Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY MŠ

20. prosince 2017
Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se slavnostně vyzdobená budova Nova přiblížila nadcházejícím vánočním svátkům. V jejích prostorách se uskutečnil tradiční vánoční jarmark. Stánky jednotlivých tříd lákaly k nákupu vánočních dekorací, ozdob, drobných dárků, cukroví, sladkého i slaného občerstvení. To vše si pro návštěvníky jarmarku připravili žáci se svými pedagogy a některými rodiči. V galerii školy byl pro návštěvníky připraveno posezení u kávy, čaje nebo svařeného vína. Vánoční jarmark byl malým pozastavením v předvánočním shonu a určitě příjemným naladěním na nadcházející vánoční svátky.
  Vánoční jarmark (16 obrázků) 
 
19. prosince 2017
Představení Studia Karavana
Ve středu 6. prosince 2017 se žáci 1. stupně zúčastnili představení Tajemná Afrika, které je součástí projektu VŠICHNI JSME TU DOMA, jehož cílem je zábavnou a hravou formou pochopit rozdílnost a barevnost různých kultur světa. Představení žákům zahrála divadelní společnost Studio Karavana z Rakovníka. Žáci se aktivně zapojili do představení formou interaktivních vstupů, soutěží, hádanek a osobních zkušeností. Na závěr se naučili písničku Ať si ten anebo ten, zeměkoule patří všem.
  Studio Karavana (20 obrázků) 
 
1. prosince 2017
Pozvání na předvánoční akce školy a školky
Ve středu 6. prosince 2017 se od 16 h v benešovském kině koná vánoční slavnost mateřské školy spojená s jarmarkem.
Školní jarmark se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 14 h do 17 h v prostorách budovy NOVA.
Přijďte se s námi naladit na vánoční atmosféru. Těšíme se na setkání s Vámi
kolektiv ZŠ a MŠ
23. listopadu 2017
Hudební představení
Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se žáci 1. i 2. stupně zúčastnili hudebního pořadu, který si pro ně připravilo profesionální sdružení umělců s názvem Hudba školám. Na baskytaru žákům zahrál a zazpíval muzikant Jiří Válek, na piano zahrál Zdeněk Dočekal a na bicí Miloš Pohl. Jejich cílem bylo obohatit mladé posluchače o informace a profesionální přednes hudby, kterou jsou obklopeny celé generace a plně předvést možnosti nástrojů, na které hrají. Pro mladší žáky zahráli a zazpívali mnoho lidových písní v rámci pořadu Česká a moravská lidová píseň. Žáci se do vystoupení aktivně zapojili, zpívali na podiu u mikrofonů, tleskali a naučili se novou píseň. Starší žáci se účastnili pořadu Fenomén jménem SeMaFor. Získali informace o bohaté historii SeMaForu a společně si zazpívali dnes již zlidovělé šlágry, např. Honky-Tonky Blues, Pramínek vlasů, Kočka na okně, Klementajn, Zčervená....
Oba pořady se žákům velice líbily, atmosféra celého vystoupení byla báječná.
  Hudební představení (11 obrázků) 
 
18. října 2017
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do tvorby místních akčních plánů pro oblast školství. Vzájemnou spoluprací vznikl dokument "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín na období 2017-2023". Je to strategický dokument o možném budoucím směru rozvoje vzdělávání v ORP Děčín, který Vám předkládáme k připomínkování.

Dokument je možné připomínkovat v období do 3. 11. 2017 prostřednictvím přiloženého formuláře -  nebo prostřednictvím google formuláře na odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeChQy8c6tpH8WHFfHSGs7AYiM8bCtaI-3HPzHX_hoyRXCPUA/viewform

 

Zároveň Vás zveme na veřejné projednávání tohoto dokumentu, které se uskuteční ve středu 1. 11. 2017 od 16 h ve velkém sále Magistrátu města Děčín, 28. října 1155/2, Děčín I - viz přiložená pozvánka: http://www.zsbnpl.cz//doc/pozvanka-na-verejne-projednani.pdf

Děkujeme za spolupráci

Mgr. D. Tesarčíková, Mgr. M. Šmídová

17. října 2017
Beseda se strážníkem MP Děčín
V pátek 6. října 2017 se v multimediální učebně na budově Nova v osmých a devátých ročnících uskutečnila beseda se strážníkem Ing. Lukášem Moudrým, DiS., z Městské policie Děčín.

Besedy pana Moudrého se dotýkaly právní způsobilosti, problematiky drog a jiných návykových látek, šikany, nutné obrany a krajní nouze či problematik zneužívání sociálních sítí. Hlavním cílem bylo zapojení žáků do uvedené problematiky. Žáci mohli otevřeně mluvit o svých zkušenostech, nejednalo se pouze o přednášku ze strany policie, ale o vzájemnou komunikaci. Z tohoto důvodu takové besedy obsahují morální a právní pohled na danou problematiku. Žáci byli seznámeni s tím, že určité jednání může být protiprávní a při jeho odhalení může následovat příslušný postih, ale i také to, že jednání jednotlivce se promítá do celé společnosti. Někteří žáci využili i možnosti individuální konzultace. Pan Moudrý ochotně odpovídal a reagoval na uvedené dotazy. Díky přednáškám získali účastníci základní právní povědomí, které jim často chybí,ale i důležité informace o trestné činnosti, přestupcích, úkolech státní a městské policie apod.
Mgr. H. Svobodová, metodik primární prevence
  Beseda se strážníkem MP (1 obrázek) 
 
17. září 2017
Slavnostní zahájení školního roku
V pondělí 4. září 2017 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku. První školní den bývá významný zejména pro prvňáčky, ale také jejich rodiče a prarodiče. V letošním roce poprvé usedlo do školních lavic 59 prvňáčků rozdělených do třech tříd pod vedením třídních učitelek Mgr. Martiny Turkové (1. A), Mgr. Hany Svobodové (1. B) a Mgr. Veroniky Netíkové (1. C). Jako každý rok v tento slavnostní den do školy zavítal také pan starosta Filip Ušák, který společně s paní ředitelkou Mgr. Dagmar Tesarčíkovou prvňáčky náležitě přivítal. Ve slavnostně vyzdobených třídách čekalo na každého žáka malé překvapení v podobě několika dárků. Společně s prvňáčky usedly poprvé do lavic také děti přípravné třídy v čele s třídní učitelkou Radkou Bartošovou.
Přejeme všem úspěšný start do nového školního roku!
  Slavnostní zahájení (11 obrázků) 
 
21. června 2017
Čtenářský klub v mateřské školce
Pondělní odpoledne, 12. června, navštívili čtenáři z druhého stupně mateřskou školku. Žáci podle vlastních scénářů nacvičili a dětem zahráli dvě pohádky s názvy "O třech sudičkách a Bořivojovi" a "Babiččina zvířátka". Obě představení se i přes menší chybičky a velkou trému velice povedla, a proto byli herci po skončení her odměněni lízátky. Ale co pro nás všechny bylo skutečnou odměnou, byla radost všech dětiček, které pozorně naslouchaly a rády se místy zapojovaly. Herci na oplátku obdarovali děti vlastnoručně vyrobenými loutkami, aby si také mohly zahrát svou vlastní pohádku.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelkám a dětem, které se s námi podíleli na přípravě a samotném představení a zvláště pak paním učitelkám Mgr. Šárce Leknerové a Bc. Lence Řadové za jejich trpělivost a ochotu zrealizovat s námi tento projekt.
Za čtenářský klub Tereza Havránková
  Čtenářský klub v MŠ (8 obrázků) 
 
18. června 2017
Odborně zaměřená setkání
V průběhu měsíce května se uskutečnila tři odborná setkání pro rodiče dětí z mateřské školy. V mateřské škole se v rámci „komunitního“ odpoledne sešli rodiče se svými dětmi, aby společně probrali metody práce pro bezproblémový přechod dítěte do základní školy. Výchovná poradkyně školy Mgr. Martina Turková seznámila přítomné s problematikou školní zralosti, rozvojem sociálních kompetencí dětí a nápravou komunikačních poruch u předškolních dětí. Všechna setkání probíhala v příjemné, přátelské atmosféře.

Setkání vyvrcholila ve čtvrtek 8. června 2017 v odpoledních hodinách, kdy se "Bílá" škola zaplnila rodiči a dětmi, kteří od září začnou plnit povinnou školní docházku na benešovské Základní škole nebo kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a předškolní vzdělávání budou plnit v přípravné třídě. Tématem setkání byla specifika vývoje dítěte mladšího školního věku a rozvoj sociálních kompetencí v 1. období vzdělávání.
Odpolední setkání bylo rozděleno na několik částí. Začínalo se ukázkou toho, jakým způsobem se současní prvňáci učili číst. A jak se to naučili, předvedli rodičům i budoucím prvňákům při dramatizaci pohádky. Poté se děti seznámily se svou budoucí třídní učitelkou a poznaly třídu, kde usednou do lavic na začátku nového školního roku. Společně s třídní učitelkou si předškoláci vyrobili školní tašky, které budou na začátku jejich prvního školního roku zdobit jejich třídu. Mezitím se pracovalo také s rodiči, kteří měli možnost říct něco o svých dětech a dostali informace o pomůckách, které děti budou v první třídě potřebovat. Odbornou garantkou těchto setkání byla psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny Děčín - PhDr. Veronika Ušáková. Ta hovořila o specifikách vývoje dítěte mladšího školního věku, a zodpověděla rodičům všechny dotazy, které je v souvislosti s odkladem povinné školní docházky nebo se zahájením školní docházky zajímaly. Na velký arch papíru obkreslili svého syna nebo dceru a vyzdobili postavu vším, co má jejich dítě rádo. I tyto obrázky budou využity na výzdobu tříd k zahájení školního roku.
  Odborně zaměřená setkání (13 obrázků) 

O týden později, ve čtvrtek 15. června 2017, se v aule školy uskutečnilo odborné setkání s rodiči žáků budoucích 4. tříd. Tématem tohoto setkání byla zejména specifika vývoje dítěte mladšího školního věku ve 2. období, psychologické aspekty změny prostředí při vzdělávání dítěte a také témata spojená s užíváním informačních technologií se zaměřením na kyberšikanu a nebezpečí, která z toho plynou. K tématům hovořila ředitelka školy Mgr. Dagmar Tesarčíková a odborná garantka setkání PhDr. Veronika Ušáková, psycholog Pedagogicko-psychologické poradny v Děčíně. Po skončení této odborně zaměřené části měli rodiče možnost seznámit se s novým prostředím, ve kterém se jejich děti budou od nového školního roku setkávat. Po škole rodiče prováděli žáci obou devátých tříd, kteří jim ukázali všechny prostory budovy Nova - kmenové třídy, odborné učebny, ale také školní dílny, počítačové učebny nebo prostory školního klubu s knihovnou.

Všechna setkání s rodiči a jejich dětmi byla velice příjemná a už nyní se těšíme na další společnou práci.
5. května 2017
Klub vědců květen 2017
Žáci z klubu vědců na Bílé škole pokračují ve svém bádání. Dělali různé pokusy s vodou a se vzduchem. Např. vyráběli lodičky z modelíny a soutěžili, která unese nejvíce mincí. Také zkoušeli vzlínání vody a zda se dá vzduch přemístit z jedné nádoby do druhé. Učí se dělat protokoly z pokusů, které si zakládají do svého portfolia.
Zkoumali zásaditost a kyselost potravin, oživovali zmuchlanou pet lahev a vytvořili neviditelného hasiče.
Velmi zajímavým pokusem byla sopka pod vodou a na stole.
Na dvou setkáních žáci zkoumali tajemství elektrických obvodů pomocí stavebnice Boffin a obsluhovali robota, kterého sestavil žák z 5. ročníku.
Žáci také navštívili koutek se společenskými hrami na budově Nova, který si starší žáci sami vyrobili s panem učitelem Schwarzem. Je vyrobený z palet a ze dřeva. Žáci z klubu vědců si hry užili a těší se na další setkání.
  Klub vědců květen 2017 (42 obrázků) 


 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio