Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

22. ledna 2021
2. B - Stopování

Ještě než stihla zmizet sněhová nadílka, vypravili se žáci 2. B po stopách zvěře a ptactva. Vybaveni vědomostmi získanými z hodin prvouky, lupou a mapami k rozlišování zvířecích stop, se vydali k lesu, kde se rozutekli za badatelskými úlovky. Ve sněhu objevili stopy srnky, zajíce … Naučili se odlišit stopu psí od kočičí a pořádně se vyřádili v mizejícím sněhu. Některé stopaře stopování tak zaujalo, že stopovali i sami v následujících dnech. Doufáme, že to nebyla poslední letošní sněhová nadílka, abychom si mohli užít ještě další sněhová dobrodružství! 

  2B - Stopování (13 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
18. ledna 2021
Hygienická a organizační opatření - COVID 19


Hygienická a organizační opatření - COVID 19


Aktualizováno dne 18. 01. 2021 v 13.45 h


Informace k hodnocení žáků za 1. pololetí šk. roku 2020/2021

Hodnocení žáků se řídí Školním řádem platným od 1. 9. 2020 a materiálem MŠMT: „Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku“.

Žáci budou primárně hodnoceni známkou (případně v kombinaci se slovním hodnocením).

Hodnocení žáků bude probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech, zároveň je však třeba zohlednit specifickou situaci a přizpůsobit hodnocení podmínkám jednotlivého žáka.

Celkový průměr uvedený v e-ŽK za jednotlivé předměty není rozhodujícím faktorem k závěrečné známce na vysvědčení.

Podklady pro hodnocení – žáka lze hodnotit i na základě menšího počtu známek, testů a dalších druhů podkladů než je obvyklé v běžném školním roce.
Do hodnocení žáka bude zahrnuto:
- hodnocení žáka za období prezenční výuky
- hodnocení za období distanční výuky - účast, aktivita, plnění zadaných úkolů (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.), osvojení si nových digitálních kompetencí, řešení problémů spojených s distanční výukou, schopnost organizovat si čas a učení, schopnost komunikace v prostředí MS Teams
- sebehodnocení žáka (platí zejména pro žáky 2. stupně)
- hodnocení na základě dlouhodobých výsledků žáka

V případě, kdy z objektivních závažných důvodů nemá vyučující dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u konkrétního žáka, se stanoví náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Pokud ani v náhradním termínu nelze žáka hodnotit, tak žák nebude v daném předmětu hodnocen. Tento postup nehodnocení za 1. pololetí by však měl být volen pouze v mimořádných případech.

 Předávání výpisu z vysvědčení
Pokud nebude možné předat žákům výpis z vysvědčení dne 28. 1. 2021, TU sdělí prokazatelným způsobem (seznam jmen s uvedeným způsobem sdělení informace) v tento den (nejpozději do 14 h) obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům prostřednictvím e-ŽK (www.dmsoftware.cz).
Výpis vysvědčení bude následně předán žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

Mgr. J. Zelený, ředitel školyAktualizováno dne  07. 01. 2021 v 19.15 h

PROVOZ ŠKOLY OD 11. 01. DO 22. 01. 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

na základě dnešního jednání Vlády ČR došlo k prodloužení aktuálně platných opatření v oblasti školství až do 22. ledna 2021. Informace k provozu školy nalaznete ZDE (jedná se o dokument: "Informace k provozu školy a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021").

 • prezenční výuka (ve škole): žáci přípravného ročníku a žáci 1. a 2. ročníků
 • distanční výuka (z domova): žáci 3. - 9. ročníků
 • školní družina v provozu: od 6.00 do 16.00 h. pouze pro žáky přípravného ročníku, 1. a 2. ročníků
 • ve škole i nadále platí všechna zavedená hygienická opatření (homogenita jednotlivých tříd a oddělení, roušky ve třídě, ve společných prostorech i v družině, časté větrání, dezinfekce atd.)
 • výuka bez TV a HV

Přeji všem mnoho zdraví a pevné nervy

J. Z.

 Aktualizováno dne  28. 12. 2020 v 12.30 h

 

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI: 5

 

Tabulku PES naleznete ZDE.
Index rizika naleznete ZDE.

Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE

 

PROVOZ ŠKOLY OD 04. 01. DO 10. 01. 2021


Vážení rodiče a milí žáci,

na základě usnesení vlády č. 1377 ze dne 23. 12. 2020 se v pondělí 4. ledna 2021 do školy vrátí pouze žáci přípravného ročníku, 1. ročníků a 2. ročníků. Bude fungovat i školní družina v upraveném režimu (z důvodů nutnosti zachování homogenity jendotlivých tříd). Žáci budou muset mít nasazenou roušku ve třídě, společných prostorách i v družině. Doporučujeme minimálně 3 roušky na den. Bude nutné zajistit dostatečné větrání školních prostor. Doporučujeme, aby se žáci teple oblékali

Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, bez TV = procházky, HV = poslech + dohánění potřebného.

Školní družina bude v provozu od pondělí 4. 1. 2021 od 6.00 do 16.00 h. pouze pro žáky přípravného ročníku, 1. a 2. ročníků.

Zbývající žáci 3. až 9. ročníků se budou vzdělávat distančně dle rozvrhů uvedených v E‑ŽK.
 

 

Aktualizováno dne  16. 12. 2020 v 8.37 h

 

Vážení rodiče, vážení žáci,
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo pro základní školy 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny pro žáky. Na základě výše uvedeného rozhodnutí tak byly prodlouženy vánoční prázdniny a žáci jdou naposledy do školy tento pátek 18. prosince 2020. Do konce tohoto týdne tedy budeme dodržovat stávající režim vzdělávání.

V tuto chvíli nikdo nevíme, v jakém režimu bude škola fungovat od 4. ledna 2021. Pokud budeme pokračovat v nastavených pravidlech, budou první školní týden v lednu do školy chodit žáci prvního stupně, žáci devátých ročníků a třídy: 6. A, 6. B, 6. C a 8. B. 
 Aktualizováno dne  07. 12. 2020 v 7.30 h

 

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI: 3

 

Tabulku PES naleznete ZDE.
Index rizika naleznete ZDE.

Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE.

 


Aktualizováno dne  30. 11. 2020 v 19 h

Informace MŠMT - JAK TENTO ROK PROBĚHNOU PŘIJÍMACÍ A MATURITNÍ ZKOUŠKY? (proklikem se otevřou informace z webu MŠMT ČR)
 


Aktualizováno dne  30. 11. 2020 v 11.25 h
 

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI: 4

Přesun do 3. stupně se pro školy plánuje od pondělí 7. 12. 2020. Pro ZŠ se nic nemění, opatření zůstávají stejná.
 

Tabulku PES naleznete ZDE.
Index rizika naleznete ZDE.

Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE.

 


Aktualizováno dne  27. 11. 2020 v 08.25 h

Pokyny k organizaci příchodu a odchodu žáků

Platné od pondělí 30. 11. 2020
 
Základní pravidla: dodržovat homogenitu tříd, organizace příchodu a odchodu žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd, po příchodu nezapomenout na dezinfekci rukou
 
Organizace:
 1. Budova Bílá (Komenského 274)
  1. VCHOD U ŠATEN
   • žáci 2. A + 2. B + 3. A + 3. B
  2. HLAVNÍ VCHOD
   • žáci přípravného ročníku, 1. A + 1. B
  3. PŘÍCHOD ŽÁKŮ DO ŠKOLY
   • žáky si vyzvedávají v době od 7.45 do 7.55 h třídní učitelé (případně AP) před budovou školy
  4. ODCHOD ŽÁKŮ ZE ŠKOLY
   • žáky odvádějí do šaten třídní učitelé (případně AP) tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd
 2. Budova NOVA (Opletalova 699)
  1. VCHOD A (u šaten)
   • po celou dobu - 4. A + 4. B + 4. C
   • týden 30. 11. – 4. 12. - 6. A + 6. B + 6. C,
   • týden 7. 12. – 11. 12 - 7. A + 7. B + 7. C
  2. VCHOD B (vchod pro dospělé se zvonkem)
   • po celou dobu žáci 5. A + 5. B + 5. C
   • týden 30. 11. – 4. 12. - 8. A
   • týden 7. 12. – 11. 12. - 8. B
  3. VCHOD C (zadní vchod do ZUŠ, u učebny HV)
   • žáci 9. A + 9. B
  4. PŘÍCHOD ŽÁKŮ DO ŠKOLY
   • žáky si před jednotlivými vchody do budovy školy vyzvedávají v době od 7. 45 do 7.55 h vyučující 1. hodiny (případně po dohodě AP)
   • žáci vstupují do školy po jednotlivých třídách (nutné zachovávat homogenitu) do šaten
  5. ODCHOD ŽÁKŮ ZE ŠKOLY
   • žáky odvádějí do šaten vyučující poslední hodiny (případně po dohodě AP) tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd
 


Aktualizováno dne  25. 11. 2020 v 13.45 h
Informace k provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

Žáci 1. stupně ZŠ a 9. ročníky ZŠ se od pondělí 30. listopadu 2020 vrací do školy k pravidelné prezenční výuce. Žáci 6., 7. a 8. ročníků ZŠ se po týdnu střídají v prezenční a distanční výuce.
 
 • 1. stupeň ZŠ: celý 1. stupeň - prezenční výuka.
 • 2. stupeň ZŠ: 9. ročníky – prezenční výuka.
 • 2. stupeň ZŠ: 6. - 8. ročníky – rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).
 
Rozpis rotační výuky pro 6., 7. a 8. ročníky
30. 11. – 4. 12. 2020
 • prezenční výuka (ve škole): 7. A, 7. B, 7. C a 8. A
 • distanční výuka (doma): 6. A, 6. B, 6. C a 8. B
7. 12. – 11. 12. 2020
 • prezenční výuka (ve škole): 6. A, 6. B, 6. C a 8. B
 • distanční výuka (doma): 7. A, 7. B, 7. C a 8. A
 
 1. třídy s prezenční výukou (ve škole) jsou vzdělávány podle platného rozvrhu hodin uvedeného v e-ŽK
 2. třídy s distanční výukou (doma) jsou vzdělávány podle aktuálního rozvrhu hodin pro distanční výuku (dle rozvrhu v e-ŽK)
 
Škola se nadále řídí platnými hygienickými a protiepidemickými pokyny odpovědných státních orgánů.
Základní pravidla k 30. 11.:
 • zákaz vstupu do školy všem osobám s příznaky infekčního onemocnění,
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • každý žák musí mít s sebou na den dostatek roušek a sáčky na jejich hygienické uložení,
 • žáci dodržují rozestupy a dbají na hygienu rukou, ve třídě dodržují pravidlo 3R (roušky, ruce, rozestupy)
 • zákonní zástupci žáků a další osoby vstupují do budov školy pouze v nejnutnějších případech,
 • nutno dodržovat homogenity skupin,
 • při vzdělávání je nadále zakázán zpěv a sportovní činnosti.
 
Školní klub
Z důvodů zachování homogenity skupin a z personálních důvodů nebude školní klub od pondělí 30. 11. 2020 v provozu!
 
Školní družina
Od pondělí 30. 11. 2020 je ŠD v plném provozu (od 6.00 do 16.00 h), pouze pro děti z přípravné třídy a žáky 1. – 4. tříd. Do každého oddělení budou zařazeni žáci jednoho ročníku.

Školní jídelna
Obědy v jídelně si musí každý v současné době objednat sám. Popřípadě zavolat nebo napsat na e-mail a šablona se doplní podle potřeb.
 
Děkujeme za pochopení
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme za spolupráci.
 


Aktualizováno dne  23. 11. 2020 v 07.30 h
 
AKTUÁLNĚ:

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI: 4


Další změny v nastavených proticovidových opatřeních se budou řídit dle tabulky PES (Protiepidemický systém) a hodnoty indexu rizika.

Tabulku PES naleznete ZDE.
Index rizika naleznete ZDE.

Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE.
Aktualizováno dne  20. 11. 2020 v 12.30 h

Vážení rodiče, milí žáci,

pondělí 30. 11. 2020 se do školy vrátí i zbývající žáci naší školy. Dle systému PES bude naše republika od příštího týdne ve 4. stupni pohotovosti. Pro oblast školství to znamená následující: zbývající žáci 1. st. ZŠ (žáci 3. - 5. ročníků) se vrátí k prezenční výuce. Na 2. stupni ZŠ bude situace jiná: prezenční výuku budou mít pouze žáci 9. ročníků, ostatní žáci 6., 7. a 8. ročníků přechází na rotační prezenční výuku (polovina z poču tříd bude mít prezenční výuku ve škole, druhá polovina distanční výuku, po týdnu se vystřídají).
Toto rozdělení je platné i pro 3. stupeň PSA, takže pokud nestoupneme zpět na pátý, bude tato forma trvat minimálně 14 dní, spíše další měsíc. Bližší informace obdržíte prostřednictvím zprávy v e-ŽK, případně také na webových stránkách.

Informace MŠMT k provozu škol od pondělí  30. 11. 2020 naleznete ZDE.

 


Aktualizováno dne  17. 11. 2020 v 16.45 h

AKTUÁLNĚ:

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI: 5


Další změny v nastavených proticovidových opatřeních se budou řídit dle tabulky PES (Protiepidemický systém) a hodnoty indexu rizika.

Tabulku PES naleznete ZDE.
Index rizika naleznete ZDE.

Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE.

 

Aktuálně platné usnesení vlády č. 1191 o přijetí krizových opatření ze dne 16. listopadu 2020 naleznete ZDE.

Aktuálně platné mimořádné opatření MZČR ze 16. listopadu 2020 k povinnosti nosit roušky naleznete ZDE.
 


 
Aktualizováno dne  13. 11. 2020 v 14.15 h

PROVOZ ŠKOLY OD 18. 11. 2020


Vážení rodiče a milí žáci,

ve středu 18. 11. 2020 se do školy vrátí žáci přípravného ročníku, 1. ročníků a 2. ročníků. Bude fungovat i školní družina v upraveném režimu (z důvodů homogenity jendotlivých tříd). Žáci budou muset mít nasazenou roušku ve třídě, společných prostorách i v družině. Doporučujeme minimálně 3 roušky na den. Bude nutné zajistit dostatečné větrání školních prostor. Doporučujeme, aby se žáci teple oblékali. Třídy musí být homogenní. 

Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, bez TV = procházky, HV = poslech + dohánění potřebného.

Školní družina bude v provozu od 6.00 do 16.00 h. (Aktualizováno 13. 11. ve 14.06 h)

Současně budou také umožněny individuální konzultace (1 na 1) pro žáky, kteří potřebují a nemají doma pro distanční výuku dostatečné podmínky.
Bližší informace Vám sdělí třídní učitelé ve zprávě v e-ŽK.

Podrobněji viz "Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020" ZDE.

 
 
Aktualizováno dne 31. 10. 2020 v 19.55 h

PROVOZ ŠKOLY OD 2. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení vlády č. 1112 ze dne 30. října 2020 (naleznete ZDE) Vás informuji o nadále pokračujícím omezení provozu naší školy od pondělí 2. 11. do pátku 20. 11. 2020. Škola se tedy pro žáky v pondělí 2. 11. 2020 NEOTEVŘE! Na I. a II. stupni ZŠ budeme tedy i nadále pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem dle aktuálních rozvrhů v e-ŽK.


PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLY PRO VEŘEJNOST (Opletalova 699 - budova NOVA)

Provoz kanceláře školy v období od 2. 11. 2020

PO-PÁ: 7.00 - 13.00 h

 


Aktualizováno dne 30. 10. 2020 v 14.30 h

OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,
přinášíme aktuální informace k ošetřovnému v době uzavření škol:
1) ošetřovné pro osoby OSVČ - viz odkaz
2) ošetřovné pro zaměstnance - viz odkaz
3) ošetřovné v době 26. - 31. října - viz odkaz.

14. 10. 2020: Vzhledem k připravované změně zákona, nebudete potřebovat potvrzení o uzavření školy, ministerstvo vydá nový formulář pro ošetřovné, který si každý sám vyplní a odevzdá ho svému zaměstnavateli. Ošetřovné se bude vyplácet vždy až po uplynutí daného měsíce.
Informace k této věci naleznete na tomto odkaze.


DESATERO PRO RODIČE V DOBĚ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Vážení rodiče,
přikládáme užitečné Desatero nejen pro rodiče dětí s SVP. Všem může pomoci.
Děkujeme za podporu Vašich dětí, která je nyní nezbytná!
 


Aktualizováno dne 27. 10. 2020 v 14.30 h

Vážení rodiče, milí žáci,

dnes na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula oznámil, že se školy k 2. listopadu 2020 NEOTEVŘOU! V pátek 30. 10. 2020 bude představen rozvolňovací plán. Naše škola tak bude od pondělí 2. 11. 2020 na I. a II. stupni ZŠ i nadále pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem dle aktuálních rozvrhů v e-ŽK.

 


Aktualizováno dne 22. 10. 2020 v 17.45 h


Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 - volný den pro žáky v souladu s Opatřením MŠMT č. j.: MSMT-39185/2020-1 - zde
Ve dnech 29. 10. a 30. 10. 2020 - podzimní prázdniny

Jak prožít tyto podzimní prázdniny, které budou úplně jiné ...

   

                      Aktualizováno dne 21. 10. 2020 v 08.45 h

PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLY PRO VEŘEJNOST (Opletalova 699 - budova NOVA)

Provoz kanceláře školy v období od 26. 10. do 30. 10. 2020
PO: 7.00 - 13.00 h
ÚT: 7.00 - 13.00 h
ST: 28. října 2020 (státní svátek)
ČT: uzavřena
PÁ: uzavřena

 


Aktualizováno dne 13. 10. 2020 v 07.16 h

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Od středy 14. 10. 2020 (včetně) budou uzavřeny všechny ZŠ na území ČR. 
K uzavření školy dojde na základě rozhodnutí vlády v rámci nouzového stavu. Škola tak přechází na distanční způsob vzdělávání prostřednictvím platformy MS Teams. Očekáváný (čili přislíbený) návrat žáků, alespoň 1. stupně, je 2. 11. 2020.

Sledujte prosím především tyto stránky a e-ŽK pro nejnovější informace. 
 

Ošetřovné:
Informace z MPSV ze dne 12. 10. Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let. Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 - zde

 


Aktualizováno dne 11. 10. 2020 v 13.26 h

Vážení rodiče, milí žáci,


dne 8. 10. 2020 představil ministr zdravotnictví společně s ministrem školství nová opatření související s epidemií Covid-19, která se dotknou od pondělí 12. 10. 2020 zejména provozu na 2. st. ZŠ. Níže Vám zasíláme konkrétní informace o provozu školy v následujících týdnech.
 
 1. I. st. ZŠ: provoz beze změn, s výjimkou zpěvu při HV. Plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníků nebude probíhat od 9. 10. do 25. 10. 2020 – aktualizovaný rozvrh v e-ŽK (3., 4. tř.)
 2. ŠD: provoz beze změn s pravidly nastavenými od 1. 9. 2020.
 3. ŠK: provoz bude přerušen od pondělí 12. 10. do 25. 10. 2020.
 4. II. st. ZŠ: žáci 6. – 9. ročníků budou docházet do školy po týdnech:
  1. týden od 12. do 16. 10. 2020:
   • výuka ve škole: žáci 6. a 8. ročníků, dle rozvrhu v e-ŽK
   • výuka distanční (z domova): žáci 7. a 9. ročníků, výuka bude probíhat v prostředí Microsoft Teams, dle rozvrhu v e-ŽK (online hodiny oznámí jednotliví vyučující)
  2. týden od 19. do 23. 10. 2020:
   • výuka ve škole: žáci 7. a 9. ročníků, dle rozvrhu v e-ŽK
   • výuka distanční (z domova): žáci 6. a 8. ročníků, výuka bude probíhat online v prostředí Microsoft Teams, dle rozvrhu v e-ŽK (online hodiny oznámí jednotliví vyučující)
  3. týden od 26. 10. do 30. 10. 2020:
   • 26. a 27. 10. 2020: dny volna vyhlášené MŠMT
   • 28. 10. 2020: státní svátek
   • 29. a 30. 10. 2020: podzimní prázdniny
   • v těchto dnech bude uzavřena celá škola (I. a II. st. ZŠ, ŠD, ŠK)
  4. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.
  5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání (emailem, telefonicky třídnímu učiteli, prostřednictvím e-ŽK).

Děkujeme za spolupráci a pochopení

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY (aktualizace 11. 10. 2020 v 14.28 h):
 1. Pravidla pro distanční vzdělávání
 2. Usnesení vlády Hromadné akce I
 3. Usnesení vlády Hromadné akce II
 4. Provoz škol
 

Vážení rodiče,
na základě nových opatření vlády a pokynů ministerstva zdravotnictví přinášíme aktuální informace k provozu školy od pondělí 5. 10. 2020. Od pondělí, po vyhlášení nouzového stavu, se ve školách do neděle 18. 10. 2020 nesmí zpívat (platí pro I. i II. stupeň ZŠ) a také provozovat tělocvik (platí pouze pro II. stupeň ZŠ). Ve vydaných legislativních opatřeních je zmiňován především maximální počet účastníků akcí uvnitř budov do 10 osob a ve venkovních prostorách do 20 osob. Opět nemáme prakticky žádný čas na přípravu. Níže uvádíme velice stručně informace k provozu školy:

1) Práce na I. stupni ZŠ beze změn, vyučující pouze upraví náplň hudební výchovy.
2) Práce na II. stupni ZŠ se změní opět v náplni hudebních výchov, ale také tělocviků.
3) Školní družina a školní klub je beze změn.
                                            
Důležité dokumenty:
1) Usnesení vlády od 5. 10. 2020
                Nouzový stav
                Krizové opatření
2) Aktuální nařízení KHS od 5. 10. 2020
                Nařízení KHS
                Informace o nařízení KHS

Děkujeme za přečtení

 

Aktualizováno dne 17. 9. 2020 v 15 h

Od pátku 18. září 2020 je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR MZDR č. j. 15757/2020-35/MIN/KAN zavedena celostátně povinnost nosit roušky i ve třídách 2. st. ZŠ (6. až 9. ročník).

Prosíme rodiče, aby žáky vybavili dostatečným množstvím roušek - minimálně 3 ks, z toho 2 bude mít žák uložené v igelitovém sáčku. Druhý sáček bude mít žák na použité roušky.

Děkujeme za spolupráci

 

Aktualizováno: 9. 9. 2020 ve 20.15 hod.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci zařazuji na úvodní stranu opět přímé informace, které se týkají provozu naší školy s ohledem na hygienické a bezpečnostně-organizační opatření při vzdělávání v době mimořádných opatření.

 1. Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch apeluje na dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, ruce.
 2. Prosíme, aby rodiče vybavili své dítě 2 rouškami, 1 roušku bude mít žák při vstupu do školy, druhou v igelitovém sáčku.

Sledujte prosím stránky školy, kde najdete aktuální informace.  

Děkujeme za spolupráci

 

18. ledna 2021
Strom splněných přání - vánoční sbírka pro DD Tisá

Žáci, kteří mohli prezenčně navštěvovat školu před vánočními svátky, na budově Bílá věnovali pod „Strom splněných přání“ v obchodním centru Pivovar mnoho dárků, které byly určené pro děti z Dětského domova Tisá. Celý předvánoční týden shromažďovali žáci přípravné třídy, prvních a druhých tříd, různé dárky.
      

Sbírka byla předána panu řediteli, s dětmi jsme se vzhledem k aktuální pandemické situaci bohužel nemohli setkat. Jelikož byly děti z DD dlouhodobě na pobytu na horách mimo DD Tisá a vrátily se až po vánocích, nadílka proběhla až minulý víkend - několik fotek z jejich rozbalování - zde:   Strom splněných přání - rozbalování dárků (9 obrázků) .

Tímto děkujeme všem, kteří přispěli a udělali obrovskou radost dětem z DD Tisá. Velice si vážíme toho, že v této nelehké době máme tak úžasné žáky a spolupracující ochotné rodiče!

Mgr. H. Svobodová, R. Bartošová


 
17. ledna 2021
2. B - Sněhulákiáda

Čerstvě napadaná hromada sněhu ve čtvrtek 14. ledna 2021 žáky 2. B nenechala v klidu. Sníh měl kvalitu stavebního materiálu, a tak hurá výtvarničit ven! Zadaný úkol, postavit sněhuláka v životní velikosti ve skupinách, zvládli všichni skvěle. A tak „za odměnu“ a pro zahřátí byly sněhové radovánky zakončeny koulovanou.

  2B - Sněhulákiáda (11 obrázků) 
   
Mgr. M. Rejmanová
 
16. ledna 2021
1. A - Přírodo, děkujeme!
Po třech měsících bez klasické hodiny tělesné výchovy se dneska žáci z 1.A mohli díky bohaté nadílce sněhu pořádně unavit. Všichni mokří, zpocení, žízniví, ale šťastní! Snad nám sníh vydrží do úterý, kdy máme další tělocvik!

  1A - Hrátky na sněhu (8 obrázků) 

Mgr. M. Turková
 
15. ledna 2021
Přípravka - pohádka O Koblížkovi


Děti z přípravného ročníku našly pod stromečkem nejen různé hry a stavebnice, ale i dřevěné divadlo.

V hodině čtení si poslechly pohádku O Koblížkovi a při výtvarné výchově vyrobily loutky. Pak už zbývalo jenom vybrat jednotlivé herce a divadelní představení mohlo začít. Děti byly moc šikovné, v rolích se vystřídaly, zahrál si každý. A jak se jim pohádka povedla se můžete podívat zde

R. Bartošová
10. ledna 2021
2B - Tři králové

Žáci 2. B prožili středu 6. ledna 2021 v duchu tříkrálových tradic. V královských trojicích K + M + B rozluštili symboliku věštění ze sedmi hrnečků a věštili. Připravili přímo královské pohoštění pro ptačí návštěvníky krmítka, ale i pro lesní zvěř, se kterým vyrazili do terénu. A to i za méně příznivého počasí, kdy si ještě dostatečně užili zbytky sněhu.

Mgr. M. Rejmanová

  2B - Tři králové (22 obrázků) 
21. prosince 2020
Slovo ředitele

Vážení rodiče, milí žáci, milé děti,
 
za pár dní završíme vánočními svátky rok 2020. Jsme si vědomi toho, že tento rok byl pro všechny z nás mimořádně náročný. Nedostatečný mezilidský kontakt a nemožnost naplno vykonávat svou profesi se v různé podobě projevily na nás všech. Tíha zodpovědnosti za vzdělávací proces najednou už neležela plnou vahou jen na zaměstnancích školy, ale rovnou měrou přešla také na děti a žáky a jejich rodiny.
V průběhu tohoto roku jsme se asi všichni potýkali s vyčerpaností, na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, co je to důvěra, spolupráce. Ve svých domácnostech jsme společně trávili mnohem více času, než jsme byli zvyklí. A právě teď, před Vánoci, je ten správný čas si říci, jak úžasně jsme to všichni zvládli!
Je ten správný čas si vzájemně poděkovat, vyjádřit vděk všem za velkou snahu a obrovský pokrok, který jsme každý z nás udělali.
Je ten správný čas si říci, kam dál, a popřát si šťastnou cestu k našim cílům.
Pojďme se všichni s optimismem dívat do budoucnosti, protože každá krize musí dříve nebo později skončit. A že jich lidstvo za svou dlouhou existenci již zažilo!
 
Naše škola tu bude stále, i v následujícím roce 2021, jako váš partner ve vzdělávání vašich dětí.
 
Krásné a veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2021 přeje
 
Mgr. Jakub Zelený

20. prosince 2020
Prosinec v 1. A

V listopadu po návratu do školy se žáci ze třídy 1. A vrhli nadšeně do učení. Zvládli to tak skvěle, že už 1. prosince prvních pět dětí začalo psát perem a postupně se přidávají další. Při hodinách čtení se děti učily postupně nová písmena a nyní už dokáží přečíst s porozuměním i delší věty. A že neznají ještě všechna písmena? Nevadí! Při práci s iPadem si jednoduše načtou QR kód a mohou se sami pohybovat i na internetu. V matematice počítají v oboru do sedmi – porovnávají čísla, orientují se ve vzestupné i sestupné řadě čísel, řeší slovní úlohy, sčítají, odčítají, dočítají. Hodiny výtvarné výchovy a pracovních činností se nesly v duchu adventních příprav. Mohli jsme si vyzdobit třídu stromečky z vlny, papírovými hvězdami, vločkami  a řetězy. Každý týden se děti při rozsvěcení adventního věnce naučily jméno adventních svící a společně si ozdobily stromeček. Pod ním poslední den před prázdninami našly dárečky, poseděly u čaje a cukroví od maminek. Všichni žáci vyprávěli o tom, jaké vánoční zvyky doma dodržují, a nakonec si každý pustil na vodu svíčku ve skořápce.

  1A - Ohlédnutí za prosincem (17 obrázků) 

Velkou zásluhu na tom, co děti umí, mají rodiče. Patří jim velké poděkování za to, jak pomáhali svým dětem v době distanční výuky a společně jsme tak to nelehké období zvládli skvěle!

Všem přeji klidné vánoční svátky ve společnosti nejbližších, bohatého Ježíška a hlavně hodně zdraví.

Mgr. M. Turková
 
19. prosince 2020
7. C - Vánoční vycházka

Žáci 7. C se předem domluvili, že letošní závěrečnou vánoční besídku pojmou netradičně. Každý při pracovních činnostech vyrobil dřevěnou vánoční ozdobu se svým jménem.
V pátek 18. prosince 2020 se zásobami dobrůtek pro lesní zvěř a ptáčky vyrazili na vrch Ostrý, kde našli vhodné místo v lese a přichystali na něm pravou hostinu. Rozdali si dárečky a rozvěsili zde také své ozdoby, které v lednu přijdou opět sundat, aby po nich les zůstal čistý.
Hlavní myšlenkou této akce bylo nemyslet jen na sebe, ale uvědomit si, že vánoční čas je časem, kdy můžeme darovat svůj čas a radost druhým (v tomto případě v podobě dobrot pro zvěř).

  7C - Vánoční vycházka (8 obrázků) 

Krásné prožití vánočních svátků všem přejí Mgr. Š. Leknerová a žáci 7. C
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio