Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY MŠ

18. června 2017
Odborně zaměřená setkání
V průběhu měsíce května se uskutečnila tři odborná setkání pro rodiče dětí z mateřské školy. V mateřské škole se v rámci „komunitního“ odpoledne sešli rodiče se svými dětmi, aby společně probrali metody práce pro bezproblémový přechod dítěte do základní školy. Výchovná poradkyně školy Mgr. Martina Turková seznámila přítomné s problematikou školní zralosti, rozvojem sociálních kompetencí dětí a nápravou komunikačních poruch u předškolních dětí. Všechna setkání probíhala v příjemné, přátelské atmosféře.

Setkání vyvrcholila ve čtvrtek 8. června 2017 v odpoledních hodinách, kdy se "Bílá" škola zaplnila rodiči a dětmi, kteří od září začnou plnit povinnou školní docházku na benešovské Základní škole nebo kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a předškolní vzdělávání budou plnit v přípravné třídě. Tématem setkání byla specifika vývoje dítěte mladšího školního věku a rozvoj sociálních kompetencí v 1. období vzdělávání.
Odpolední setkání bylo rozděleno na několik částí. Začínalo se ukázkou toho, jakým způsobem se současní prvňáci učili číst. A jak se to naučili, předvedli rodičům i budoucím prvňákům při dramatizaci pohádky. Poté se děti seznámily se svou budoucí třídní učitelkou a poznaly třídu, kde usednou do lavic na začátku nového školního roku. Společně s třídní učitelkou si předškoláci vyrobili školní tašky, které budou na začátku jejich prvního školního roku zdobit jejich třídu. Mezitím se pracovalo také s rodiči, kteří měli možnost říct něco o svých dětech a dostali informace o pomůckách, které děti budou v první třídě potřebovat. Odbornou garantkou těchto setkání byla psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny Děčín - PhDr. Veronika Ušáková. Ta hovořila o specifikách vývoje dítěte mladšího školního věku, a zodpověděla rodičům všechny dotazy, které je v souvislosti s odkladem povinné školní docházky nebo se zahájením školní docházky zajímaly. Na velký arch papíru obkreslili svého syna nebo dceru a vyzdobili postavu vším, co má jejich dítě rádo. I tyto obrázky budou využity na výzdobu tříd k zahájení školního roku.
  Odborně zaměřená setkání (13 obrázků) 

O týden později, ve čtvrtek 15. června 2017, se v aule školy uskutečnilo odborné setkání s rodiči žáků budoucích 4. tříd. Tématem tohoto setkání byla zejména specifika vývoje dítěte mladšího školního věku ve 2. období, psychologické aspekty změny prostředí při vzdělávání dítěte a také témata spojená s užíváním informačních technologií se zaměřením na kyberšikanu a nebezpečí, která z toho plynou. K tématům hovořila ředitelka školy Mgr. Dagmar Tesarčíková a odborná garantka setkání PhDr. Veronika Ušáková, psycholog Pedagogicko-psychologické poradny v Děčíně. Po skončení této odborně zaměřené části měli rodiče možnost seznámit se s novým prostředím, ve kterém se jejich děti budou od nového školního roku setkávat. Po škole rodiče prováděli žáci obou devátých tříd, kteří jim ukázali všechny prostory budovy Nova - kmenové třídy, odborné učebny, ale také školní dílny, počítačové učebny nebo prostory školního klubu s knihovnou.

Všechna setkání s rodiči a jejich dětmi byla velice příjemná a už nyní se těšíme na další společnou práci.
5. května 2017
Klub vědců květen 2017
Žáci z klubu vědců na Bílé škole pokračují ve svém bádání. Dělali různé pokusy s vodou a se vzduchem. Např. vyráběli lodičky z modelíny a soutěžili, která unese nejvíce mincí. Také zkoušeli vzlínání vody a zda se dá vzduch přemístit z jedné nádoby do druhé. Učí se dělat protokoly z pokusů, které si zakládají do svého portfolia.
Zkoumali zásaditost a kyselost potravin, oživovali zmuchlanou pet lahev a vytvořili neviditelného hasiče.
Velmi zajímavým pokusem byla sopka pod vodou a na stole.
Na dvou setkáních žáci zkoumali tajemství elektrických obvodů pomocí stavebnice Boffin a obsluhovali robota, kterého sestavil žák z 5. ročníku.
Žáci také navštívili koutek se společenskými hrami na budově Nova, který si starší žáci sami vyrobili s panem učitelem Schwarzem. Je vyrobený z palet a ze dřeva. Žáci z klubu vědců si hry užili a těší se na další setkání.
  Klub vědců květen 2017 (42 obrázků) 


 
20. února 2017
Klub vědců únor 2017
Každou středu od 13.00 do 14.30 h probíhá na Bílé škole v rámci projektu Otevřená mysl Klub zábavné logiky a deskových her - "Klub vědců". Společně se zde schází 13 vybraných žáků od druhé po čtvrté třídy, kteří se budou společně zamýšlet nad tématy z oblasti času, vesmíru, počasí i podnebí. Budou experimentovat a provádět různé pokusy, zkoumat látky a jejich vlastnosti, porovnávat a měřit veličiny. První setkání bylo zaměřené na laboratorní pokus. Žáci pracovali s výluhem z řepy a zelí. Byli z nich detektivové, kteří zjišťovali jaké látky jsou ukryty ve zkumavkách. Učili se psát záznam pokusu. Tématem druhého setkání byly zejména deskové hry, které podporují logické myšlení jednotlivců. Všichni účastníci si také vytvářeli svá portofolia.
  Klub vědců únor 2017 (12 obrázků) 
 
6. února 2017
MAP II pro SO ORP Děčín
Naše škola je zapojena do projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož realizace probíhá na našem území od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2022.
13. ledna 2017
Pozvánka na odborně zaměřené setkání s rodiči dětí MŠ

Vážení rodiče,
na únor 2017 plánujeme odborně zaměřené setkání s rodiči dětí, které navštěvují mateřskou školu a připravují se na vstup do základní školy.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 2. 2. 2017 od 16 hodin v aule Základní školy Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699.

V rámci setkání budou podány informace o organizaci zápisu k povinné školní docházce, bude prodiskutován materiál „Desatero pro rodiče“, vydaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, nastíníme Vám trendy, kterými se bude vzdělávání Vašich dětí v naší škole ubírat (nové metody ve vzdělávání). Setkání se zúčastní PhDr. Veronika Ušáková, psycholog Pedagogicko-psychologické poradny v Děčíně, na kterou se budete moci obracet s konkrétními dotazy.

Pokud Vás nabídka zaujala, těšíme se na setkání s Vámi.

13. ledna 2017
Pozvánka na odborně zaměřené setkání s rodiči žáků 1. tříd ZŠ

Vážení rodiče,

na únor 2017 plánujeme odborně zaměřené setkání s rodiči žáků, kteří navštěvují první třídy benešovské Základní školy.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 16. 2. 2017 od 16 hodin v aule Základní školy Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699.

V rámci setkání Vám představíme nové metody ve výuce, především pak právě zaváděnou metodu splývavého čtení (SFUMATO). Prodiskutujeme pojem inkluzivní vzdělávání, jakým způsobem je inkluze realizována právě na naší škole, co to znamená pro Vaše dítě. Setkání se zúčastní PhDr. Veronika Ušáková, psycholog Pedagogicko-psychologické poradny v Děčíně, na kterou se budete moci obracet s konkrétními dotazy.

Pokud Vás nabídka zaujala, těšíme se na setkání s Vámi.

30. listopadu 2016
Pedagogové ve školní lavici
Dva listopadové dny patřily vzdělávání pedagogů. V multimediální učebně na budově NOVA se pedagogové v rámci projektu „Otevřená mysl“ (CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002933) vzdělávali v metodice „Sfumato ® – Splývavé čtení ® aneb čtení pro všechny děti“. Jedná se o metodiku, která je jedním z efektivních nástrojů pro výuku elementární gramotnosti, je to jedna z cest k fungující čtecí technice a v neposlední řadě motivuje a podporuje v aktivní práci.
  Pedagogové ve školních lavicích (4 obrázky) 
 
30. listopadu 2016
Den otevřených dveří a workshop
Ve čtvrtek 20. října 2016 se škola otevřela návštěvníkům v rámci Dne otevřených dveří. Návštěvníky provázeli vybraní žáci 9. tříd, kteří jim představili naši školu a ukázali možnosti, které škola při vzdělávání žáků nabízí. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do vyučovacích hodin, ve kterých pracovali žáci pod vedením svých pedagogů - vidět tak mohli práci v technické dílně, vaření ve školní kuchyňce, základy šití v dílně šití umístěné ve školní knihovně nebo jazykové vzdělávání v multimediální učebně. Skupiny žáků pracovaly také v obou počítačových učebnách, hudební vystoupení trénovali žáci v učebně hudební výchovy a výrobky z keramické hlíny vytvářeli naši žáci v keramické dílně v učebně výtvarné výchovy. V aule školy se na své závěrečné vystoupení připravovali také účastníci výměnného pobytu. Pro návštěvníky byla otevřena také učebna fyziky s přírodovědnou laboratoří. Všem žákům i pedagogům patří velké poděkování za prezentaci aktivit naší školy.

Den otevřených dveří, pořádaný v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín (Výzva č. 02_15_005 pro MAP; CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297), pokračoval workshopem - panelovou diskuzí v aule školy na téma společné vzdělávání. Garantem odborné diskuse byla PhDr. Veronika Ušáková, psycholog PPP Děčín.
  Den otevřených dveří a workshop (12 obrázků) 
 
10. května 2016
Projekt vzdělávání
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí získala podporu EU na spolupráci se spřátelenou školou Pestalozzi Gymnasiem Heidenau. Společný projekt nese název Vzdělávání (č. EEL-0067-CZ). Spolupráce bude spočívat ve dvou výměnných pobytech českých a německých žáků a studentů, zaměřených na hudbu. Jedná se o pokračování projektu "Hudba spojuje národy". Dále se s podporou EU uskuteční několikadenní výtvarný kurz pro pedagogy obou škol, zaměřený na tvorbu mozaiky. Poslední akcí projektu bude společná výstava v galerii benešovské školy, která bude otevřena pro veřejnost.
17. září 2015
Výzva č. 57 - projekt Řemeslo
V rámci Výzvy č. 57 - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl škole 15. září 2015 spolu s dalšími 1 528 projekty podanými základními a středními školami schválen projekt "Řemeslo" - CZ.1.07/1.1.00/57.0177 s celkovými náklady ve výši 338 377 Kč.

Projekt "Řemeslo" je zaměřen zejména na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni a jazykových komunikačních dovedností žáků i učitelů. Schválením projektu získala škola finanční prostředky na vybavení školních dílen, rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ, ale také na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů a také na rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků formou blended learningu v anglickém a německém jazyce.
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio