Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY MŠ

13. listopadu 2018
Exkurze do Škody Mladá Boleslav
exkurze v rámci volby povolání
V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín (č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611), Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány se ve čtvrtek 1. listopadu 2018 uskutečnila exkurze do muzea a závodu Škoda a.s. Mladá Boleslav.

Exkurze do Mladé Boleslavi se zúčastnilo spolu s třídními učiteli 67 žáků osmých a devátých tříd ze ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o., ZŠ a MŠ Markvartice, p. o. a ZŠ a MŠ Verneřice, p. o..
Po příjezdu do Mladé Boleslavi odjeli žáci spolu s průvodcem panem Lukášem Lvem, vybaveni výstražnou vestou a sluchátky, na prohlídku dvou výrobních hal – lisovny a montážní haly. Měli možnost vidět, jak z obrovské role pozinkovaného plechu postupně vznikají jednotlivé díly vozu, od velkých částí, jako kapoty, střechy, podlahy až po nejmenší částečky. Žáky zaujala také skutečnost, že u výrobních linek pracují mladší lidé a většinou 3 roky, neboť práce je velmi namáhavá. Pracují zde v třísměnném provozu a ve směně si po hodině práce vyměňují místa, aby byli schopni pracovat na lince na všech pozicích a práce nebyla tak monotónní. V halách jsou informační tabule s displejem jako na nádraží, které informují o počtu vyrobených dílů, typu vozu apod. Všechny překvapila velikost výrobních hal, neuvěřitelné množství plně automatizovaných výrobních linek a poměrně velká hlučnost provozu.

Druhá část exkurze započala procházkou minulostí výroby této automobilky – v muzeu, které se nachází v bývalých výrobních halách, ve kterých se až do roku 1928 vyráběly automobily. Žáci si prohlédli nejstarší exponáty – jízdní kola, motocykly, tříkolky a automobily. Dozvěděli se spoustu zajímavostí jako např., kteří z našich prezidentů jezdili Škodovkami, které modely automobilů Škoda vyhrály různé světově proslulé rallye, které typy aut objely celé kontinenty, jak vznikaly názvy aut, historii znaku Škoda, která auta se proslavila v různých filmech apod. Součástí prohlídky byl také sál, ve kterém mohli vidět restaurované staré vozy – veterány.

Celá exkurze byla pro všechny velice příjemným a obohacujícím zážitkem, na který jen tak nezapomenou. Tato akce byla financována z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín. Poděkování si zaslouží všichni, kteří exkurzi pro žáky zorganizovali. Mgr. J. Novotná, Mgr. M. Pilnáčková
  Exkurze do Škody Mladá Boleslav (8 obrázků) 
 
4. listopadu 2018
Sběr žaludů a kaštanů na Bílé škole
V říjnu jako každý rok sbíraly děti na Bílé škole žaludy a kaštany. Celkem bylo sebráno 831 kg kaštanů a žaludů. Nejlepší sběrači jsou ve 3. A, kteří sebrali 140 kg, hned za nimi jsou se 132 kg děti ze 3. B a na třetím místě malí sběrači z 2. C se 106 kg.
Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, kteří se sběru zúčastnili. Sebrané žaludy a kaštany si odvezli lesníci a jejich píli jistě v zimě ocení lesní zvířátka.
R. Bartošová
19. října 2018
Vybudování IT učebny pro rozvoj klíčových kompetencí včetně vybavení - ZŠ

Naše škola realizuje projekt - Vybudování IT učebny pro rozvoj klíčových kompetencí včetně vybavení – ZŠ (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006117)

Hlavním cílem projektu je nákup vybavení v oblasti IT technologií (předmět informatika) pro narůstající počet žáků školy. Bude vybavena multimediální učebna pro 25 žáků.

Učebna bude následně využívána pro teoretickou a praktickou výuku v návaznosti na předepsané kompetence školy, dle Školního vzdělávacího programu školy a navazuje na klíčové kompetence IROP.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt byl vybrán v rámci 1. Výzvy MAS Labské skály ke spolufinancování z alokace SCLLD Programového  rámce IROP

23. září 2018
Informace z jednání školské rady
Ve středu 12. září 2018 se na svém 3. jednání sešla školská rada. Členům školské rady byl představen nově zvolený člen školské rady za pedagogické pracovníky - pan Vít Fous, který nahradil Mgr. J. Zeleného. Školská rada za přítomnosti ředitele školy Mgr. Jakuba Zeleného projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/18, projednala a schválila doplnění Školního řádu o bod č. 5 - Povinnosti pedagogických pracovníků v souladu se zákonem o GDPR. Ředitel školy seznámil členy školské rady s aktuálními informacemi o činnosti školy - realizaci projektu Vybudování IT učebny pro rozvoj klíčových kompetenci, provedené kontrole stavu budov, včetně potřebných investic. Dále představil nový způsob prezentace činnosti jednotlivých tříd, seznámil členy ŠR s přípravami zavedení žákovského parlamentu a dalšími aktualitami ze školy.
Mgr. M. Šmídová, předsedkyně školské rady
23. září 2018
Hokejisté na Bílé škole
V pondělí 17. září 2018 na Bílou školu přijeli hokejisté z HC Děčín, aby namotivovali chlapce z 1. až 3. tříd k hraní hokeje. Ukázali jim výzbroj brankáře a seznámili je, kdy a kam mohou přijít na nábor. Každý žák dostal letáček s informacemi a zábavnými úkoly. Na závěr se všichni naučili hokejistický pokřik.
30. června 2018
Informace z 2. jednání školské rady
Ve čtvrtek 21. června 2018 se na žádost člena školské rady uskutečnilo 2. zasedání školské rady k reakci ŠR na článek v Benešovských novinách po jednání zastupitelstva města a po jmenování nového ředitele školy. Přítomní členové ŠR požádali starostu města - člena ŠR k objasnění důvodů, kterého ho vedly ke zveřejnění anonymu v BN dne 8. 6. 2018 bez ověření skutečností u ředitelky školy, případně školské rady. K danému tématu proběhla bohatá diskuse a na jejím základě ŠR přijala Usnesení č. 5/2018 (8 – přítomných pro, pan starosta nehlasoval).

Usnesení č. 5/2018:
ŠR projednala záležitost zveřejnění anonymního dopisu v Benešovských novinách starostou Filipem Ušákem a konstatuje: zveřejněním bylo poškozeno dobré jméno školy a pedagogů a zaměstnanců školy. Nebyla dána žádná možnost k vyjádření se vedení školy a ani školské rady.
Na základě evaluace klimatu školy nebyly zjištěny žádné skutečnosti potvrzující obsah dopisu.

Na žádost člena ŠR z řad zákonných zástupců bude informace z jednání zveřejněna v Benešovských novinách v červenci 2018. Zápis ověřili pověření členové ŠR.
Mgr. M. Šmídová, předsedkyně ŠR
30. června 2018
Projekt: 100 let vzniku ČSR
V posledním červnovém týdnu školního roku 2017 - 2018 se naše škola v rámci celoškolního projektu „100 let od vzniku republiky“ připojila k oslavám stého výročí vzniku ČSR. V průběhu celého školního roku se žáci naší školy mohli postupně seznamovat s různými tématy týkajícími se První republiky formou informačních 3D panelů znázorňujících jednotlivé číslice roku 1918. Celý projekt vyvrcholil ve dvou dnech plných her a zábavy, které pro žáky I. a II. stupně připravili žáci devátých ročníků pod vedením Mgr. Jakuba Zeleného.

V jedenácti dílnách se žáci formou soutěží seznamovali například se státními symboly ČSR, s osobnosti T. G. Masaryka atd. Velmi oblíbená byla dílna „Běh na knedlíky“. Za správnou odpověď či řešení jim pak organizátoři jednotlivých dílen zapsali do soutěžního pasu vyhranou částku v Kčs. Na závěr po úspěšném splnění všech dílen žáci navštívili žáky-bankéře v Československé národní bance, kteří jim vydali vkladní knížku s vyhranou částkou. Na základě vyhrané částky si pak žáci mohli nakoupit drobné předměty v obchodu Vendelína Bajzy.

Nejlépe si mezi žáky z 1. – 4. tříd vedli žáci IV. B - M. Rélich, R. Kosinová, D. Tran a D. Blata, na budově NOVA bylo z 5. – 9. tříd nejlepší družstvo z VI. A ve složení M. Vinšová, M. Wojtech a E. Dereninová. Odměnu ve formě keramické medaile s vyznačenými roky 1918 - 2018 dostali na závěr projektového dne všichni žáci, kteří soutěž absolvovali. Medaile pro ně vyrobily učitelky výtvarné výchovy ve spolupráci se žáky 2. stupně.
  Projekt 100 let vzniku ČR (34 obrázků) 
 
28. června 2018
Setkání s budoucími prvňáčky
Malí námořníci
Tak jako každý rok vítala naše škola budoucí prvňáčky. V pondělí 18. června 2018 zasedli poprvé do školních lavic budoucí prvňáci se svými rodiči a jejich budoucí třídní učitelky.Tentokrát si děti zahrály na námořníky, kteří plují na moři. Lodě je povezou až do druhé třídy. Vyrobily si s rodiči společně námořnickou čepici, vyzkoušely si jak jim to společně sluší a vyfotily se. Společná výzdoba je přivítá první školní den - při zahájení nového školního roku.
Mgr. Becková, Mgr. Chvojková
  Setkání s budoucími prvňáčky (4 obrázky) 
 
26. června 2018
Koncert žáků ZUŠ
děti hrají dětem
Ve středu 20. června 2018 se v aule budovy Nova konal malý koncert žáků navštěvujících výuku hry na hudební nástroje, kterou ve škole zajišťují učitelé ze Základní umělecké školy v Žandově. Vystoupení se postupně zúčastnily předškolní děti z MŠ, děti z přípravného ročníku a žáci 1. - 3. tříd. Žáci ZUŠ hráli skladby na bubny, flétny a klavír. Hra se jim moc povedla, bylo znát, že je to baví, a že pilně trénovali. Odměnou jim byl veliký potlesk na závěr.
  Koncert žáků ZUŠ (8 obrázků) 
 
19. června 2018
Mírový běh 2018
Peace Run
V pondělí 18. června 2018 zavítala do našeho města štafeta Peace Run, běžci nejdelšího štafetového běhu s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění. Současně překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v nás samotných (z oficiálních stránek http://www.peacerun.org/cz/)

Nejprve na náměstí a následně v zámeckém parku se setkali běžci z mnoha zemí spolu se žáky a občany našeho města. Běžci všem přítomným představili průběh a hlavní myšlenky mírového běhu. Pak se závodníci dětem představili svými jazyky a přítomní hádali, z které země světa jsou do běhu zapojeni. Společně se žáky si pak zazpívali píseň "Peace Run". Několika scénkami dětem předvedli skutečný význam slova mír, přátelství, kamarádství. Následně všichni v tichosti mohli vyjádřit přání, které se štafetou poputuje k dalším dětem v jiných městech nebo zemích. Žáci druhé třídy předali běžcům výtvarné mírové koláže, které z naší školy poputují až do cíle, kde budou vystaveny. Každý účastník v symbolickém kruhu měl možnost podržet si v ruce mírovou pochodeň a vyjádřit své přání pro ostatní. Děti si vyzkoušely symbolický mírový běh mezi jednotlivými kontinenty světa. Na závěr se všichni běžci vyfotografovali s účastníky mírového programu. Naše škola se tím přidala k mnoha významným osobnostem a miliónům lidí na celém světě, kteří drželi pochodeň od vzniku Mírového běhu v roce 1987.
  Mírový běh 2018 (7 obrázků) 
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio