáci formou soutěží seznamovali například se státními symboly ČSR, s osobnosti T. G. Masaryka atd. Velmi oblíbená byla dílna „Běh na knedlíky“. Za správnou odpověď či řešení jim pak organizátoři jednotlivých dílen zapsali do soutěžního pasu vyhranou částku v Kčs. Na závěr po úspěšném splnění všech dílen žáci navštívili žáky-bankéře v Československé národní bance, kteří jim vydali vkladní knížku s vyhranou částkou. Na základě vyhrané částky si pak žáci mohli nakoupit drobné předměty v obchodu Vendelína Bajzy.

Nejlépe si mezi žáky z 1. – 4. tříd vedli žáci IV. B - M. Rélich, R. Kosinová, D. Tran a D. Blata, na budově NOVA bylo z 5. – 9. tříd nejlepší družstvo z VI. A ve složení M. Vinšová, M. Wojtech a E. Dereninová. Odměnu ve formě keramické medaile s vyznačenými roky 1918 - 2018 dostali na závěr projektového dne všichni žáci, kteří soutěž absolvovali. Medaile pro ně vyrobily učitelky výtvarné výchovy ve spolupráci se žáky 2. stupně.
  Projekt 100 let vzniku ČR (34 obrázků) 
 
28. června 2018
Setkání s budoucími prvňáčky
Malí námořníci
Tak jako každý rok vítala naše škola budoucí prvňáčky. V pondělí 18. června 2018 zasedli poprvé do školních lavic budoucí prvňáci se svými rodiči a jejich budoucí třídní učitelky.Tentokrát si děti zahrály na námořníky, kteří plují na moři. Lodě je povezou až do druhé třídy. Vyrobily si s rodiči společně námořnickou čepici, vyzkoušely si jak jim to společně sluší a vyfotily se. Společná výzdoba je přivítá první školní den - při zahájení nového školního roku.
Mgr. Becková, Mgr. Chvojková
  Setkání s budoucími prvňáčky (4 obrázky) 
 
26. června 2018
Koncert žáků ZUŠ
děti hrají dětem
Ve středu 20. června 2018 se v aule budovy Nova konal malý koncert žáků navštěvujících výuku hry na hudební nástroje, kterou ve škole zajišťují učitelé ze Základní umělecké školy v Žandově. Vystoupení se postupně zúčastnily předškolní děti z MŠ, děti z přípravného ročníku a žáci 1. - 3. tříd. Žáci ZUŠ hráli skladby na bubny, flétny a klavír. Hra se jim moc povedla, bylo znát, že je to baví, a že pilně trénovali. Odměnou jim byl veliký potlesk na závěr.
  Koncert žáků ZUŠ (8 obrázků) 
 
19. června 2018
Mírový běh 2018
Peace Run
V pondělí 18. června 2018 zavítala do našeho města štafeta Peace Run, běžci nejdelšího štafetového běhu s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění. Současně překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v nás samotných (z oficiálních stránek http://www.peacerun.org/cz/)

Nejprve na náměstí a následně v zámeckém parku se setkali běžci z mnoha zemí spolu se žáky a občany našeho města. Běžci všem přítomným představili průběh a hlavní myšlenky mírového běhu. Pak se závodníci dětem představili svými jazyky a přítomní hádali, z které země světa jsou do běhu zapojeni. Společně se žáky si pak zazpívali píseň "Peace Run". Několika scénkami dětem předvedli skutečný význam slova mír, přátelství, kamarádství. Následně všichni v tichosti mohli vyjádřit přání, které se štafetou poputuje k dalším dětem v jiných městech nebo zemích. Žáci druhé třídy předali běžcům výtvarné mírové koláže, které z naší školy poputují až do cíle, kde budou vystaveny. Každý účastník v symbolickém kruhu měl možnost podržet si v ruce mírovou pochodeň a vyjádřit své přání pro ostatní. Děti si vyzkoušely symbolický mírový běh mezi jednotlivými kontinenty světa. Na závěr se všichni běžci vyfotografovali s účastníky mírového programu. Naše škola se tím přidala k mnoha významným osobnostem a miliónům lidí na celém světě, kteří drželi pochodeň od vzniku Mírového běhu v roce 1987.
  Mírový běh 2018 (7 obrázků) 
 
