Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

26. června 2020
UZAVŘENÍ ŠKOLY - aktualizováno 26. června 2020 v 16.30 h

26. 6.


Vážení rodiče, milí žáci,

rozdáním vysvědčení jsme ukončili školní rok 2019 - 2020. Děkujeme za společně zvládnutý školní rok, Vám, rodičům děkujeme za vaši spolupráci při vzdělávání. Velmi si Vaší práce vážíme.

Přejeme Vám všem zasloužené prázdniny, pohodové léto plné sluníčka, pohody a dobré nálady a v září se těšíme na shledanou


Úřední hodiny o prázdninách na hlavní budově školy (Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí) - pondělí a středa v době od 8 do 12 h.24. 6.


Vážení rodiče,

třídní učitelé Vám minulý týden prostřednictvím zprávy v e-ŽK poslali odkaz na vyplnění dotazníku „Zhodnocení distanční výuky z pohledu zákonného zástupce“. Někteří nám již dotazník vyplniili, děkujeme. Prosíme i Vás další o jeho vyplnění. Vaše postřehy a zhodnocení jsou pro nás důležité, z jejich výsledků budeme vycházet také při plánování a fungování naší školy v budoucnosti. Moc Vám děkujeme, že nám pomůžete zhodnotit tento tříměsíční způsob výuky. 

Velmi si vážíme Vaší práce a přejeme Vám pohodové a klidné dny
 


Setkáni s rodiči budoucích prvňáků

Ve čtvrtek 25. června 2020 se od 15 h v atriu budovy NOVA uskuteční informační schůzka - společné setkání zákonných zástupců budoucích prvňáčků s budoucími třídními učitelkami. Zákonní zástupci obdrží informace k zahájení nového školního roku, obdrží seznam pomůcek a další informace
Vzhledem k aktuálním opatřením předpokládáme účast jednoho zákonného zástupce.
Těšíme se na setkání s Vámi.
 

17. 06.
 

Informace k organizaci závěrečného týdne (22. - 26. 6.) školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
 
během dnešního dne obdržíte od třídních učitelů prostřednictvím e-ŽK informace k organizaci posledního týdne školního roku 2019/2020. Níže uvádíme nejdůležitější body:

 1. Vysvědčení bude předáváno v pátek 26. 6. 2020 klasickým způsobem, tedy 1. hodinu předání vysvědčení a poté jdou žáci domů. Konec "vyučování" do 9 h.
 2. Na pondělí 29. 6. a na úterý 30. 6. 2020 jsou vyhlášeny volné dny pro žáky ZŠ (ředitelské volno). Z organizačních a technických důvodů (dne 30. června 2020 bude probíhat v ulicích Komenského 274 a Opletalova 699 plánovaná odstávka dodávek elektrické energie v době od 7 do 17 h, budovy ZŠ budou bez elektrické energie a z provozu budou vyřazena veškera zařízení zajišťující provoz organizace).
 3. Nadále trvá povinnost odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ v případě prvního nástupu žáka do školy (pokud jste již čestné prohlášení odevzdávali, není potřeba odevzdávat znovu). Čestná prohlášení v papírové podobě jsou k dispozici ve vestibulu budovy NOVA (vchod A) a ve vestibulu budovy Bílá (hlavní vchod). Naleznete jej také na webových stránkách v sekci "Nepřehlédněte". Zároveň musí mít žák s sebou do školy roušku.
 4. Organizace školních skupin pro žáky 1. stupně ZŠ zůstává beze změny.
 5. V týdnu od 22. 6. 2020 budou vybírány učebnice a žáci si mohou vyzvednout vše, co potřebují. Vždy v rámci třídnických hodin – přesné termíny zašlou TU.
 6. Hromadné akce organizované školou nebudou organizovány (setkání se žáky a rodiči 1. ročníků + setkání se žáky a rodiči budoucích 4. ročníků proběhnou v posledním srpnovém týdnu, konkrétní informace budou zveřejněny na webových stránkách).

Bližší informace obdržíte prostřednictvím e-ŽK.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 


16. 06.

 

Od 22. června 2020 se mění některé podmínky pro účast žáků na akcích školy včetně předávání vysvědčení. Více informací na webu MŠMT.


08. 06.


Způsob hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Klasifikace bude vycházet z Vyhlášky č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (zde) a Postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (zde). Tato vyhláška je nadřazena školnímu řádu naší školy. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok.

Žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkou.

Základ známky budou tvořit podklady získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020).
Na známku mohou mít vliv další podklady, ale pouze podpůrně. Na výsledné známce se mohou projevit pouze pozitivně, tedy známku zlepšit. Jedná se o následující podklady:
a) práce vykonávaná v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
b) podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol dobrovolně účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
c) známka na vysvědčení z 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Klasifikace na vysvědčení nebude horší než v předchozím pololetí.

Pravidla pro hodnocení žáka stupněm „nedostatečný“ nebo „nehodnocen“ vychází z výše uvedené metodiky, žáka lze takto hodnotit pouze v odůvodněných a výjimečných případech.

Tato pravidla se přednostně uplatňují jen pro hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 a nenahrazují platný klasifikační řád.

Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy
 

 

05. 06.


Informace k nástupu žáků 2. stupně od pondělí 8. června 2020

 

Vážení zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí vlády ČR bude umožněna od 8. června 2020 osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol ve školách.

Režim přítomnosti žáků 2. stupně však bude z důvodu platných hygienických opatření a prostorových možností školy výrazně omezen. Hlavní vzdělávací aktivitou bude až do 19. 6. 2020 vzdělávání na dálku.

Základní informace:

Účast je dobrovolná.

Docházka bude v termínu 8. – 19. 6. 2020 probíhat v době od 8.30 – 12 h v kmenových učebnách následovně:

pondělí 8. a 15. 6. 2020 - 8. ročník, 8.30  - 12 h

úterý 9. a 16. 6. 2020 - 7. ročník, 8.30 – 12 h

středa 10. a 17. 6. 2020 - 6. ročník, 8.30 – 12 h

čtvrtek 11. a 18. 6. – individuální konzultace s vyučujícími (vždy po vzájemné dohodě) 8 – 11 h

První hodinu budou probíhat třídnická hodina, druhá a třetí hodina je určena ke konzultacím s vyučujícími matematiky a českého jazyka, čtvrtá hodina - cizí jazyk (AJ, NJ, RJ), pátá hodina – konzultace v rámci dalších předmětů podle zájmu žáků.

Sraz žáků bude ve stanovený den v 8.30 hod u žákovského vchodu (vchod A) – 8A, 7A, 6A, u vchodu pro dospělé (vchod B) – 8B, 7B, 6B a u zadního vchodu (vchod C) – 6C. Žáky si u vchodu v přesně určený čas vyzvedne třídní učitel/učitelka (vchody jsou označeny). Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Počet žáků ve školní skupině je max. 15, aby byla splněna podmínka jeden žák v lavici. V případě překročení této hranice bude třída rozdělena na dvě skupiny. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné.

Docházka je bez školního stravování.

Pokyny k průběhu týdne od 22. – 26. 6. a závěru školního roku dostanou zákonní zástupci v samostatné zprávě nejpozději do 18. 6. 2020.

DŮLEŽITÉ! Bližší informace k pravidlům provozu školy pro žáky 2. stupně od 8. června 2020 naleznete ZDE. Čestné prohlášení naleznete ZDE.


Spolu s pedagogickými pracovníky se těšíme na společnou práci s Vašimi dětmi

kolektiv ZŠ

 

02. 06. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Z některých běžně užívaných postupů je tak třeba slevit a hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole. Stejně tak je třeba slevit z objemu učiva stanoveného v ŠVP. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv. V souvislosti s výše uvedeným MŠMT připravilo vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou naleznete ZDE. Metodiku k vyhlášce č. 211/2020 naleznete ZDE.


V souladu s výše uvedenou vyhláškou v současné době připravujeme konkrétní postup pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Bližší informace k hodnocení žáků ve druhém pololetí zveřejníme později. Sledujte prosím naše webové stránky.

28. 05. 

OFFLINE týden

Vážení rodiče, milí žáci,

máme za sebou dva a půl měsíce distančního vzdělávání, rozhodli jsme se, také v souvislosti s oslavou Mezinárodního dne dětí, vyhlásit od 1. do 5. června 2020 – OFFLINE TÝDEN, tedy týden bez učení, bez úkolů, bez stresů.
Znamená to, že na cloudovém úložišti nebudou na tento týden zadané žádné úkoly. Dál probíhá činnost školních skupin (žáci - 1. stupeň) a příprava na přijímací zkoušky (žáci 9. tříd).

Věříme, že si tento týden všichni užijeme v klidu a v pohodě a další týden začneme s novým elánem.

vedení školy
 

27. 05.

Návrat žáků 2. stupně ZŠ (6. - 8. ročníky) od pondělí 8. června 2020

Vážení rodiče, přinášíme prvotní informace ohledně otevření školy od 8. 6. 2020 pro žáky 6. - 8. ročníku.

Vláda ČR dne 25. 5. 2020 na svém jednání schválila: možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin.

Účast žáků bude dobrovolná a nebude se jednat o každodenní provoz. Konkrétní infromace k návratu žáků 2. stupně do školy obdržíte prostřednictvím zprávy v DMSoftware od třídních učitelů nejpozději do 3. června 2020. Návrat žáků 2. stupně se bude opět řídit zvýšenými hygienckými opatřeními vycházejcími z pravidel MŠMT, která naleznete ZDE. V případě skupinových konzultací bude nutné opět dodržovat maximální počet 15 žáků! Před prvním vstupem do školy bude nutné předat podepsané čestné prohlášení.

Děkujeme za pochopení

 

21. 05.

Všem rodičům, kteří závazně přihlásili svoje dítě k docházce do školy od 25. 5. 2020, jsme v úterý odeslali podrobné pokyny k organizaci, průběhu a zajištění provozu ZŠ formou tzv. školních skupin. Vše bude probíhat podle pravidel provozu, o kterých jsme vás informovali a která najdete ZDE. Závazné přihlašování žáků 1.- 5.ročníku k docházce do školy bylo ukončeno 18. 5. 2020 a již není možné žádné další dítě přihlásit. Ostatní žáci a žákyně budou pokračovat v distanční výuce až do konce školního roku. V den nástupu do školy musíte přinést podepsané Čestné prohlášení s datem 25. 5. (nebo 24. 5. 2020). Tiskopisy Čestného prohlášení budou k dispozici také u vchodu školy a rodiče je tudíž mohou podepsat i na místě.

 

 

14. 05.


Informace pro žáky 8. tříd

Ve spolupráci s Mgr. Michaelou Houdovou, vedoucí Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání - Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Děčíně a s lektorkou a kariérovou poradkyní PhDr. Petrou Drahoňovskou bude v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín realizován online seminář pro žáky 8. tříd základních škol z území SO ORP Děčín


                                     

Seminář je určen pro žáky osmých tříd (rodiče se mohou přihlásit na jiném zařízení příp. také).

Bude se konat ve 2 termínech: 22. 5. 2020 od 17 do 19 hodin a 29. 5. 2020 od 17 do 19 hodin.

V případě, že bude o seminář zájem bude se opakovat ještě ve dvou dalších termínech, a to v červnu 2020.

Na seminář se děti mohou závazně registrovat (přihlásit) prostřednictvím uvedeného odkazu, který zároveň naleznou i v pdf.pozvánce (viz pozvánka výše, odkaz není díky formátu funkční):

https://docs.google.com/forms/d/1QP1HYMNSYx4vwD8Y6Ybt6RL72pR_FjbbOUA1bm0cj54/edit

Ve formuláři vyplní e-mail, jméno, příjmení, základní školu a vyberou jeden ze dvou termínů. Kapacita jednoho semináře je omezena, proto i přihlášení žáka je závazné, tak aby se případně neblokovalo místo pro dalšího zájemce.

Absolvování semináře je pro všechny přihlášené účastníky zcela ZDARMA, nehradí se se žádný poplatek.

 

07. 05.

Informace ZUŠ Žandov
 

V přiloženém dokumentu jsou informace k obnovení provozu základní umělecké školy, které lze stáhnout zde a plakát k přijímání žáků pro školní rok 2020/2021, který lze stáhnout zde.

 

06. 05.

Aktuální informace z webu MŠMT k termínu konání jednotných přijímacích zkoušek


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci o termínu konání jednotných přijímacích zkoušek.

V tomto školním roce - 2019/2020 - proběhnou následovně:

Čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) – 8. června 2020

Víceletá gymnázia – 9. června 2020

Schéma školních přijímacích zkoušek stanovilo ministerstvo vyhláškou.

Přehledný harmonogram jednotné přijímací zkoušky naleznete zde

 

05. 05.


Informace k zahájení intenzivní přípravy žáků devátých ročníků na přijímací zkoušky od pondělí 11. května 2020.

Do 7. 5. 2020 musí zákonní zástupci vyjádřit prostřednictvím zprávy v e-ŽK závazný zájem o přípravu na přijímací zkoušky formou osobních konzultací ve školních skupinách – přihlášení odesílají zákonní zástupci svým třídním učitelům. UPOZORŇUJEME, ŽE POZDĚJI SE DLE NAŘÍZENÍ NELZE DO SKUPIN ZAPOJIT!

Příprava z matematiky a českého jazyka bude probíhat vždy v pondělí a úterý od cca 8 do 11 h, ve středu pak individuální konzultace po vzájemné dohodě s vyučujícími. Oběd nebude zajištěn. Výuka bude probíhat ve třech neměnných skupinách, vždy v kmenové třídě přihlášených žáků. Jednotlivé skupiny budou z důvodu minimalizace shromažďování osob před školou (pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování odstupů mezi přicházejícími) nastupovat postupně. Rozpis obdrží přihlášení prostřednictvím e-ŽK.

Při nástupu je nutné zajistit - předání čestného prohlášení, pouze originál podepsaný zákonným zástupcem (nelze zasílat emailem). Pokud toto prohlášení nebude předáno v den nástupu, nebude žák na skupinu vpuštěn. Čestné prohlášení je k vytištění uloženo v cloudovém úložišti nebo je možné jej stáhnout zde (pokud nemá rodič možnost tisku, vyzvedne si ho ve škole ve středu nebo ve čtvrtek, 6. – 7. 5., v době od 8 – 13 h).
V den nástupu do skupiny bude žák poučen o všech pravidlech, která je potřeba v rámci školy dodržovat. Nerespektování těchto pravidel povede k vyloučení žáka ze skupiny. Konkrétní pravidla najdete na webových stránkách.
Žáci s sebou musí každý den mít:
2 ks roušky
sáček na roušku
Ze strany školy bude zajištěno:
desinfekce rukou
tekuté mýdlo, jednorázové ručníky
každodenní pravidelná desinfekce prostoru třídy

Příprava bude probíhat v lavicích po jednom, lavice v rozestupu 2 m. V tomto případě není nutné mít roušku. Při vstupu do školy a při pohybu ve společných prostorách (chodby, šatny, toalety) je rouška povinná. Příprava poběží do dne konání JPZ, poté budou tyto skupiny rozpuštěny.
 

04. 05.

MŠMT zveřejnilo očekávané materiály, které jsou pro školy i rodiče důležité v tom, že stanovují konkrétní podmínky pro obnovení docházky v ZŠ a v MŠ v omezeném režimu. Vedení školy tyto podmínky vyhodnotí s ohledem na vlastní specifické možnosti a stanoví režim, v jakém bude školské zařízení fungovat i termín, od kterého mohou děti opět nastoupit do MŠ resp. ZŠ (pouze 1.stupeň). Manuál pro ZŠ a Manuál pro MŠ najdete zde. Rodiče budeme blíže informovat o dalších krocích.

 

03. 05. 

 • V sobotu 2. 5. 2020 v 17.29 hod. naše škola obdržela avizované manuály k uvolňování epidemiologických opatření ve školách.

 

 • Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci dne 1. 5. 2020 oznámil, že resort školství již ve spolupráci s odborníky z ministerstva zdravotnictví dokončil manuály pro všechny typy škol a školských zařízení. Tyto manuály budou distribuovány do všech škol v ČR tak, aby se mohli ředitelé připravit na jednotlivé fáze uvolňování, které nastanou 11. a 25. května.  „Pokud se někdo bál drakonických opatření, mohu jej uklidnit. Důležitým faktorem pro nás byla proveditelnost na českých školách,“  řekl ministr školství na tiskové konferenci.

  • Více z tiskové konference najdete na webu MŠMT zde.

 

01. 05. 

1. Aktuální informace k otevření škol:

 • Na základě jednání vlády ze dne 30. 4. došlo k aktualizování harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství.

 • Od 11. května budou moci být žáci devátých tříd ve škole POUZE za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Tato účast je dobrovolná, proto se opravdu netýká všech žáků 9. ročníků, výuka se pro ně neobnovuje. Bude se jednat pravděpodobně o časově omezený (ne tedy celodenní) prostor pro přípravu na přijímací zkoušky. Detaily doplníme ve chvíli, kdy dorazí manuály z MŠMT, bez kterých se aktuálně neobejdeme. V důsledku výše uvedeného je možné, že od 11. května toto nebudeme schopni spustit, ale začneme až později v daném týdnu.  ​​​​​

 • Současná situace se neskutečně rychle mění. Informace se k nám  dostávají, bohužel, stejným kanálem, jako k Vám, tedy z médií. Naštěstí komunita učitelů a ředitelů napříč republikou vzájemně sdílí, takže se nám orientovat daří.

 • Od 25. května možnost přítomnosti žáků 1. stupně v rámci omezených skupin. Prozatím žádná změna, vše dle dřívějších informací, připraveni jsme v rámci dostupných informací.

2. Největším problémem pro nás v současné chvíli je, že MŠMT původně slibovalo zaslání "manuálů" k otevření škol do konce dubna. Bohužel tento manuál nemáme stále k dispozici a proto Vás nemůžeme podrobnějí informovat. V manuálech mají být konkrétní hygienické podmínky, které musíme splnit. V současné době  připravujeme konkrétní plány a pouze čekáme, jak je budeme muset upravit s ohledem na tato nařízení. Jakmile tyto manuály dorazí, obratem Vás budeme informovat o všech dalších krocích. Děkujeme za pochopení.

 

16. 4. 

1. Aktuální informace k otevření škol:

 • od pondělí 25. 5. 2020 bude možná přítomnost žáků 1. stupně ve škole, dobrovolně, ve skupinách v max. počtu 15 žáků, ve společných prostorách povinně s rouškou

 • v červnu bude možné reailzovat jen konzultace a vzdělávací aktivity i pro žáky 2. stupně v menších skupinách

Přesnou organizaci takovéto výuky upřesníme, jakmile bude jisté, že je tento scénář finální. 

2. Pro OSVČ jsou níže vloženy nové dokumenty v rámci podávání žádostí o ošetřovné ("Potvrzení o uzavření ZŠ pro OSVČ" a "Potvrzení o uzavření MŠ pro OSVČ").

9. 4. 

Dodržujeme velikonoční prázdniny, aby naši žáci, rodiče i učitelé měli maximální možnost si po náročném období oddechnout a věnovat se sobě a svým rodinám. Přejeme krásné VELIKONOCE.
Po dobu velikonočních prázdnin bude škola UZAVŘENA.

 

1. 4. 

Aktualizovány informace o ošetřovném  pro děti do 13 let a pro OSVČ (viz níže).

 

30. 3. 

Vážení rodiče, prostřednictvím e-ŽK jsme Vám dnes odeslali odkaz na dotazník zpětné vazby k distanční výuce. Moc Vás prosíme o vyplnění nejlépe do pondělí 6. 4. 2020. Zpětná vazba nám moc pomůže přizpůsobit zadávání úkolů Vašim potřebám. Děkujeme.

 

27. 3. 

I takhle probíhá výuka

Vážení rodiče,
v současné době, kdy nemůžeme pracovat s dětmi ve škole, nabízíme dětem našich tříd aktivity, úkoly, vysvětlení nového učiva nevšední formou. Postupně vkládáme na www.youtube.com videa s názvem Škola v obýváku. Videa s černou vizitkou jsou připravena pro žáky čtvrté třídy, videa se zelenou vizitkou pro třídu třetí. Některé úkoly zvládnou i bystré děti nižších tříd nebo je mohou využít starší žáci k procvičování a upevňování učiva již probraného. Ne všechna videa jsou jen učení, děti si s námi mohou zazpívat nebo procvičit paměť, pozornost, ...

      
(proklikem na obrázek se otevře první lekce)
 
Mgr. M. a D.Turkovi
 

24. 3. 

Každá situace si žádá řešení - distanční výuka v době Covid 19

Nenadálá situace způsobená virovým onemocněním a s tím související i uzavřením všech škol, si vyžádala pohotová a zároveň online řešení formou výuky na různých školách. Ani naše škola v tomto ohledu není rozhodně pozadu! Nejen díky týmu skvělých pedagogů, všemu otevřenému a výbornému vedení školy a trpělivým i chápajícím rodičům, jsme byli schopni během necelého jednoho týdne začít zasílat zadání pro distanční výuku všem našim žákům.

Ani to ale nestačí! Ohlasy od žáků a rodičů jsou natolik pozitivní, že jsme se rozhodli úkoly doplnit o různé formy online výuky, včetně možnosti virtuálních tříd. Ano, nejsme žádná pražská soukromá škola, a přesto do toho jdeme! Spousta dětí oznámila, že jim vyučující navíc opravdu chybí, a že by raději byli ve škole než seděli doma. Z pohledu učitele je to úplně stejné, i našim vyučujícím chybí jejich děti, plné třídy a ruch o přestávkách na chodbách. Rozhodli jsme se tedy splnit jim jejich přání! Jsme prozatím v testovací fázi, ale nebojte se, děláme maximum! Navíc i v době, kdy máme strach o své zdraví (to je v tuhle chvílí prioritou číslo 1 pro všechny), bychom měli být pozitivně naladěni, a proto při testování virtuální učebny se nikdy nenudíme! Těšíme se na vás, ať už zpět ve škole nebo v naší virtuální učebně!

                                      

M. Hudečková, Mgr. K. Procházková, Mgr. M. Pilnáčková, Mgr. M. Jansová, Mgr. L. Sönlová a ředitel školy Mgr. J. Zelený

 

23. 3.

Informace z tiskové konference pana ministra Plagy ze dne 23. 3.:

1) Školy budou zavřené minimálně do půlky května, spíše do jeho konce.
2) Letních prázdnin se opatření nedotknou, jejich termín zůstává beze změny.
3) Přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po znovuotevření škol v nezměněné podobě s jedinou výjimkou. Nebudou dvoukolové, ale budou pouze jednokolové, tedy nebude se počítat lepší výsledek ze dvou, ale pouze jedna možnost. Plus bude vyhlášen náhradní termín. Je tedy více času na přípravu, ale pouze jedno kolo.

Prosím, buďte v kontaktu s třídními učiteli a dejte jim konstruktivní zpětnou vazbu a společně, pozitivně, jistě najdete vždy to nejlepší individuální řešení. Učitelé posílají úkoly plošně, ale jsou připraveni individuálně reagovat a upravovat. Děkuji.

Školy budou uzavřeny nejméně do poloviny května 2020, spíše do jeho konce!

Dnes v 10.00 hod. se uskuteční tisková konference ministra školství Roberta Plagy, který by měl informovat o budoucích krocích. Především jde o termín otevření škol, přijímací zkoušky, maturity. Budu Vás poté informovat zprávou přes e-ŽK s informacemi relevantními pro vás. Aktuálně budeme představovat učitelům systém komunikace přes aplikaci ZOOM, kterou lze realizovat videokonference. Zároveň neustále připomínáme našim kolegům, že nejde o zahlcení žáků úkoly, respektovat střídání činností a necentralizovat vše na PC apod. Buďte i Vy prosím v kontaktu s třídními učiteli a pokud máte překážku, která znemožňuje Vašemu žáčkovi plnit zadanou práci, případně z jakýchkoli důvodů nestíhá. Třídní učitel je pak schopen individuálně zkoordinovat práci tak, aby to bylo schůdné pro všechny. Děkujeme. 
 

21. 3.

Prohlášením MPSV došlo ke změně v možnosti čerpání ošetřovného. Nově platí pro rodiče žáků do 13 let i pro OSVČ a lze jej čerpat po celou dobu uzavření školy. Bohužel, stále za 60 % platu. Formuláře lze vyzvednout v kanceláři tajemnice školy (budova Opletalova 699) od pondělí 23. 3. 2020 od 7 h do 13 h. Formuláře Vám rádi zašleme také prostřednictvím e-mailu (tuto formu preferujeme).

PROJEKT FAIR PLAY.
Vzhledem k nepřiznivě se vyvíjející situaci v Evropě a po dohodě s partnerskou školou Pestalozzi Gymnáziem v Heidenau jsme byli nuceni přesunout konání výměnného pobytu pro naše žáky v Německu na začátek nového školní roku 2020/2021. Děkujeme za pochopení.

 

19. 3.

V návaznosti na nařízení Vlády ČR se ode dneška zakazuje vstup do školy bez roušky či jiné adekvátní ochrany úst. Nejpozději v pátek 20. března 2020 byste měli od třídních učitelů obdržet podrobnější informace k distanční výuce s využitím cloudového uložiště. Současně se snažíme zajistit aktuální informace o zápisech, přijímacích zkouškách a letních prázdninách. Jakmile se něco dozvíme, budeme Vás informovat. Prosím, komunikujte se svými třídními učiteli, pokud potřebujete cokoli řešit. Jsou tu od toho pro Vás. Děkujeme za všechny pozitivní ohlasy, moc nám pomáhají.  
 

Vážení rodiče budoucích školáků,

z důvodu ochranných opatření nařízených vládou ČR se dne 3. dubna 2020 ruší prezenční zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 na základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace.
Pro další informace k průběhu zápisu bez přítomnosti dětí ve škole sledujte prosím informace na webových stránkách školy – www.zsbnpl.cz.
Po ukončení mimořádných opatření to dětem vynahradíme. Uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Děkujeme za pochopení
Mgr. J. Zelený, ředitel školy

 

16. 3.

S ohledem na vyhlášenou karanténu minimalizujeme provoz školy. Z tohoto důvodu budou všechny budovy školy od 17. března 2020 zcela uzavřeny pro veřejnost. Pokud budete ve škole potřebovat cokoli vyzvednout, kontaktujte prosím tajemnici školy na telefonním čísle 412 586 366 nebo 606 646 292 (od 7.00 do 13.00 h), kde se individuálně domluvíte, abychom případné návštěvy co nejvíce rozložili. Pokud jde opravdu o vyzvednutí pracovních sešitů, učebnic apod. určitě to aktuálně není priorita, naopak, klidně tu ještě počkají. Moc Vás prosím, buďte v kontaktu s vašimi třídními učiteli a dávejte jim zpětnou vazbu o zadávaných úkolech na domácí přípravu. Nechceme především Vám přidělávat více starostí, než aktuálně máte. I pro nás je tato situace zcela nová a potřebujeme najít ideální přístup. Děkuji.


PROSÍME RODIČE, aby neposílali žáky vyzvednout cokoli do školy. Žáci nebudou a nemohou být do školy vpuštěni. Děkujeme za pochopení.

 

12. 3.

Vládou vyhlášené mimořádné opatření v souvislosti s vyhlášením stavu nouze se dotýká i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo zveřejnilo informace k připatým opatřením. Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

 

Vážení rodiče,

dnes Vám od třídního učitele (TU) prostřednictvím e-ŽK dorazila zpráva s podklady k výuce pro období 11. - 20. 3. 2020. TU s Vámi budou v neustálém kontaktu, určitě se na ně obracejte pro další upřesnění. Případné dotazy ohledně zadaných úkolů směřujte vždy na vyučujícího daného předmětu, který bude pro vás i pro žáky k dispozici každý pracovní den od 9 do 12 h na emailu a prostřednictvím e-ŽK.

 

11. 3.

Dle informací náměstka MZ budou školy uzavřeny nejspíše do konce března, možná i s prvním týdnem v dubnu.

Aktuálně nejsou další nové či rozšiřující informace. Nejpozději ve čtvrtek 12. března dorazí rodičům a žákům přes elektronickou žákovskou materiály a pokyny k distančnímu studiu žáků na příští týden (zatím do 20. března 2020).

 

Informace ZUŠ Žandov:

Ředitelka školy na základě nařízení Vlády ČR, doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a se souhlasem zřizovatele od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání ruší výuku v Základní umělecké škole Žandov, včetně poboček v Kravařích a v Benešově nad Ploučnicí.

Zároveň s tímto opatřením se ruší akce a koncerty školy předběžně do konce března.

Informace o obnovení výuky budou zveřejněny na webových stránkách školy a rodiče budou informováni vyučujícími prostřednictvím SMS zprávy.

Alena Losová, dipl. um., ředitelka školy

 

10. 3.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR se uzavírají školy na území ČR od středy 11. března 2020 do odvolání. 


Uzavřena bude základní škola i školní družina. Zrušena je zároveň výuka ZUŠ. Aktuální informace budeme uveřejňovat na webu školy a prostřednictvím elektronické ŽK. Prosíme sledujte tedy náš web a E-ŽK pro nejnovější informace.

Ve škole bude zajištěn běžný provoz našimi zaměstnanci. Pokud budete potřebovat konkrétní informaci či službu, kontaktujte mě prostřednictvím emailu: infozsbnpl@zsbnpl.cz nebo na telefonu 412 586 366 nebo 606 646 292.


Provoz školy pro veřejnost: Škola je od úterý 17. 3. 2020 zcela uzavřena pro veřejnost.
Provoz budovy Bílá - Komenského 274: 7.00 - 13.00 h
Provoz budovy Nova - Opletalova 699: 7.00 - 13.00 h

  
Děkujeme za pochopení.

Mgr. J. Zelený, ředitel školy


Důležité informace:

Obědy pro žáky ve školní jídelně jsou odhlášené automaticky!  

Ošetřovné:
Pokud potřebujete potvrzenou žádost o ošetřovné pro svého zaměstnavatele, stačí se zastavit v kanceláři školy, kde jsou pro Vás Žádosti připravené a potvrzené k převzetí, stačí zde do formuláře vyplnit jméno, rodné číslo žáka a datum převzetí. Z prohlášení MPSV bude ošetřovné platné po celou dobu uzavření školy (ne předchozích 9, respektive 16 dní). Je možné jej čerpat pro žáky do 13 let a je platné i pro OSVČ.
Pro žáky do 13 let: využijte stejný formulář, jako pro žáky do 10 let. Možné vyzvednout ve škole v provozní době nebo zaslat emailem.
Pro OSVČ: postupujte podle tohoto článku, kde naleznete celý postup i s odkazem na webový formulář.


Důležité dokumenty:
Mimořádné opatření ministra zdravotnictví
Informace ČSSZ k ošetřovnému pro rodiče žáků do 10 let
Žádost o ošetřovné
Kalkulačka ošetřovného
Potvrzení o uzavření ZŠ pro OSVČ
Potvrzení o uzavření MŠ pro OSVČ


 

24. dubna 2020
Aktuální informace k přijímacímu řízení - aktualizováno dne 9. 6.

9. 6.

Informace pro zákonné zástupce žáků, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku

Vážení rodiče, milí žáci,
dne 8. 6. 2020 jste, doufám, že úspěšně, vykonali přijímací zkoušky na střední školy.
Dovoluji si Vás tedy informovat o následujícím dění:

 1. Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Centrum. Střední škola odešle Centru ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy s tím, že Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce.

 2. Ředitel střední školy zveřejní do 1 kalendářního dne od vyhlášení výsledků seznam přijatých uchazečů – na stánkách školy – anonymně pod přiděleným registračním číslem. Pouze nepřijatým uchazečům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

           Tedy nejpozději 16. 6. 2020 budete vědět, zda jste přijati.

 1. Zápisový lístek – přijímací řízení je ukončeno teprve odevzdáním vyplněného zápisového lístku – do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků – nejzazší termín je tedy 23. 6. 2020.

 2. Nastane-li situace, že žák nebude přijat ani na jednu školu, kontaktujte neprodleně ředitele střední školy.  Je vysoce pravděpodobné, že se uvolní místa, protože ne všichni přijatí žáci odevzdají na danou školu zápisový lístek.

V případě dotazů či nejasností mě neváhejte kontaktovat – přímo nebo prostřednictvím TU.

S přáním hezkého dne

Ing. Hana Brňáková, kariérový poradce
24. 4. 

URČENO PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE


Vážení rodiče, milí žáci,
posílám aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy.
 
1. varianta – obě přihlášky byly podány na učební obor (bez maturity) – sledujte prosím stránky jednotlivých škol, právě jsou zveřejňovány seznamy přijatých uchazečů (pod číslem, ne jménem). Můžete odevzdat zápisový lístek na školu, pro kterou jste se rozhodli. Doporučuji telefonicky kontaktovat a domluvit se na termínu.
2. varianta – jedna přihláška na učební obor, druhá přihláška na obor s maturitou – zde je třeba vyčkat na konání přijímací zkoušky, zápisový lístek není nutno ještě odevzdávat, je možno odevzdat až po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek. (Pokud zápisový lístek odevzdáte nyní a žák se poté dostane i na maturitní obor, je možné lístek vzít zpět a odevzdat znovu)
3. varianta – obě přihlášky na obor s maturitou – přijímací zkouška (pouze jedna) se bude konat do 14 dnů po otevření škol

Uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, teprve odevzdáním zápisového lístku je žák definitivně přijat.
Vzor vyplnění zápisového lístku - základní informace máte vyplněny školou, vy vyplňujete pouze část 1. (na vzoru ohraničeno červeně, název a adresu školy přesně podle Atlasu škol) Situace je poměrně složitá, budete-li potřebovat poradit, pište, klidně volejte: +420 720 664 150.
 
 
S pozdravem a přáním pevných nervů.

Ing. Hana  Brňáková, kariérový poradce
 
23. dubna 2020
Hudební pozdrav
Posíláme všem dětem, žákům, jejich rodičům a pedagogům hudební pozdrav z autorské dílny Mgr. Martiny a Davida Turkových

                                           (proklikem na obrázek se vám spustí videoklip)
 
9. dubna 2020
Poděkování


Děkujeme všem rodičům za to, jak vzorně pracují doma s dětmi a snaží se v této nečekané a neobvyklé situaci svým dětem pomáhat ve vzdělávání. Jste báječní! Velmi si Vás vážíme.

Kolektiv školy

30. března 2020
Zápis do 1. ročníku základního vzdělání pro školní rok 2020/2021


Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021     (UKONČENO)


Vážení rodiče,
díky mimořádné situaci v ČR proběhne letošní zápis do 1. ročníků bez přítomnosti dětí ve škole. Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí, kterým byl ve školním roce 2019/2020 povolen odklad povinné školní docházky. Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

                 Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuji
                                    termín od 6. 4. 2020 do 17. 4. 2020.


Žádost lze doručit:
1. datovou schránkou (ID datové schránky: rj4mbeg),
2. elektronicky (s elektronickým podpisem na email: infozsbnpl@zsbnpl.cz),
3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
4. osobně – vhozením obálky s potřebnými doklady do schránky označené „Zápis do 1. třídy“, umístěné na hlavní budově školy v ulici Opletalova 699 (vedle vchodu pro návštěvníky školy).

Potřebné doklady:
 • Vyplněná žádost (žádost možné vytisknout ze souboru, který naleznete níže, případně si ji můžete vyzvednout v papírové podobě u vchodu pro žáky do budovy NOVA v ulici Opletalova 699, každý všední den od 7 do 13 h); vzhledem k datu příjmu žádostí je nutné, aby na žádosti bylo uvedeno datum nejdřív 6. 4. 2020
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Kopie občanského průkazu zákonného zástupce (doklad o prokázání vztahu k nezletilému dítěti a doklad  o trvalém pobytu zapisovaného dítěte)
Pozn.: V případě potřeby vytvořit kopii rodného listu a občanského průkazu je možné využít služby Podatelny MÚ Benešov nad Ploučnicí (PO 8 – 11 h, ST 13 – 16 h, umístění  - přízemí budovy MÚ dv. č. 17).

Poučení:
Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky. V případě takové žádosti doloží škole následující doklady – spolu se žádostí o přijetí také žádost o odklad povinné školní docházky (žádost možné vytisknout ze souboru, který naleznete níže) doloženou doporučením PPP a lékaře. V případě, že doporučení PPP nemáte, oznámíte tuto skutečnost škole (zda již dítě bylo šetřeno nebo teprve čekáte na termín šetření).

Zápis do přípravné třídy:
Do přípravné třídy bude probíhat zápis ve stejné termíny jako zápis do 1. tříd. Přípravná třída je určena zejména dětem, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. K zápisu do přípravné třídy je nutné doložit vedle občanského průkazu a rodného listu také potvrzený odklad povinné školní docházky a doporučení pedagogicko-psychologické poradny k zařazení do přípravné třídy.

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí do 1. ročníku
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o zařazení do přípravné třídy     

Po obdržení všech žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání zašleme všem rodičům registrační číslo, pod kterým bude dítě při zápisu evidováno. Ředitel školy vydá do 30 dní od podání žádosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte.
Výsledky zápisu budou podle těchto registračních čísel vyvěšené ve škole a na úřední desce webových stránek ZŠ nejpozději do 5. 5. 2020; poštou obdrží rozhodnutí jen ti, kteří nebyli přijati. Zveřejnění na webových stránkách se u přijatých dětí považuje za doručené.
                                                                       
V Benešově nad Ploučnicí dne 30. 3. 2020
Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy


Zde je možné vyzvednout potřebné dokumenty

     
Pozn.: Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na emailu: infozsbnpl@zsbnpl.cz nebo ve všední dny od 7 do 13 h zanechte dotaz na telefonu 412 586 366 nebo 606 646 292, ozveme se Vám zpět.

Zajímá vás, co by mělo vaše dítě umět při nástupu do první třídy a jak své dítě připravit? Společnost NovaDida, spol. s r.o. vydala ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou e-book "Chystáme se do 1. třídy"který vám pomůže zvládnout přípravu vašeho dítěte na vstup do 1. třídy. Chcete si ho přečíst nebo stáhnout, klikněte na název Chystáme se do 1. třídy

 
8. března 2020
Recitační soutěž - školní kolo I. kategorie a městské kolo Česká Kamenice

Ve středu 12. února 2020 proběhlo v aule školy školní kolo v recitační soutěži pro žáky 1. -  5. tříd, soutěže, která má u nás na škole dlouhodobou tradici. Celkově se soutěže zúčastnilo 42 recitátorů, porota měla velice těžkou práci. Do městského kola v České Kamenici, které se konalo dne 3. března 2020, mohli jet pouze tři nejlepší z každé kategorie. Nejmladší kategorii prvňáčků zastupovali - Alice Šeflová, Karolína Záhorková a Jakub Poluda (všichni 1B). V kategorii 2. a 3. tříd nás zastupovaly - Jindřiška Takáčová (3C), Karolína Bříšková a Anežka Pacinová (obě 2B). Kategorie 4. a 5. tříd měla tyto zástupce - Ema Takáčová (4C), Jakub Doležal (4A) a Viola Rokosová (5B). Své zástupce jsme měli i v kategorii starších soutěžících - školu reprezentovali Karolína Kounovská (7A), Růžena Kosinová (6B) a Jakub Martinec (9C). Z důvodu nemoci se nemohla zúčastnit Natálie Šindelářová (6A). A jak jsme dopadli? Výborně - v nejmladší kategorii získala škola díky Alici Šeflové 3. místo. Ve druhé kategorii byli naši recitátoři ještě úspěšnější - Karolína Bříšková se umístila na třetím místě a Jindřiška Takáčová tuto kategorii vyhrála. Rovněž v další kategorii byli naši recitátoři úspěšní - Jakub Doležal se umístil na druhém postupovém místě a Ema Takáčová na místě prvním. V kategorii starších žáků získala Karolína Kounovská třetí místo a Růžena Kosinová postupové 2. místo. Celkem tedy do oblastního kola v Děčíně pojedou reprezentovat tito žáci: Jindřiška Takáčová, Ema Takáčová, Jakub Doležal a Růžena Kosinová. Všichni budeme 18. března 2020 držet palce. Děkujeme všem.

    

Mgr. B. Ušáková

 
8. března 2020
6. B - Třídní bruslení


Ve středu 4. března 2020 vyrazila třída 6. B na zimní stadion v Děčíně. V rámci programu bruslení škol všichni žáci řádně rozvíjeli a zdokonalovali své bruslařské dovednosti. Mnozí stáli v bruslích na ledové ploše poprvé v životě, a i přesto se před zkušenějšími spolužáky nestyděli učit úplné základy. Celá třída si sportovní výlet velmi užila a ráda by si ho v budoucnu zopakovala.

Bc. Z. Miškovský

2. března 2020
2. B - Pohádka O zmrzlém královi

Třída 2. B nacvičila pěknou a vtipnou pohádku "O zmrzlém královi". Pohádku žáci  zahráli v pátek 21. února 2020 i v jiných třídách a jejich vystoupení sklidilo velký úspěch. Na závěr ještě zatancovali  oblíbenou "Kalamajku, mik, mik, mik". Byl to pěkný konec  týdne před očekávanými prázdninami.

Mgr. V. Becková

  2B - Pohádka O zmrzlém královi (4 obrázky) 
 
28. února 2020
Projektový den v MŠ - Ptactvo kolem nás

Projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - 2.I/12 Projektový den ve škole (pro MŠ)V rámci projektu Škola pro život proběhl v MŠ ve čvrtek 30. ledna 2020 projektový den, který byl věnován tématu „Ptactvo kolem nás“, jeho cílem bylo seznámit děti s životem ptactva v lokalitě řeky Ploučnice a v okolí mateřské školy. Projektovým dnem provázeli děti pan Ota Dračka a Antonín Vorel, ochránci a strážci přírody. Na úvod si děti prohlédly uniformy strážců a seznámily se s jejich prací na úseku ochrany přírody. Po přestávce se rozdělily do pracovních skupin, kde tvořily dle své fantazie ptáčky a budky a diskutovaly s panem Dračkou nad exponáty. Po další přestávce děti hádaly, soutěžily, skládaly obrázky a věnovaly se praktickým činnostem. Procvičovaly si jemnou motoriku, paměť, špetkový úchop, určovaly odlišnosti a rozvíjely si sluch. Následovala vycházka do okolí mateřské školy, kde sídlí poštolka. Tam sledovaly přelety ptáků a jejich zvuky. Děti byly poučeny, co mohou dávat na krmítko a jak si vyrobit jednoduše ptačí koule.
Projektový den pomohl zvýšit povědomí dětí o životě ptactva a je účinným prostředkem ke zvýšení efektivity přírodovědného vzdělávání dětí v mateřské škole.

Mgr. Z. Černá

  Projektový den v MŠ - Ptactvo kolem nás (14 obrázků) 
22. února 2020
3. A - Pohádka Dědečkova rukavička

V rámci několika hodin českého jazyka žáci třídy 3. A pečlivě nacvičovali dramatizaci pohádky Dědečkova rukavička. Při výtvarné výchově si nakreslili kulisy a masku na obličej.
V pátek 21. února 2020 přišla dlouho očekávaná chvíle a děti se proměnily v herce. Když ráno přišly do školy, nemohly se dočkat, až do "jejich divadla" přijdou první diváci. S nadšením zvládly pohádku zahrát všem žákům Bílé školy.
Pokud i vy chcete vidět, jak se jim pohádka povedla, klikněte na odkaz: Dědečkova rukavička 1Dědečkova rukavička 2

Mgr. M. Turková

  3A - Pohádka Dědečkova rukavička (12 obrázků) 
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio