Odborně zaměřená setkání


V průběhu měsíce května se uskutečnila tři odborná setkání pro rodiče dětí z mateřské školy. V mateřské škole se v rámci „komunitního“ odpoledne sešli rodiče se svými dětmi, aby společně probrali metody práce pro bezproblémový přechod dítěte do základní školy. Výchovná poradkyně školy Mgr. Martina Turková seznámila přítomné s problematikou školní zralosti, rozvojem sociálních kompetencí dětí a nápravou komunikačních poruch u předškolních dětí. Všechna setkání probíhala v příjemné, přátelské atmosféře.


Setkání vyvrcholila ve čtvrtek 8. června 2017 v odpoledních hodinách, kdy se "Bílá" škola zaplnila rodiči a dětmi, kteří od září začnou plnit povinnou školní docházku na benešovské Základní škole nebo kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a předškolní vzdělávání budou plnit v přípravné třídě. Tématem setkání byla specifika vývoje dítěte mladšího školního věku a rozvoj sociálních kompetencí v 1. období vzdělávání.
Odpolední setkání bylo rozděleno na několik částí. Začínalo se ukázkou toho, jakým způsobem se současní prvňáci učili číst. A jak se to naučili, předvedli rodičům i budoucím prvňákům při dramatizaci pohádky. Poté se děti seznámily se svou budoucí třídní učitelkou a poznaly třídu, kde usednou do lavic na začátku nového školního roku. Společně s třídní učitelkou si předškoláci vyrobili školní tašky, které budou na začátku jejich prvního školního roku zdobit jejich třídu. Mezitím se pracovalo také s rodiči, kteří měli možnost říct něco o svých dětech a dostali informace o pomůckách, které děti budou v první třídě potřebovat. Odbornou garantkou těchto setkání byla psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny Děčín - PhDr. Veronika Ušáková. Ta hovořila o specifikách vývoje dítěte mladšího školního věku,  a zodpověděla rodičům všechny dotazy, které je v souvislosti s odkladem povinné školní docházky nebo se zahájením školní docházky zajímaly. Na velký arch papíru obkreslili svého syna nebo dceru a vyzdobili postavu vším, co má jejich dítě rádo. I tyto obrázky budou využity na výzdobu tříd k zahájení školního roku.  


O týden později, ve čtvrtek 15. června 2017, se v aule školy uskutečnilo odborné setkání s rodiči žáků budoucích 4. tříd. Tématem tohoto setkání byla zejména specifika vývoje dítěte mladšího školního věku ve 2. období, psychologické aspekty změny prostředí při vzdělávání dítěte a také témata spojená s užíváním informačních technologií se zaměřením na kyberšikanu a nebezpečí, která z toho plynou. K tématům hovořila ředitelka školy Mgr. Dagmar Tesarčíková a odborná garantka setkání PhDr. Veronika Ušáková, psycholog Pedagogicko-psychologické poradny v Děčíně. Po skončení této odborně zaměřené části měli rodiče možnost seznámit se s novým prostředím, ve kterém se jejich děti budou od nového školního roku setkávat. Po škole rodiče prováděli žáci obou devátých tříd, kteří jim ukázali všechny prostory budovy Nova - kmenové třídy, odborné učebny, ale také školní dílny, počítačové učebny nebo prostory školního klubu s knihovnou. 

Všechna setkání s rodiči a jejich dětmi byla velice příjemná a už nyní se těšíme na další společnou práci.

M. Š.