Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

30. září 2023
2. B, 5. B - Podzimní víla
V úterý 26. září 2023 se opět pod šikovnýma rukama žáků 5. B a za sběračského přispění plavčíků  2.B probudili strážce školní zahrady = Víla  oděná do podzimního šatu se svými dýňovými skř... [více]
30. září 2023
2. B - Námořní bitva
V pondělí 25. září 2023 vypluli plavčíci 2. B na širé moře, aby se skupinově utkali v češtinářské bitvě. V ní si procvičili nejen učivo českého jazyka s tématem PÍSMENO – SLABIKA... [více]
11. září 2023
Informace k aktuálnímu dění ve škole
V Benešově nad Ploučnicí dne 11. 9. 2023 Vážení rodiče,   obracím se na Vás v návaznosti na velmi závažný incident, ke kterému došlo na konci letních prázdnin. Chceme Vás informovat... [více]

NEPŘEHLÉDNĚTE

DŮLEŽITÉ INFORMACE !

Ředitelské volno 29. 9. 2023

V Benešově nad Ploučnicí dne 27. 09. 2023
 
 
Vyhlášení volného dne pro žáky školy
 
 
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vše v platném znění a po projednání se zřizovatelem školy
 
vyhlašuji na pátek 29. září 2023 volný den (ředitelské volno) pro žáky základní školy.
 
 
Důvody: organizační a technické.
 
 
Školní družina bude v těchto dnech v provozu pro všechny žáky školy. Nutné nahlásit předem třídním učitelům.
 
 
 
 
 
Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy

Plánovaná ředitelská volna pro školní rok 2023/2024

Předběžně:
PÁ 29. 9. 2023
ST 25. 10. 2023
ČT 9. 5. 2024
PÁ 10. 5. 2024

Volná pracovní místa ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

pro nový školní rok 2023/2024 hledáme:
 • UČITELE/KU PRO 2. ST. ZŠ (AJ), nástup od 1. 1. 2024

MATEŘSKÁ ŠKOLA

pro nový školní rok 2023/2024 hledáme:
 • ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG, nástup možný ihned (zástup za nemoc)


V případě zájmu volejte na tel.: 606 646 292 nebo pište na e-mail: zeleny@zsbnpl.cz.


Aktualizováno dne: 08. 09. 2023

Informace k zahájení školního roku 2023 - 2024

Nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2023 v 8 hodin.
Na budově Bílá jsou umístěny přípravná třída a 1. - 3. třídy. Na budově Nova jsou umístěny 4. - 9. třídy.

Výuka bude v pondělí 4. září 2023 probíhat pro všechny žáky školy cca jednu vyučovací hodinu. Žáky 1. tříd, 4. tříd a 6. tříd si před školou vyzvednou třídní učitelé. 

V úterý 5. září 2023 bude výuka pro všechny žáky 1. st. (mimo přípravnou třídu a 1. třídy) končit v 11.40 h, 2. stupeň (bez 6. ročníků) ukončí výuku ve 12 h.
Od 6. září do 8. září 2023 bude výuka probíhat dle rozvrhu (bez odpoledního vyučování).

Úprava vyučování pro děti přípravné třídy a žáky 1. tříd - v úterý 5. září 2023 bude výuka ukončena v 9.40 h, ve středu 6. září 2023 probíhá vyučování do 10 h, ve čtvrtek a pátek 8. a 9. září 2023 bude výuka do 10.45 h, od pondělí 11. září 2023 bude probíhat výuka dle rozvrhu. V době zkráceného vyučování bude dohled nad žáky zajištěn ve školní družině.

Informace k personálnímu zajištění jednotlivých tříd naleznete ZDE.

Na závěr si Vám dovoluji s radostí oznámit, že naše škola má od 1. 8. 2023 druhého zástupce ředitele školy, paní Ing. Hanu Brňákovou. Zástupkyně ředitele školy bude mít nově na starosti 2. stupeň ZŠ a bude se také věnovat pedagogice a wellbeingu.

Úspěšné zahájení nového školního roku 2023/2024

Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy
 

Stanovení výše úplaty ve školní družině pro školní rok 2023/2024

Podrobnější informace k výši a platbě úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD ve školním roce 2023/2024 naleznete ZDE.
S účinností od 1. 9. 2023
 

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.

 
Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.
 
 1. V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
 2. Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
 3. Každá osoba - oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
 4. písemně elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@zsbnpl.cz
 5. v listinné podobě na adresu ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o.; Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí a označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“
 6. nebo osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal)
 7. telefonicky.
 
buď
 1. škole, nebo
 2. ministerstvu spravedlnosti - https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
 
 1. Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 2. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.
 3. S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škole navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
 4. Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.
 5. Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.
 6. Pro oznámení lze využít formulář (rovněž vyvěšený na úřední desce) - zde, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:
Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:
 
Jméno, příjmení pověřené osoby Mgr. Miroslava Šmídová
Adresa pro zasílání písemných oznámení ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o.
Opletalova 699,
407 22 Benešov nad Ploučnicí
Telefon +420 721 028 338
e-mail whistleblowing@zsbnpl.cz
 

 Směrnice o ochraně oznamovatelů
 

Statut fakultní školy PF Univerzity Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem

Dne 24. 2. 2022 naše škola získala statut fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Osvědčení naleznete ZDE.

Národní plán doučování

Co je to Národní plán doučování?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

 

V čem je vzdělávání prostřednictvím Národního plánu jedinečné a zajímavé?

Národní plán doučování, to je doplňkový vzdělávací program pro rozšíření nejen znalostí žáků!

 • zdarma (hrazené státem z prostředků fondu Evropské unie zvaného Next Generation EU),
 • organizovaný vedením školy
 • individuální přístup, malé skupinky i jednotlivě
 • především osobně, ale v odůvodněných případech lze i online
 • od ledna 2022 navazuje na doučování z podzimu 2021

Více informaci zde: https://doucovani.edu.cz/pro-rodice

Nenech to být

Naše škola je registrována v projektu - Nenech to být (www.nntb.cz), v anonymní online schránce důvěry.

Komu říct o šikaně, abych nežaloval?
Neboj se promluvit. Šikanu a další problémy ve škole může každý anonymně oznámit skrz webovou či mobilní aplikaci Nenech to být (stažitelné v App Store nebo Google Play). Nezavírej oči před šikanou

Napsat můžeš sem: https://www.nntb.cz/s/1550612 (odkaz zatím není funkční v Internetu Explorer)

Mgr. J. Zelený, ředitel školy

SCHRÁNKA DŮVĚRY

SVĚŘ SE SE SVÝM PROBLÉMEM,
JE TO ZCELA ANONYMNÍ

PROJEKTY ŠKOLY

  
    

NAŠI PARTNEŘI

    

EMAILOVÉ NOTIFIKACE


Chcete být upozorňováni emailem na nově vydané články? Nechcete přijít o novinky na našem webu? Přihlašte se k odběru zasláním vaší emailové adresy.
Odhlásit se lze kdykoliv dle pokynů v zasílaných zprávách.

Odesláním souhlasíte se Zpracováním osobních údajů.
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR
K.A.H. Studio