16. června 2018
Divadélko pro školy
Ve čtvrtek 7. června 2018 přijelo žáky navštívit oblíbené Divadélko pro školy z Hradce Králové. Dva herci - Vít Troníček a Michal Moravec postupně odehráli v aule budovy Nova čtyři představení, při kterých se bavili všichni žáci školy. Mladší žáci (přípravný ročník, 1. až 4. třídy) shlédli představení Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná. V úvodu se seznámili s postavou antického mudrce Ezopa, který pak s pomocí loutek odlehčenou humornou formou vyprávěl své příběhy. Ezop často komunikoval s diváky, nechybělo ani typické ponaučení na závěr každé bajky. Např. v příběhu O chytré lišce, která ukradne vráně sýr, žákům ukázal, že nemají být hloupí a nechat se napálit těmi, kteří jim přehnaně lichotí. Ve slavném závodu zajíce a želvy žáci zjistili, že úsilí často předčí schopnosti. Poslední bajkou byl příběh O pyšném orlu, kterého potrestal malý chrobák, neboť vytahovat se na menšího se může vymstít. Velmi povedené představení bylo doplněno několika písničkami s doprovodem kytary.

Mgr. Jana Soorová

Další dvě představení shlédli žáci 5. - 9. tříd, představení s názvem Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury bylo věnováno úryvkům čtyř uváděných her, interpretovaných s důrazem na zachování typických prvků španělského dramatu a komedie, doplněné odborným výkladem o autorech či historických souvislostech. Žáci se formou volných moderátorských vstupů seznámili s dílem předních španělských dramatiků - Lope de Vegy, Tirso de Molina, Pedra Calderóna de la Barci a nejznámějším dílem zlatého věku a literatury Španělska vůbec, satirickým románem Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha od spisovatele a dramatika Miguela de Cervantes y Saavedry a s jejich přínosem pro světové divadlo. Každé představení zábavnou formou zaměřenou na komunikaci herců s diváky je formou, která doplňuje výuku světové literatury přitažlivou a netradiční formou.

M.Š.
  Divadélko pro školy (8 obrázků) 
 
5. června 2018
Škola v přírodě - Lubenec
Ve dnech 24. – 31. května 2018 prožívaly třídy 5. B, 6. B a 8. A, doplněná o tři žáky z 8. B, pobyt na škole v přírodě v Lubenci, pořádaný námi prověřenou a oblíbenou agenturou Haul.

Pobyt se tentokrát nesl v duchu Harryho Pottera, a tak krom dopoledního projektového vyučování, pomáhali žáci zachránit Bradavickou školu čar a kouzel od zla.

Žáky i pedagogy uchvátila zejména místní krajina, která nabízela spoustu krásných míst. Mimo jiné třídy navštívily místní rozhlednu a kostel sv. Jiljí (obě místa si spravuje svépomoci místní spolek občanů), který slouží jako vitrážové muzeum.

Spokojenost a nadšení z celého pobytu podtrhl už jen fakt, že žáci domů do Benešova nad Ploučnicí dovezli 1. a 2. místo v celopobytové hře, a to v konkurenci deseti zúčastněných tříd. Již při odjezdu se všichni shodli na tom, že sem se ještě někdy musí vrátit.

Mgr. M. Pilnáčková
  Škola v přírodě Lubenec (3 obrázky) 
 
5. června 2018
Branný den
V pátek 25. května 2018 proběhl v areálu školy branný den v rámci přípravy občanů k obraně státu. Ten si pro žáky 4. – 9. tříd připravili pracovníci a spolupracovníci Muzea civilní obrany z Ústí nad Labem.

Na pěti stanovištích se žáci postupně seznámili s nebezpečnými chemikáliemi kolem nás, jak mohou ohrozit naše životy, jak se bránit při úniku chemikálií. Měli možnost si vyzkoušet plynové masky a protichemické obleky. Na dalším stanovišti se seznámili se střelnými zbraněmi bezpečnostních složek ČR, vyzkoušeli si střelbu na terč z airsoftových zbraní. Dalším tématem byla armáda - seznámení s historií armády ČR, jak má vypadat příprava občanů k obraně státu, jak se člověk může stát vojákem a co musí splňovat, jak vypadá voják ČR a jeho výstroj apod. Na dalším byla tématem evakuace - základní principy evakuace, jak člověk ovlivňuje životní prostředí, jaké katastrofy může způsobit, jak by mělo vypadat evakuační zavazadlo. Na posledním stanovišti v atriu školy byla zdravověda – od profesionálního záchranáře se dozvěděli základy první pomoci, umělé dýchání s pomocí figuríny, ale např. také jak má vypadat správný telefonát na linku záchranářů.

Pro žáky to byl určitě den plný zajímavých aktivit a věřím, že si z tohoto dne odnesli nejen nové zážitky, ale také spoustu zajímavých a důležitých informací.
Mgr. M. Šmídová
  Branný den (4 obrázky) 
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio