Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY MŠ

27. listopadu 2012
Projekty pro školní rok 2012-2013
"EU peníze školám" od 1. února 2011 do 31. července 2013 projekt "Škola hrou" (CZ.1.07/1.4.00/21.0759)

Projekty jejichž poskytovatelem dotace je Euroregion Elbe-Labe v rámci programu Cíl3, kterým jsou financovány mezinárodní aktivity v rámci vymezeného území. Partnerem projektu naší školy je Pestalozzi Gymnasium v Heidenau
Projekt "Otevřená náruč/Offene Arme" (EEL-0166-CZ-1) - od 1. 4. 2012 do 15. 12. 2012
Projekt "Náš svět/Unsere Welt (EEL-0228-CZ-1) - od 1. 5. 2013 do 30. 12. 2013
Škola je partnerem projektu „Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku“ (s registračním číslem CZ.1.07/1.1.34/01.0017) v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II OP VK, který realizuje Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI - příspěvková organizace. Oficiální stránky tohoto projektu http://www.dorado.cz/rtvnd .
Škola je partnerem projektu "Metodik" (CZ.1.07/1.3.49/02.0009), jehož cílem je podpořit vzdělávání a činnost předmětových metodiků – seznámit cílovou skupinu s novými trendy z oblasti využití mobilních technologií (tablet, smartphone) ve výuce s důrazem na metodickou a didaktickou správnost. Seznámit je s aktuálními trendy v metodice vzdělávání. Realizátorem projektu je Základní škola a Mateřská škola Děčín IV. Oficiální stránky: www.metodik.eu.
29. září 2012
Projekt Škola hrou
V rámci projektu Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759) realizovaného v projektu EU - peníze školám byla v srpnu podána již 3. monitorovací zpráva. V rámci projektu je ve škole realizována šablona věnovaná Využití ICT - šablony III/1: Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií, III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a III/3: Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií a šablona Přírodní vědy č. V/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů.
Šablona III/1 byla realizována prostřednictvím projektu Babylon, do kterého byli zapojeni žáci 5., 6. a 9. tříd. Vyučujícími předmětů v projektu byli Mgr. L. Sönlová a Mgr. M. Vokatý. Cílem této šablony bylo propojení digitálních technologií s výukou cizích jazyků. Zkušenosti získané z této výuky budou využívány pro výuku i v dalším školním roce. V rámci šablony III/2 vytvářeli učitelé školy digitální učební materiály (DUM), které po jejich vytvoření vyzkoušeli v samotné výuce. V rámci této šablony bylo vytvořeno a odpilotováno 27 sad DUM (v každé sadě 20 vzdělávacích materiálů). Byly vytvořeny materiály pro všechny ročníky z různých předmětů. Nejvíc DUMů (11 sad) bylo vytvořeno pro český jazyk - materiály vytvořily Mgr. H. Svobodová (jednu ve spolupráci s Mgr. Z. Černou), Mgr. V. Becková, Mgr. B. Ušáková, Mgr A. Špačková (po 2 sadách), Mgr. V. Doležalová, Mgr. L. Ficencová, Mgr. H. Fridrichová (každá 1 sada). Pro výuku cizích jazyků - německý a anglický jazyk bylo vytvořeno šest sad, které vytvořili Mgr. M. Vokatý (5 sad) a Mgr. L. Sönlová (1 sada). Čtyři sady vznikly pro výuku matematiky - po jedné sadě vytvořily Mgr. J. Soorová, Mgr. J. Chvojková, Mgr H. Svobodová a Ing. H. Brňáková. Po jedné sadě byly vytvořeny sady Mgr V. Doležalovou pro vlastivědu, Mgr. M. Baštrnákovou pro prvouku, P. Skořepovou pro přírodopis (biologii člověka), Mgr. J. Šedivou pro zeměpis, L. Řadovou pro dějepis a Mgr. M. Zákravskou pro výtvarnou výchovu. Všem autorům patří poděkování za jejich vytvoření a ověření ve vyučovacích hodinách. Všechny materiály jsou uloženy na školním serveru, v případě zájmu kontaktujte vedení školy nebo jednotlivé autory. Před vlastním vytvářením jednotlivých sad a realizací dalších šablon se učitelé v rámci šablony III/3 vzdělávali pro oblast digitálních technologií. Své zkušenosti využívají při výuce jednotlivých vyučovacích předmětů a budou využívat pro zkvalitnění a inovaci svých hodin.
Šablona V/1 byla realizována projektem Malý Einstein. Do projektu byli zapojeni talentovaní a nadaní žáci v oblasti přírodních věd. Výuka probíhala v předmětu přírodopis v 5. třídě a ve volitelných předmětech Seminář a praktika z přírodovědných předmětů pro žáky 7. - 9. ročníků. V hodinách s žáky pracovali Ing. M. Rybář a Mgr. J. Špička. Výuka probíhala v odborných učebnách a přírodovědné laboratoři a také v okolí školy (např. na školní zahradě vzniklo broukoviště). Celý projekt bude zakončen v průběhu nového školního roku 2012/13.
23. března 2012
Projekty ve školním roce 2011-2012
"EU peníze školám" od 1. února 2011 do 31. července 2013 projekt "Škola hrou" (CZ.1.07/1.4.00/21.0759)

Projekty jejichž poskytovatelem dotace je Euroregion Elbe-Labe v rámci programu Cíl3, kterým jsou financovány mezinárodní aktivity v rámci vymezeného území. Partnerem projektu naší školy je Pestalozzi Gymnasium v Heidenau

V roce 2011 - projekt "Umění bez hranic" (EEL-0147-CZ-1). V roce 2012 - projekt "Otevřená náruč" (EEL-0166-CZ-1).
2. února 2012
EU - peníze školám Projekt Škola hrou
V průběhu 1. pololetí školního roku 2011/12 probíhala ve škole realizace projektu EU peníze školám - Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759). Žáci 5. - 9. tříd se do projektu zapojili v rámci výuky povinných i volitelných předmětů. V projektu Malý Einstein - pracují v 5. třídách tři skupiny žáků, jejich cílem je individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků. Stejným tématem, přírodovědnou garmotností, se zabývají také žáci 7. - 9. ročníků ve volitelném předmětu Seminář a praktika z přírodovědných předmětů, kde si pod vedením Ing. Rybáře a Mgr. Špičky v přírodovědné laboratoři ověřují teoretické znalosti praktickými činnostmi. Žáci 5., 6. a 9. tříd jsou v projektu zapojeni projektem Babylon, kde vybraní žáci prostřednictvím ICT rozvíjejí také své jazykové znalosti.

Učitelé školy vytvářejí pro zkvalitnění a inovaci výuky digitální učební materiály, které přímo ověřují ve vyučovacích hodinách jednotlivých předmětů. K dispozici jsou v současné době tyto sady: Německý jazyk pro 8. r. (slovesa, příslovce, spojky, příslovce, číslovky, přídavná jména...); Anglický jazyk pro 6. r. (slovesa, tvoření otázek, psaní číslic, předložky, abeceda, křížovky...); Německý jazyk pro 9. r. (názvosloví zemí, obyvatel, národů, zeměpisná příd. jm., trpný rod, předložkové vazby...) - Mgr. Milana Vokatého (kontakt: vokaty@zsbnpl.cz), Český jazyk - vyjmenovaná slova - Mgr. Aleny Špačkové (kontakt: spackova@zsbnpl.cz).
Mgr. M. Šmídová
30. září 2010
Projekty a granty 2009-2011
Pro školní roky 2009/2010 a 2010/2011 škola získala:
- dotaci na uspořádání vzdělávacího kurzu techniky vitráž tiffany od Ústeckého kraje v rámci projektu Zlaté české ručičky
- dotace z Česko-německého fondu budoucnosti byla uznána v rámci projektu Duhový svět; tento projekt je složen z několika vzdělávacích kurzů a výměnných pobytů žáků i učitelů z Benešova nad Ploučnicí a Heidenau
- dotace EU peníze školám - projekt Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759)
14. března 2006
Projekty v rámci mezinárodní spolupráce v roce 2007-2009
Ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009 čerpá škola finanční příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti
Název projektu: Ateliér výchov uměním
V rámci tohoto projektu probíhá
- 4 denní kurz v keramické dílně,
- 4 denní výměnný pobyt žáků Benešov n. Pl. - Heidenau (průřezové téma :Multikulturní výchova)
- dvoudenní kurz prostorové tvorby a závěrečná vernisáž výstavy (k 28. říjnu - státnímu svátku ČR)
Vernisáž výstavy ukončí celý projekt, předpokládá se účast starostů měst Benešova n. Pl a Heidenau, představitelů UJEP Ústí n. L. a dalších hostů z partnerské školy v Heidenau.
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio