Zápis do mateřské školy

zápis k předškolnímu vzdělávání - květen 2015


Zápis dětí

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Benešov nad Ploučnicí

se uskuteční

ve čtvrtek 28. května 2015 od 9.30 do 15.30 hodin

v budově MŠ, Cihelní 602, Benešov nad Ploučnicí.

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání probíhá na základě žádosti zákonných zástupců, kterou obdrží spolu s ostatními podklady přímo u zápisu nebo si žádost mohou stáhnout v elektronické podobě - žádost: http://www.zsbnpl.cz//doc/zadost---ms-1516.doc

S sebou je nutné přinést občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v Benešově nad Ploučnicí. Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/16 jsou zveřejněna na webových stránkách školy.

Mgr. Dagmar Tesarčíková, ředitelka školy


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí, p. o., stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je vždy přednostně přijat uchazeč rok před nástupem povinné školní docházky.

III.
Jestliže uchazeč není přijat na základě kritéria v bodu II., pak jsou při posuzování uchazeče použita následující kritéria. Přednostně je přijat uchazeč s celkovým vyšším počtem bodů.

Kritérium 

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte*
Trvalý pobyt v obci
3

Trvalý pobyt ve smluvních obcích
1
Věk dítěte**
4 roky věku
2

5 let věku
3
Doplňková kritérium při rovnosti bodů -
individuální situace dítěte
Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte
2

Dítě se hlásí k celodennímu provozu
1

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

3

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

IV.
 V případě rovnosti bodů je přednostně přijat uchazeč, v jehož případě nastala zvýšená sociální potřebnost dítěte v důsledku nepříznivé sociální situace (např. osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení).

VII.
Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což musí být doloženo lékařským potvrzením. Zákon č. 258/2000 Sb., § 50, v platném znění.

Kapacita mateřské školy stanovená hygienickými předpisy nesmí být překročena a je také závazně stanovena ve školském rejstříku. Kapacita školy je 126 dětí.

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení a vydává do 30 dnů od podání žádosti zákonným zástupcům dítěte rozhodnutí. Výsledky přijímacího řízení jsou ve stanovený den zveřejněny ve škole a na webových stránkách školy.

Zákonní zástupci se mohou v případě nesouhlasu s výsledkem rozhodnutí odvolat do 15 dnů od převzetí rozhodnutí.

Způsob docházky dítěte rodiče vyplní v žádosti o přijetí dítěte.

Děti se přijímají vždy k 1. 9. následujícího školního roku. Tímto dnem vzniká povinnost zákonným zástupcům platit úplatu za předškolní vzdělávání i v případě, že dítě nastoupí k docházce po tomto datu.

Mgr. Dagmar Tesarčíková

ředitelka školy