Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Zápisy z jednání

2022/2023

12. schůzka ŽP - 2. 6. 2023

V pátek 2. června 2023 proběhla další schůze žákovského parlamentu. Schůze byla kreativní, jelikož parlamenťáci tvořili plakátky pozvánky pro děti přípravné třídy, prvňáčky, druháky a třeťáky na sportovní olympiádu, která proběhne 22. června 2023, kdy žáci budou soutěžit v šesti disciplínách. 

  
  

Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP 
 

11. schůzka ŽP - 19. 5. 2023

V pátek 19. května 2023 se parlament sešel během páté vyučovací hodiny. Schůze byla tentokrát zaměřena spíše organizačně. Žáci si upřesnili požadavky, které souvisí s organizací sportovní olympiády pro 1. až 3. ročník, která se bude konat 22. 6. 2023. Na schůzi byl přítomen pan ředitel Mgr. J. Zelený a paní zástupkyně Mgr. M. Šmídová, kteří se s parlamenťáky zaměřili na evaluaci projektového dne Happy Day – chodba v rámci PBIS. Z diskuze vzešel návrh na vytvoření prezentace, která bude propagovat projekt PBIS očima našich žáků. Budeme se těšit na finálovou podobu této prezentace. 

Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP

10. schůzka ŽP - 3. 5. 2023

Ve středu 3. května 2023 se za slunečného počasí uskutečnila 10. schůze našeho parlamentu. Žáci se sešli 4. a 5. vyučovací hodinu na venkovním hřišti. Abychom se lépe vžili do následně probíraného tématu, zahráli jsme si pohybové hry na družstva, které byly zaměřené na postřeh, spolupráci a komunikaci ve velkém týmu. Jedním z hlavních témat byla sportovní olympiáda pro první stupeň, kterou parlament bude organizovat v průběhu června. V menších skupinách se diskutovalo nad disciplínami a potřebném vybavení. Parlamenťáci si všechny své návrhy vzájemně představili a zvolili finálovou podobu sportovního klání.

  
 
Druhá hodina patřila PBIS (pozitivní podpoře chování), kdy vedení naší školy pan ředitel Mgr. J. Zelený a paní zástupkyně Mgr. M. Šmídová představili parlamentu akci „Happy Day – chodba“. Kdy se celá naše škola bude naplno ztotožňovat s hodnotami ZODPOVĚDNOST, RESPEKT A BEZPEČÍ v rámci pohybu na chodbách školy. Žákům byly předány instrukce jakožto zástupcům jednotlivých tříd. 

   

Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP 
 

9. schůzka ŽP - 12. 4. 2023

Dne 12. dubna 2023 proběhla 9. schůze žákovského parlamentu. Žáci se sešli v dobré povelikonoční náladě. Schůze se účastnilo také vedení naší školy paní Mgr. Šmídová, pan ředitel Mgr. Zelený a paní výchovná poradkyně Mgr. Doležalová.  
Na úvod si parlamenťáci sdělili zážitky z uplynulých velikonočních prázdnin a vrhli se do plánování aktivit. Pro další stmelování kolektivu mají naplánovaný pěší výlet v okolí Benešova nad Ploučnicí, který bude spojený s opékáním buřtů v průběhu května. Jelikož parlament pamatuje i na naše nejmenší žáčky, rozhodl se naplánovat sportovní den pro žáky 1. – 3. tříd na počátku června.
Během druhé části schůze si žáci navzájem zhodnotili své strukturované rozhovory s našimi pedagogy. Analyzovali svoji odvedenou práci a přínos této aktivity. V závěru setkání jsme popřáli úspěšné splnění přijímací zkoušky na vytoužené střední školy nejstarším parlamenťákům. 
 

Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP

 

8. schůzka ŽP - 8. 3. 2023

Ve středu 8. 3. 2023 proběhla již osmá schůze našeho parlamentu. Téma této schůze bylo více než jasné. Aktivita se pojila k zaváděné metodě PBIS – Podpora pozitivního chování. Po celou dobu žáci ve skupinách pracovali na analýze svých pocitů, které jsou spojeny s prostory školy na budově „Nová“. Žáci nad každým prostorem školy diskutovali a snažili se najít vzájemnou shodu. Podkladem byl plán školy, do kterého zakreslili své pocity pomocí barev.

   

                       

Žáky potěšila zpráva od pana ředitele Mgr. J. Zeleného, kdy žákům oznámil zavedení nového zvonění, které vzešlo z ankety. Žákům velmi děkuji za jejich zodpovědné plnění funkce v ŽP. 

Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP


7. schůzka ŽP - 16. 2. 2023

Ve čtvrtek 16. února 2023 se parlament sešel na své sedmé plánované schůzi. Žáci přišli v dobré náladě. S sebou si přinesli předměty, které jim jsou blízké, mají pro ně citovou hodnotu a váží se k jejich osobě - předměty s vlastním příběhem. Tyto předměty byly součástí aktivity „směnný obchod“. Jednalo se o vzájemné předávání těchto předmětů, kdy spolu s předměty se předával i samotný příběh, který se k předmětu váže. Žáci si při této aktivitě upevňovali vzájemné vztahy, posílili svoje komunikační dovednosti a potrénovali paměť. Dále bylo na programu zadání strukturovaných rozhovorů s pedagogy naší školy, které podpoří schopnosti žáků, a to v různých oblastech jednání s lidmi v rámci zadané práce. Žákovský parlament také úspěšně vyhodnotil anketu na „nové zvonění“, určil si tým, který výsledné skladby připraví na předání panu řediteli. Informace ze tříd parlament reflektoval s paní zástupkyní Mgr. Miroslavou Šmídovou. 

Další schůze je tedy za námi, aktivity jsou rozdány a budeme se těšit na další setkání. 

Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP


6. schůzka ŽP - 11. 1. 2023

Parlament se sešel pátou vyučovací hodinu. Jelikož program byl nabitý, schůze se protáhla do času přestávky. Nejprve nás pozdravila paní zástupkyně ředitele Mgr. M. Šmídová, která s námi byla po celou dobu schůze a reflektovala informace a dotazy od našich žáků. Následovala aktivita, která prověřila parlamenťáky v oblasti předávání informací. Dovednost sdělovat informace co nejpřesněji, pozorně naslouchat druhým a správně se doptávat je nezbytná pro chod žákovského parlamentu. 
Jako vždy se žáci věnovali tématům ze svých tříd jako např. vhodné chování žáku ve společných prostorách školy v době přestávky. Tímto jsme se přímo dostali k aktuálnímu a celoškolskému tématu „HODNOTY ŠKOLY“, a které to jsou?  

  • zodpovědnost 

  • respekt  

  • bezpečí  

Cílem žákovského parlamentu bude tyto hodnoty hlouběji rozebrat, zamýšlet se nad smyslem a potřebou tyto hodnoty naplňovat.  

Těšíme se na půlden pro žákovský parlament, který se uskuteční v pátek 20. ledna 2023.


Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP


5. schůzka ŽP - 1. 12. 2022

Žáci se sešli čtvrtou vyučovací hodinu v aule školy. Všichni přišli v dobré náladě a prezentovali informace ze svých tříd. Přítomno bylo vedení školy Mgr. Jakub Zelený a Mgr. Miroslava Šmídová. Následovala diskuze, která reflektovala předané informace jednotlivých žáků. Parlament se také zaměřil na nadcházející Den pro ŽP, který se bude konat v pondělí 12. 12. 2022. Posledním tématem byla příprava celoškolní ankety na změnu zvonění na budově NOVA.  

Schůzi vedla Julie Benešová z 8. A, která se své role zhostila na výbornou. 

Zapsal: Jakub Štork, V. B


4. schůzka ŽP - 15. 11. 2022

Žákovský parlament se nezvykle sešel v době páté vyučovací hodiny. Pro zpříjemnění práce našich parlamenťáků vedení školy umožnilo konání schůzek v době vyučování, kdy jsou žáci z výuky omluveni. Čas schůzek bude vždy v jinou vyučovací hodinu jednou za 14 dní tak, aby nebylo narušeno vzdělávání v jednom daném předmětu.  

Na schůzi byl přítomen ředitel školy Mgr. Jakub Zelený, kterému zástupci sdělili jednotlivé informace ze svých tříd. Vzhledem k tomu, že na chůzi zazněl požadavek na změnu zvonění (nový výběr skladeb), uspořádá parlament celoškolní anketu pro výběr nových zvonění. Dále pan ředitel informoval ŽP o umístění nového automatu na nápoje. 

V druhé polovině schůze se zástupci rozdělili do dvou skupin, ve kterých dávali dohromady společný program na Den pro parlament, který se uskuteční v pondělí 12. prosince 2022. 

Zapsal: Samuel Feistner, VIII. C

3. schůzka ŽP - 2. 11. 2022

Ve středu 2. 11. 2022 se na své 3. schůzce sešli členové ŽP. V úvodu se věnovali aktivitě na vzájemné poznávání - "Nálepkování". Poté přednesli zástupci tříd požadavky a informace z jednotlivých tříd (např. oprava lavic, vybavení společných prostor). Dále se zabývali přípravou školního jarmarku, dostali informaci o zrušené návštěvě Parlamentu ČR a náhradním termínu této návštěvy. Zároveň vybírali náměty pro akci Den pro parlament, která by se měla uskutečnit v posledním listopadovém týdnu.

   

Zapsal: Jakub Štork, V. B


2. schůzka ŽP - 18. 10. 2022

V úterý 18. 10. 2022 se zástupci tříd sešli na druhé schůzi ŽP, kdy hlavním cílem setkání byla volba – PŘEDSEDY, DVOU MÍSTOPŘEDSEDŮ a ZAPISOVATELE. 

V první řadě se v ŽP uvítali zástupci, kteří na minulém setkání nebyli. Své smlouvy podepsali s paní zástupkyní Mgr. Šmídovou a převzali slavnostní dekret o svém zvolení do ŽP. 

Před volbou jednotlivých funkcí si zástupci stanovili předpoklady, které by měl budoucí předseda splňovat.  

Formou voleb si parlament za svého předsedu zvolil Ladislava Pongrácze IX. B, dále si jako své místopředsedkyně zvolil Julii Benešovou VIII. A a Terezu Kšandovou V. A. 

Funkce zapisovatele se chopil Samuel Feistner VIII. C a jeho zástupcem bude Jakub Štork V. B.  Gratulujeme! 

  

Za aktuální témata si ŽP zvolil - přípravu vánočního jarmarku, přípravu akce pro mladší žáky školy a celoškolního projektu

Zapsala: Monika Miňovská, koordinátor ŽP


1. schůzka ŽP - 12. 10. 2022

Dnes 12. 10. 2022 se uskutečnila první schůzka ŽP.

Na schůzku se dostavila většina ze zvolených zástupců tříd v dobré náladě.

Byli zde přítomni ředitel školy Mgr. J. Zelený a zástupkyně ředitele Mgr. M. Šmídová.

V úvodu k ŽP promluvil pan ředitel Mgr. J. Zelený. Zástupcům pogratuloval k jejich zvolení, sdělil hlavní funkce ŽP, nastínil povinnosti zástupců tříd a zdůraznil podporu vedení školy ve všech záležitostech ŽP. Předal slovo Mgr. Haně Brňákové, která se s ŽP přivítala v novém školním roce a následně předala slovo koordinátorce ŽP Monice Miňovské. Proběhlo vzájemné představení nové koordinátorky a jednotlivých zástupců tříd. Každý přítomný člen parlamentu jednotlivě podepsal vzájemnou smlouvu mezi ním a vedením školy a obdržel slavnostní dekret k uvedení do funkce člena ŽP. Zejména nejmladší členové parlamentu již projevili své první názory, které byly patřičně vyslechnuty. Dále proběhla první seznamovací hra - "oťukávačka". Které se zúčastnilo i vedení naší školy. Na závěr se parlamentu sdělily plánované body dalšího setkání (volby předsedy a místopředsedů, zapisovatele, propagátora a dalších funkcí). Zástupci si také odhlasovali další setkání, které se uskuteční již příští úterý 18. 10. ve 14 hodin. Sladkou tečkou byl výborný perník, který upekla úžasná paní Prokopcová.

  

Atmosféra setkání byla velmi přátelská a otevřená. ŽP čeká jistě spousta práce, která bude odvedena zodpovědným přístupem všech zvolených zástupců.

Koordinátorka ŽP – Monika Miňovská

 

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR
K.A.H. Studio