Zápis dětí do mateřské školy

pro školní rok 2013/14

Na základě ustanovení § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.
 
stanovuji

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Benešov nad Ploučnicí
 
na čtvrtek 25. dubna 2013 od 9.30 do 15.00 hodin
v budově MŠ, Cihelní 602, Benešov nad Ploučnicí

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání probíhá na základě žádosti rodičů, kterou obdrží zákonní zástupci dítěte spolu s ostatními podklady přímo u zápisu.
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky s místem trvalého pobytu v Benešově nad Ploučnicí.
 

Mgr. Miroslava Šmídová
statutární zástupce ředitelky školy


PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Podmínky:
1. Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace pro školní rok 2013/2014 je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku.
2. Žádost společně s evidenčním listem potvrzeným dětským lékařem a přihláškou ke stravování, řádně vyplněné ve všech kolonkách, je nutné odevzdat zpět do mateřské školy v termínu určeném ředitelkou školy.
Kritéria:
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy vždy přihlížet k zájmu dítěte (k rodinným, sociálním a zdravotním podmínkám) a ke splnění podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, (přijímány budou děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním a děti, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci), k místu trvalého pobytu a dále k těmto skutečnostem:
1. přednostně jsou přijímány dle § 34, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti, kterým byl udělen odklad školní docházky;
2. sourozenci dětí, které již byly do požadované mateřské školy přijaty a kteří dovrší  v roce zápisu do 31. 8. věku tří let, požadující celodenní pobyt v mateřské škole, s upřednostněním starších dětí;
3. děti, které dovrší v roce zápisu do 31. 8. věku tří let, požadující celodenní pobyt v mateřské škole, s upřednostněním starších dětí;
4. ostatní děti.

Kritéria se vztahují pouze k Zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/14, během školního roku jsou děti přijímány podle počtu volných míst.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Benešov nad Ploučnicí 27. 2. 2013
 
 
Eva Fofoňková, vedoucí učitelka MŠ
 
Mgr. Miroslava Šmídová, statutární zástupce ředitelky školy