Zápis dětí do mateřské školy

k předškolnímu vzdělávání

Na základě ustanovení § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.
stanovuji
na čtvrtek 24. května 2012
v době od 9.30 do 15 h
 
zápis k předškolnímu vzdělávání
 
v Mateřské škole Benešov nad Ploučnicí, Cihelní 602
pro školní rok 2012-13.
 

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání probíhá na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, kterou obdrží společně s ostatními podklady přímo u zápisu.

Mgr. Miroslava Šmídová
statutární zástupce ředitelky
 
 
PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012 /2013
 
Podmínky:
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace pro školní rok 2012/2013 je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku.
Žádost společně s evidenčním listem a přihláškou ke stravování, řádně vyplněné ve všech kolonkách, je nutné odevzdat zpět do mateřské školy v termínu určeném ředitelkou školy.
 
Kritéria:
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy vždy přihlížet k zájmu dítěte (k rodinným, sociálním a zdravotním podmínkám) a ke splnění podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, (přijímány budou děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním a děti, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci), k místu trvalého pobytu a dále k těmto skutečnostem:
  1. přednostně jsou přijímány dle § 34, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti, kterým byl udělen odklad školní docházky;
  2. sourozenci (dětí, které již byly do požadované mateřské školy přijaty), kteří dovrší v roce zápisu do 31.8. věku tří let, požadující celodenní pobyt v mateřské škole, s upřednostněním starších dětí;
  3. děti, které dovrší v roce zápisu do 31. 8. věku tří let, požadující celodenní pobyt v mateřské škole, s upřednostněním starších dětí;
  4. ostatní děti.

Kritéria se vztahují pouze k Zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013, během školního roku jsou děti přijímány podle počtu volných míst.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.